EnhavoLa 21a UECI-Kongreso
(Sestri Levante: 1-5 Junio 2007)

Con il vescovo di Chiavari De vendredo la 1.a, ĝis mardo la 5.a de Junio, okazis ĉe “Opera Madonnina del Grappa” en Sestri Levante la  21a UECI-Kongreso. Ĉijare la kongreso okazis ĉe la liguria marbordo kaj pritraktis, kiel sciate, du temojn: la religia temo “Islama kaj kristana spiritualeco vidalvide” kaj la kultura temo “La araba kontribuo al la okcidenta kulturo”. La ideo pri tiuj temoj alvenis tuj post la reagoj al la papa prelego ĉe la universitato de Ratisbono. La akraj reagoj de la islama mondo estigis en ni la bezonon pliprofundigi niajn konojn pri Islamo kaj la Araba kulturo.     Aliĝis al la kongreso 70 personoj, sed nur 55 povis partopreni, kompense la kongreso ĝuis la ĉeeston de pluraj liguriaj samideanoj kiuj ne aliĝis, sed estis de tempo al tempo bonvenaj gastoj. Kiel kutime vendrede ne estis programeroj, ĉar la tago estis dediĉita al la akceptado de la kongresanoj; nur post la vespermanĝo, dum la interkona vespero, oni projekciis du interesajn emociajn filmetojn en Esperanto pri la “Apuanaj Alpoj” produktitajn de la E-grupo de Massa (Emocioj kaj Kio estas sub la nuboj).
    La tago de sabato komenciĝis per Sankta Meso dediĉita al Nia Sinjorino de la Espero. Tuj poste okazis la oficiala malfermo de la kongreso. Post mallonga enkonduko de la prezidanto, intervenis la reprezentanto de la komunumo de Sestri, doktorino Anna Monti, skabeno pri la “produktivaj aktivecoj”, kiu salutis la kunvenintojn, prezentis la urbon kaj volis ĉeesti la unuan prelegon. Tuj poste, Norma Covelli prelegis pri la “Islamaj virinoj”. Pro ia miskompreno kun la organizantoj, ŝi devis pretigi sian prelegon nur lastmomente, do ŝi prelegis en la itala, sed bonŝance, ĉar, pro tio, la reprezentantino de la komunumo povis kompreni ĉion sen traduko. Ŝia prezento, bazita sur personaj familiaj spertoj, kortuŝis multajn el ni. Ĝi estos publikigata Esperantlingve en unu el la venontaj numeroj de K.S. Alvenis poste la vico de Paolo Campani kiu prezentis kleran raporton pri “La influo de la araba kulturo al la okcidenta mondo”. Krom la historiajn faktojn li enkondukis en sia parolado ankaŭ spertojn de sia dudekjara restado en la arabaj landoj. Post la tagmanĝo Fabrizio Pennacchietti, profesoro pri semida filologio ĉe la Universitato de Torino, prelegis pri la “Islama pilgrimado”. Estis tre interesa raporto pri la historio kaj la topografio de la Mekko, pri la moroj de la pilgrimantoj, pri la preskriboj kiujn ili  devas observi kaj pri arkeologiaj referencoj. Krome li parolis uzante Esperanton tre kleran kaj klaran, kiun povis facile kompreni ankaŭ la komencantoj. Tio estu modelo en la estonto por niaj prelegantoj. Tuj poste, por ne pezigi troe la cerbojn de la aŭskultantaro, oni pensis enŝovi, antaŭ la lasta prelego, ion pli malpezan, tial estis la vico de la kutima duonserioza prezento de Gianni Conti. Ĉijare li rakontis strangan fabelon pri “La elefanto parolanta” eltiritan el la libro “La mil kaj du noktoj” ŝajne malkovrita en Bagdado dum la nuna Iraka Milito. Kiel kutime,  je la fino, malgranda donaceto estis disdonita al ĉiuj. Konklude de la posttagmeza renkontiĝo Armando Zecchin parolis pri “Sufismo: kulturo kaj historio de la islamaj 'monakaj' movadoj”.  Lia prelego malkovrigis al ni ke inter la observantaj islamanoj, ne ekzistas nur la integrismaj, sed ankaŭ pli moderaj asketoj kiuj vivas spiritualecon simile al niaj monakoj. Post la verspermanĝo, Giovanni Daminelli priskribis la morgaŭan pilgrimadon al sanktejo de Montallegro, kaj por fini la tagon amuze, Gianni Conti prezentis Esperantajn vinjetojn kaj humoraĵojn de la komenco de la pasinta jarcento.
    Dimanĉe, post la S.Meso okazis la deviga jara ĝenerala asembleo de UECI. Pri tio, kaj pri la rezultoj de la enketo pri Katolika Sento, ni raportos en la venonta numero. Posttagmeze ni pilgrimis al la Sanktejo Montallegro, 612 metroj sur marnivelo, de kie videblas mirega panoramo de la golfo de Tigullio, de Rapallo ĝis Portofino. Ĉar la pasintan monaton (la 13.an de Majo) okazis la dudekkvina datreveno de la konsekro de IKUE al la Senmakula Koro de Maria, ni kunvenis en tiu sanktejo por reciti Rozarion kaj renovigi la sinkonsekron de nia movado al la Koro de Maria.
    Lunde, post la S.Meso, la tuta mateno estis rezervata al la du prelegoj de pastro Mario German: “Katolika kredo kaj Islam: identecoj, similecoj kaj diver­se­coj” kaj “Katolikismo kaj Islam: por transiri de  monologoj al dialogo”. Lia parolado kaptis la intereson de ĉiuj, pro tio ni publikigos popece la tutan tekston komence de la nuna eldono de K.S. Posttagmeze, ni faris ekskurson al “Cinque Terre” laŭ la “Via dell'Amore” de Riomaggiore ĝis Manarola. La vetero estis suna kaj agrabla, la maro kaj la peizaĝo mirindaj, la kunesto amikema. Kiel ĉiam, post la vespermanĝo la adiaŭa vespero estis estrata de Carlo Sarandrea.
    Mardon matene, la episkopo de Chiavari, mons. Alberto Tanasini, venis viziti nin kaj celebris la Sanktan Meson konklude de nia kongreso.
(Notu bone: en nia ttt-ejo (www.ueci.it) estas videblaj kelkajn fotojn de la kongreso de Sestri, kaj ankaŭ de la antaŭaj (Como, Vitorchiano, Castiglione Torinese)
Giovanni Daminelli

EL LE HOMILIOJ DE MONS. BALCONI
El la homilio de la 12.a dimanĉo de la Jaro (23-06-2001) pri la la evangelio laŭ Luko: "Vi estas Kristo de Dio
    Martha Robin vivis tridek jarojn ne manĝante panon nek trinkante akvon, sed ricevante nur la Eŭkaristion. Iris al ŝi iu kuracisto: "Mi ne estas kredanto", li diris al ŝi. Trankvile Martha respondis: "Vi ne devas frapi je pordo akcesora, kiam la ĉefpordego estas malfermita". Jesuo estas tiu pordego, ĉiam kaj por ĉiuj malfermita; pro tio la demando pri li en niaj koroj senhalte resonadas.
    Laŭ vi, kiu mi estas? Ĉu vi kapablas doni por mi vian vivon, vian tempon, viajn energiojn? Kiom da tempo vi metas je mia dispono? sekundojn, minutojn, jardekojn, jarcentojn? Nia vivo estas plena je simboloj. Pensu pri tio: kion signifas unu rozo por ĝardenisto, kiu grandzorge ĝin kultivas, por ŝafo, kiu paŝtas en la ĝardeno, por filo, kiu kun granda amo ĝin donacas al sia patrino. Ankaŭ la tempo estas signo; ĝi signifas amon. Se vi al Jesuo kredas sentempe kaj senkondice lin vi amas.
    Skribas Sankta Katarina el Sieno al Francisko, tajloro en Florenco, kaj al "Monna Agnese", lia edzino: "Mi deziras vin vidi vestitaj je Jesuo krucumita, mortintaj al via volo kaj al la homaj plezuroj. Mi dezirus, ke lia dolĉa vero logŭ en vi. Mortigu en via koro tiun malbonan volon, kiu ĉiam ribelas kontraŭ Dio. Supreniru do sur la seĝon de la konscienco, kaj klopodu akcepti nenian penson, krom spiritan kaj justan."
    La mevo krias, dum la suno subiras, esprimante tiamaniere sian deziron pri la suno. Poste ĝi kuŝas sur la ondoj, metas sian kapon sub flugilon, kaj tranoktante atendas ĝis la suno reaperas. Dum la unuaj lumradioj montriĝas, ĝi purigas siajn plumojn kaj poste sin ĵetas en la altojn de la ĉielo.
    Naŭ-jaraĝa, Domeniko Zamberletti jam estis orgenisto ĉe la baziliko de la Sankta Monto de Varese. Lia patro diris al li: "Ludu tre famajn partiturojn, sed elfluu la muziko el via koro."
    "Neniu faras bonon, se li ne perdas sian saĝon", kutimis diri pastro Karolo Salerio. Li estis inter la unuaj misiistoj, kiuj iris al Oceanio. Pripensu, ke la mar-misiistoj petis de la kongregacio por la disvastigo de la kredo forlasi tiun kontinenton tro rezistan al la Evangelio, kaj kiu mortigis antaŭe tri misiistojn. "Vi, kion vi diras?" Akcepti Jesuon signifas maturigi nian grandanimecon per iu elekto, kiu engaĝigas nian tutan vivon.
    Ĉiu el ni devas konkretigi unu paĝon de la Evangelio. Ĉiu el ni havas sian paĝon. Ni ne povas rekomenci tion, kion aliaj gentoj diris pri Jesuo. Persone ni devas certiĝi pri li. Al neniu Jesuo estas komparebla. Jen la signifo de la "adversa konjunkcio", kiu dividas la tekston en du partojn: "Sed vi, kion vi diras?" La Eklezio ne estas fariĝinta cedema, sed tre postulema. La Eklezio proponas la surmontan predikon, kiel tagan moralon por ĉiuj.
    En la fabeloj, la protagonistoj interparolas pere de speguloj. Kontraŭe, senpere Jesuo parolas kun ni,
kaj ni kun li. La kruco estas la emblemo de la kristanoj.
    Enirante en muelilon, kato farunumiĝas; tamen, la faruno estas nur apogita sur la felo. Unu skuo, kaj ĉio revenas al la stato normala. La kredo ne konsistas el surfaca farunumado. La kredo plenigas nian egoon, niajn talentojn, niajn donacojn, niajn eblecojn, niajn spiritajn intuiciojn, niajn supernaturajn sugestojn. Kian ni volus tipan tagon kristanan? Kaj ĉu estas kristanaj niaj tagoj?
    Don Bosco sonĝis pri granda rivero, kiu invadis la apudajn regionojn. Iu, kiu volis sin savi devis suriri savofloson sulkantan la akvojn, pasante laŭ trabo oblikve metita. La kruco trairadas nian vivon; sed ĝi estas la ligno, kiu nin al la savo portas. Ĉu ni volas ĝin forpuŝi? Ĉu estas alia vojo por nia savo?

Katolika kredo kaj Islam:
identecoj, similecoj kaj diversecoj

(Prelego de pastro Mario German)

Dum la UECI-kongreso de Sestri Levante, la tuta lunda mateno estis rezervata al pastro Mario German, kiu prelegis pri Islamo. Lia parolado estigis rimarkindan intereson en la aŭskultantaro kaj alvenis petoj pri ĝia skriba raporto. Ĉar ĝi ne ekzistas, ni traskribis iliajn prelegojn el la surbendigo. Kaŭze de ilia longeco ni prezentos ilin disaj en tri partoj kaj nur en la itala lingvo. En Esperanto ni donas ĉi sube malgrandan resumon.

Resumo de la unua parto
    A.    La Korano (2, 116) rekonas ke Jesuo estas profeto, filo de Maria, sed asertas ankaŭ ke nek Jesuo, nek Maria estas diaj personoj. Laŭ ni tio ĉi estas vera por Maria, sed ne por Jesuo. Evidente, laŭ Mohamedo, la kristanoj konsideras Marian dia persono. Jesuo estas taksata grava profeto, sed  Mohamedo estas la lasta; pere de li kompletiĝis la rivelacio (ankaŭ se la islamanoj preferas paroli pri descendo ol pri revelacio). Laŭ la kristanoj Dio fariĝis karno, laŭ la islamanoj Dio fariĝis papero t.e. “Korano”. Aliaj versegoj de Korano (5,72-73) asertas ke la Mesio, filo de Maria, ne estas Dio (Alaho) kaj ke Alaho ne estas “tri en unu”. Do laŭ Islam Dio estas ununura kaj sola. Ankaŭ por la kristanoj li estas ununura, sed ne sola ĉar li estas “triunua”. Issà (la islama nomo de Jesuo) estas citata en 93 versegoj de Korano. Laŭ ili Jesuo ne estis krucumita, sed oni krucumis ilian sozion, li fine iris al ĉielo, sed temis pri ĉielenpreno, ne pri ĉieleniro. Li naskiĝis el virgulino, kiu estis virga antaŭ, dum kaj post la akuŝo, kiel subtenas la katolikoj. Pro tio, je la komenco, multaj kristanoj konvertiĝis al Islamo ĉar konsideris ĝin ia formo de kristanismo.
    B.    En la evangelio laŭ Johano (14, 6) Jesuo anoncas la alvenon de la Parakleto post sia foriro. Laŭ la islamanoj estiĝis eraro en la greka versio, li ne promesis la Paraklitos-on (kiu signifas advokato, konsolanto, t.e. la Sankta Spirito), sed la Periklitos-on (kiu signifas “la tre laŭdata”, t.e. la greka nomo de Mohamedo). Ankaŭ pro tio multaj kristanoj konvertiĝis al Islamo.
    C.    Laŭ la musulmanoj, la Korano estas verko supernatura deveninta de Dio mem kaj kompletigas la Biblion, sed laŭ ĝi la Biblio kaj la Evangelioj estis manipulataj de hebreoj kaj kristanoj respektive.
    D.    Estas malfacile precize difini la islaman doktrinon, ĉar ili ne havas Papon (la granda Muftio, ne havas la saman rolon kiel la katolika Papo). Do, en Islamo troviĝas la timindaj integristoj, kiu interpretas la saman Koranon, sed diversmaiere, ekzemple ol la sufoj kiuj havas vidon pli spiritan.
(daŭrigota en la venonta numero)

Fede cattolica e Islam:
identità, somiglianze e differenze

(Conferenza di don Mario German)

Nel congresso UECI di Sestri Levante, la mattinata di lunedì, è stata riservata a don Mario German che ha portato l'esperienza dei suoi contatti con il mondo islamico. Il suo discorso ha suscitato un notevole interesse nell'uditorio e ci sono giunte richieste di una relazione scritta. Poichè questa non esiste abbiamo trascritto il suoi discorsi dalla registrazione. Data la lunghezza, li presentiamo suddivisi in tre puntate.

(prima parte)

1. PRESENTAZIONE

    Un'anno e mezzo fa l'arcivescovo di Genova, che all'epoca era mons. Tarcisio Bertone, mi aveva chiesto di completare in modo approfondito lo studio dell'arabo. Già da anni comunque avevo a che fare con il mondo islamico per diversi motivi. Uno di questi è che sono responsabile nella mia diocesi anche del turismo religioso, dei pellegrinaggi e del tempo libero. Questo fa sì che io organizzi, con l'agenzia di viaggi diocesana, diversi itinerari che portano i nostri clienti un po' da tutte le parti; per esempio li ho portati diverse volte in Giordania, in Egitto, in Israele, in Turchia e questo mi ha permesso di vedere ripetutamente queste realtà da più angolature, perchè ci vado come turista e altre volte come persona che in anticipo va a visitare i posti per vedere qual'è la situazione reale, se un albergo può essere valido o se una certa situazione può essere tollerabile secondo il nostro standard. Questo porta ad avere tante relazioni umane. In questo ambito è successo che conosco anche a Genova diverse persone islamiche, vuoi marocchine, vuoi di altra origine (Tunisia, Algeria etc.), con le quali è nato un dialogo e, con qualcuno, un rapporto di amicizia. A questo proposito avevo preannunciato che avrei portato un mio amico marocchino, Mohamed, che non è potuto venirte per vari motivi.

2. OBBIETTIVI DELLA RELAZIONE

    Questa mattina vorrei spiegare brevemente la figura di Gesù nell'Islam e cogliere l'occasione per dire anche altre cose sulla dottrina islamica. In realtà, parlare di dottrina islamica non è corretto e ne vedremo il perchè. Inoltre toccherò il tema della possibilità e modalità del dialogo tra noi e l'Islam. Questo aspetto forse dovrebbe essere differenziato perchè bisogna vedere se intendiamo "noi" come cristiani dialoganti con l'Islam o "noi" come occidentali, perchè a dire il vero l'occidente non sembra più tanto monoliticamente cristiano; oggi come oggi è postcristiano: il cristianesimo non è più la modalità interpretativa più comune e diffusa del reale tra gli occidentali anzi, in genere, direi che l'occidentale medio ha una visione fortemente anticristiana, o quantomeno anticattolica. Non c'è più questa identificazione che invece Osama Bin Laden continua a vedere, come del resto fanno tutti gli integralisti che, quando parlano dell'occidente, parlano ancora dei crociati. Direi che i crociati sono finiti da un bel po' in occidente. Occidentale non vuol dire più cristiano in senso stretto.

3. CENNI DI TEOLOGIA ISLAMICA

    A.    Vorrei iniziare con un brano del Corano, sura 5, versetto 116:
"E quando Allah dirà: «O Gesù figlio di Maria hai forse detto alla gente: "Prendete me e mia madre come due divinità all'infuori di Allah?"», risponderà: «Gloria a Te! come potrei dire ciò di cui non ho il diritto? Se lo avessi detto tu certamente lo sapresti ché Tu conosci quello che c'è in me e io non conosco quello che c'è in Te, In verità sei il Supremo conoscitore dell'inconoscibile»".
    In questo versetto ci accorgiamo che c'è un errore riguardo a ciò in cui credono i cristiani: si dice che per noi Maria è una divinità oltre ad Allah e anche oltre a Cristo. Noi, ovviamente, non crediamo che Maria sia una divinità, anche se possimo capire perchè Maometto sia caduto in questo fraintendimento: c'erano certe zone, ad esempio del cristianesimo nordafricano, che hanno visto nel culto di Maria qualcosa di veramente importante. Pensate ad esempio che nel cristianesimo etiope, ancora adesso, la Madonna ha un culto così speciale e così grandioso da far pensare ad una divinità femminile che completi l'immagine maschile del Dio-padre. C'è stato un cristianesimo, anche delle origini, che dava questo culto enorme alla Madonna. Fatto sta che, per Maometto, anche la Madonna fa parte delle divinità cristiane. In secondo luogo, vediamo che Gesù è considerato il figlio di Maria. Tra quanto viene detto dall'alto dei minareti quando si chiama alla preghiera, c'è anche questa frase, tra le altre che si possono dire: "E Dio non ha figli". Sono particolarmente spiacevoli le situazioni che si creano, per esempio, in Terra Santa, dove, di fronte alla Basilica dell'Annunciazione nel cui sito noi pensiamo che si sia realizzata l'incarnazione di Cristo - nelle profondità di questa basilica c'è ancora quel reperto archeologico della cosiddetta casa di Maria, dove Maria avrebbe ricevuto l'annuncio angelico che sarebbe diventata Madre del Figlio di Dio - ormai da parecchi anni, c'è una moschea da dove viene ribadito che "Dio non ha figli".
    Gesù nell'Islam è soltanto uno dei profeti maggiori. Ci sono due termini per dire profeta: Nabì e Rasul. Il Nabì spinge alla devozione e al culto, il profeta maggiore o Rasul è un messaggero di Dio. Gesù non è semplicemente un profeta che esorta alla santità ma è un messaggero di Dio, quindi uno che parla con le parole di Dio, però il sigillo dei profeti maggiori, cioè il compendio e il completamento di questi profeti maggiori, ovviamente, per il mussulmano, è Mohammad (Maometto) "il molto lodato". Questo fa sì che Gesù sia uno degli ultimi passi della rivelazione di Dio all'umanità. Anche se noi riportiamo tutto alle nostre categorie occidentali, in realtà gli islamici non hanno il concetto di rivelazione, ma parlano sempre di discesa: anche per il Corano si dice che è disceso e non che è stato rivelato. Il concetto di discesa è una cosa simile alla nostra rivelazione, ma anche alla nostra incarnazione. Nell'incarnazione Dio si fa carne e scende tra di noi. Il concetto di rivelazione islamico è un misto tra questi due aspetti di discesa per l'umanità e nell'umanità. Per riassumere e chiarire potremmo dire che nel cristianesimo Dio si fa carne, nell'Islam, Dio si fa carta, nel senso che si fa Corano, si fa parola scritta, prima recitata "Qur'an". "Iq'ra" è la prima parola che Maometto riceve dalla rivelazione dell'arcangelo Gabriele. Lui sente, verso i quarant'anni, questa voce che gli dice "Iq'ra" che vuol dire appunto "Recita!" e che è la stessa radice di "Qur'an"; "Iq'ra" vuol dire "Recita!", ma anche "Trasmetti!". Il verbo "qar-'a" ha molti significati, fra cui anche quello di lettura ed anche di proclamazione. Ecco qui le "lettere", il libro, la "carta" e non la carne di Dio....
    Un altro passo del Corano, la sura 5, versetti 72,73:
"Sono certamente miscredenti quelli che dicono: «Allah è il Messia, figlio di Maria!». Mentre il Messia disse: «O Figli di Israele, adorate Allah, mio Signore e vostro Signore». Quanto a chi attribuisce consimili ad Allah, Allah gli preclude il Paradiso, il suo rifugio sarà il Fuoco. Gli ingiusti non avranno chi li soccorra!
Sono certamente miscredenti quelli che dicono: «In verità Allah è il terzo di tre». Mentre non c'è dio all'infuori del Dio Unico!".
    Qui c'è la negazione della Trinità; da questo passo possiamo dire altre cose sulla dottrina islamica che contempla un monoteismo rigido o assoluto. Noi abbiamo il concetto di Trinità. È un concetto per il quale Dio è unico, ma non solitario, tanto che lo consideriamo come una spece di famiglia e parliamo di Padre, di Figlio e di Spirito di Amore ovvero Spirito Santo. Per noi Dio non abita la solitudine, ma vive nella comunione, non solo quando si rapporta con l'essere umano, ma anche in una comunione che gli è intrinseca: anche se non esistesse nulla, se non avesse creato l'universo, Dio non è solitario per sua natura, è un Dio che comunica, che dialoga, che parla: ha una pluralità nella propria unità. La solitudine può essere segno di totale autosufficienza, ed è ovvio che Dio, se lo pensiamo come tale, debba essere autosufficiente e non avere bisogno di una compagnia. Però nel messaggio cristiano si ha la visione di un Dio che non ha bisogno della compagnia perchè è già Lui stesso compagnia dentro se stesso.
    Il Corano menziona Gesù in 15 sure; 93 versetti sono dedicati a Issà (Issà è il nome arabo di Gesù) e questi versetti attestano comunque una grande attenzione nei suoi confronti. Però la storia di Gesù nel Corano viene descritta con diverse differenze, anche riguardo agli episodi della sua vita, e non soltanto riguardo a chi è, alla sua natura ultima e profonda. Per esempio nell'Islam Gesù è senz'altro assunto in cielo, e anche noi abbiamo il mistero dell'ascensione (c'è però una differenza sottile, ma importante, tra assunzione e ascensione, che è correlata proprio al crederlo o meno Dio). Inoltre, nasce da una madre vergine prima, durante e dopo il parto come diciamo noi. Da questo punto di vista è curioso vedere come i cattolici siano più vicini alla visione islamica di Cristo che non alla visione cristiana che ne hanno i protestanti, perchè per i protestanti, o almeno per alcune branche del protestantesimo, la Madonna non è vergine: è vergine fino al parto ma non durante e non dopo. Invece l'Islam ha un grande culto della Madonna, della "signora Maria", come la chiamano loro, tanto che sono nati dei culti mariani che si sono intersecati con quelli cristiani cattolici, cosa che invece diventa un argomento di scontro nel dialogo religioso con i nostri fratelli protestanti. Per quanto riguarda la morte in croce, abbiamo dei versetti del Corano che sono un po' dubbi perchè non si possono interpretare in maniera univoca. Senz'altro l'idea più condivisa è questa: Gesù non è morto in croce. La maggioranza degli islamici sostiene che Gesù non è morto in croce per un motivo anche giusto, perchè non si può pensare che Dio abbia lasciato morire in croce questo suo profeta maggiore senza un motivo: Gesù non aveva fatto niente di male, quindi Dio deve aver salvato il suo profeta fedele Gesù. E quindi chi è salito sulla croce? Non negano che ci sia stata la crocefissione, ma sostengono che al posto di Gesù sia salito sulla croce e sia stato crecefisso un sosia, mentre Gesù avrebbe vissuto ancora parecchi anni insegnando. C'è poi un'altra cosa interessante. Pensate che all'inizio dell'Islam, molti cristiani si convertirono abbastanza facilmente ad esso e non sempre a causa della forza militare o della costrizione, ma perchè c'è, in qualche modo, una somiglianza di idee su tante cose. In fondo, l'Islam è una religione che non nasce neppure dal cristianesimo, ma dall'Antico Testamento, e anche il cristianesimo si appoggia all'Antico Testamento.
    B.    Oltre a ciò, c'è uniformità su alcuni punti: ci sono per esempio gli angeli e gli arcangeli, c'è un paradiso, c'è un inferno, al di là poi della descrizione del paradiso e dell'inferno, c'è la stessa idea di una retribuzione in base al merito e tante altre cose. Spesso i primi predicatori musulmani, e Maometto stesso, facevano riferimento a un discorso contenuto nell'Injil (l'Injil è il Vangelo). Nel Vangelo di Giovanni (al cap.14 versetto16) si dice che Gesù a un certo punto annuncia il Paraclito che dovrebbe venire dopo la scomparsa di Gesù e che avrebbe svelato "la verità tutta intera". Ora, i cristiani della prima ora, hanno sempre capito questo Paraclito, questo Spirito Santo, come colui che è comparso il giorno di Pentecoste, con tutti quei fenomeni che gli Atti degli Apostoli riferiscono. Ma quando Maometto si propone, a un certo punto si dice che il Paraclito è in realta il Periklitos, non il Paraklitos, cambia una lettera, ma cambia tutto, perchè il Paraklitos vuol dire, in greco, l'avvocato, il consolatore, ma cambiando una lettera, Periklitos, abbiamo un altro significato: Gesù avrebbe detto che, dopo la sua scomparsa, sarebbe stato mandato "il molto lodato", il Periklitos, che è appunto la traduzione greca del nome di Maometto. Quindi tanti cristiani si convertirono presi un po' alla sprovvista e presi un po' anche da motivi economici e politici perchè spesso si trovavano piuttosto male con i prìncipi cristiani. Ecco che un po' tutto l'insieme di queste cose, fece sì che l'Islam, all'inizio, fosse addirittura non solo qualcosa verso cui emigrarono tanti cristiani, ma addirittura fosse considerato una eresia interna al cristianesimo stesso. Noi oggi consideriamo l'Islam un'altra religione, non un'eresia interna al cristianesimo, non diciamo che l'Islam è cristiano con delle idee sue, un po' diverse, come il cattolico potrebbe dire dell'ortodosso o dei protestanti di varie denominazioni. Invece, all'inizio, era proprio considerato così.
    C.    Ed ora chiediamoci: cos'è il Corano per un Islamico? Il Corano è considerato dai mussulmani un'opera di dettatura divina, di dettatura soprannaturale, e il Corano viene considerato il completamento della Bibbia. Però al tempo stesso, il Corano, a proposito della Bibbia attuale, quella che hanno gli ebrei, e del Vangelo attuale, quello che hanno i cristiani, (ma attuale lo si scriveva già nel seicento dopo Cristo), specifica più volte che questi testi sono stati manipolati. Insomma, il Corano sostiene che la Bibbia e il Vangelo non sono quelli originali, ma che gli ebrei da una parte e i cristiani dall'altra abbiano modificato questi testi. Anche se non se ne capisce bene il motivo.
    D.    Credo che sia sempre un problema definire la dottrina islamica perchè, vedete, non c'è una figura come il papa. Si parla del Gran Muftì dell'università islamica di al-Azhar in Egitto e in antico c'era anche il califfato, che deteneva il potere religioso e il potere civile: il fatto di essere successori, (Khalifa vuol dire appunto successore di Maometto) lo faceva diventare sia condottiero e capo civile, sia guida spirituale, comunque tutto questo non è equiparabile al nostro papato, per cui, in realtà, la dottrina islamica è una espressione occidentale, che non rispecchia la complessità della loro realtà. All'interno dell'Islam possiamo trovare gli integralisti, che si fondano sul Corano, che per le loro gesta non citano dei documenti diversi dal Corano, citano versetti autentici del Corano autentico, ma troviamo anche i sufi che ovviamente hanno tutt'altra visione del rapporto con Dio, della vita, della rivelazione, della discesa di Dio tra di noi, ed è senz'altro una visione molto più spirituale e anche molto più profonda; però, bisogna dirlo, anche più minoritaria, tanto che i sufi nel passato erano considerati eretici dalla stragrande maggioranza degli islamici e spesso erano banditi. Adesso si organizzano in varie confraternite e sono presenti un po' ovunque. In Turchia avevo portato a settembre 130 persone a vedere dei dervisci danzanti a Mevlana, dove c'è la scuola sufi fondata da Rumi e da altri suoi seguaci e lì chiaramente abbiamo tutta un'altra visione delle cose; ed è tutto, sempre e ancora, Islam. Questi estremi incredibili coesistono e bisogna considerarli tutti.
(continua nel prossimo numero)

BIBLIA KULTURO

LA TOMBO MALPLENA
Ĉu konstato aŭ postulo por montri alion?

LA TOMBA VUOTA
Constatazione o esigenza per dimostrare altro?

Temas certe pri la tombo de Jesuo.
     Vidu ĉiu, kun la teksto enmane, kion komunikas la evangelioj rilate la konstaton pri la tombo malplena: Mateo 28,3; Marko 16,5; Luko 24,3; Johano 20,1ss. Kiu posedas la libron «La fundamentoj de la kristanismo» tiu povas konsulti la ĉapitron 4 (La historieco de la resurekto).
Certamente si tratta della tomba di Gesù.
     Ognuno veda, con il testo in mano, ciò che scrivono i vangeli a proposito della constatazione della tomba vuota: Matteo 28,3; Marco 1,5; Luca 24,3; Giovanni 20,1ss. Chi possiede il libro «La fundamentoj de la kristanismo» può consultare il capitolo 4 (La historieco de la resurekto).
    Jen la problemo: ĉu vere la apostoloj kaj la virinoj faris tiun sperton? Kaj krome: ĉu tio estas problemo vera aŭ senfundamenta kaj ruze inokulita lastatempe? Iu superkritiko provas indukti ke la unuaj kristsekvuloj ne farintus tian konstaton, sed ili tion inventintus por povi subteni la reale materiajn-korpajn aperojn de la resurektinto, ne nur la spiritajn-korpajn.     Ecco il problema: veramente gli apostoli e le donne hanno fatto quell’esperienza? Ed inoltre: questo è un problema vero od infondato ed abilmente introdotto recentemente? Qualche supercritico prova a dedurre che i primi seguaci di Gesù non avrebbero fatto una tale constatazione, ma che l’avrebbero inventata per poter sostenere la reale corporeità materiale delle apparizioni del risorto, non solo la reale corporeità spirituale.
    Por proklami ke Kristo resurektis, oni estis devigitaj almenaŭ deklari ke oni trovis la tombon malplena. Aserti ke Li resurektis sen konstati ĉu la tombo estis malplena, estigus la riproĉon: “Vi ne esploris la tombon por eviti la konstaton ke la kadavro ankoraŭ kuŝas tie ene”. Kaj certe ne sufiĉus la preteksto ke tiu esploro estis malpermesita kaj kontraŭata de la hebrea leĝo laŭ kiu tia ago malpurigas, kaj estas severe punata de la imperia leĝo. Sume, por povi ekkredigi ke Li, resurektinta, travivis kaj manĝis kaj parolis kun ili, la apostoloj devis montri ke ili, almenaŭ okule kaj tuŝe, trafis en la tombon malplenan.     Per proclamare che Cristo era risorto, si doveva almeno dichiarare di aver trovato la tomba vuota. Asserire che era risorto senza controllare che la tomba fosse vuota, avrebbe indotto il sospetto: ”Voi non avete esplorato la tomba per evitare di constatare che il cadavere era ancora là dentro”. E certo non sarebbe bastato il pretesto che questo esame era vietato e contrastato dalla legge ebraica secondo cui una tale azione rende impuri ed è punito severamente dalla legge imperiale. Insomma per poter cominciare a far credere che Egli, risorto, visse e mangiò e parlò con loro, gli apostoli dovettero mostrare che loro, almeno con gli occhi e con il tatto, si erano imbattuti nella tomba vuota.
    Koncedite ke la apostoloj havis tian neceson, ni revenas al la problemo: Ĉu temas vere pri konstato aŭ obeo al tiu neceso? Ĉu tio ne estas ĝuste kazo en kiu la Kristo de la kredo kreas la Kriston de la historio?
    Ammesso che gli apostoli avessero una necessità di questo tipo, torniamo al problema: Si tratta veramente di una constatazione o di un accomodamento a questa necessità? Questo non è proprio un caso in cui il Cristo della Fede crea il Cristo della storia?
    Kiel sciate, de kelkaj jarcentoj, certa kritiko pri la historieco de la evangelioj, kompleziĝas tiom amplifiki la Kriston de la kredo ke tiu de la historio preskaŭ malaperas: kvazaŭ la evangelistoj kompilis siajn verkojn tute apogiĝante sur sia apriora kredo kaj ignorante la faktecan historion. Se tiel estus, komplete forvaporiĝos, ĉar senfundamenta, la kulto al la korpeco de Kristo Di' enkarniĝinta kaj malriĉiĝus la eŭkaristio mem. Kaj la kristanismo mem riskus ĉar, en la religio de la dia enkarniĝo, la Enkarniĝinto aperus senkarna kaj preskaŭ eksterhistoria.     Come si sa, da alcuni secoli, una certa critica sulla storicità dei vangeli, si compiace di amplificare talmente il Cristo della Fede, che quello della storia quasi scompare: come se gli evangelisti compilassero le loro opere appoggiandosi completamente sulla loro Fede aprioristica e ignorando la storia dei fatti. Se fosse così evaporerebbe completamente, poiché privo di fondamento, il culto della corporeità di Cristo Dio incarnato, e ne sarebbe impoverita la stessa Eucarestia. E rischierebbe lo stesso Cristianesimo poiché nella religione dell’Incarnazione di Dio, l’Incarnato ora apparirebbe disincarnato e quasi fuori dalla storia.
    Ĉu la nepreco pri la tombo malplena naskiĝus el miskompreno?
     La evangeliistoj persistis, naive, en la asertado pri la materieco-korpeco de la Resurektinto celante ĉiukoste Lin egaligi al tio kio Li estis antaŭe. Sed la resurekto povis esti asertata sen la pezeco de tia korpo, kia ĝi estis en la antaŭa vivo. Se la evangeliistoj komprenintus tion, ili ne spertus la neceson  konstati la malplenecon de la tombo: eĉ kun tombo fermita aŭ eĉ entenanta la kadavron, la resurekton oni povintus serioze kaj inspirite kredi kaj proklami.
    L’inevitabilità della tomba vuota nascerebbe da un equivoco?
    Gli evangelisti persistettero, ingenuamente, nell’asserire la materialità-corporeità del Risorto con lo scopo di renderlo uguale, ad ogni costo, a ciò che Egli era prima. Ma la resurrezione poteva essere asserita senza la pesantezza di un corpo tale qual'era nella vita di prima. Se gli evangelisti lo avessero capito, non avrebbero sentito la necessità di constatare che la tomba fosse vuota: persino con la tomba chiusa od anche contenente il cadavere, la resurrezione si sarebbe potuta, seriamente ed in modo ispirato, credere e proclamare.
    Jen resuma eseo de kritikisto-historiisto-teologiisto - tamen kredanta je la resurekto de Jesuo:
“Kiel naskiĝis la neceso de la tombo malplena?
     El la fakto ke la apostoloj (kaj evangeliistoj) insistas sur la materieco, kvankam spiritigita, de la Resurektinto. Estas Luko kaj Johano, kiuj unuavide ŝajnas indulgi al materia kontrolo sur la Resurektinto: Lin oni povas tuŝi (Tomaso en Jo 20,24ss), Li manĝas kun la siaj (Lk 24,43). Tiuj evangeliaj eroj prezentiĝas kiel apologetikaj rakontoj. Iumomente, la kristanaj komunumoj de la unua jarcento, provokataj de la neadoj de la judaro rilate la resurekto mem, decidis descendi en la arenon de la dialektika konfronto por doni sian ateston pri la resurekto antaŭ la oponantoj. Kaj oni ne prizorgis pri subtilaĵoj. Tiuj rakontaĵoj, nemankaj je naiveco, kun diakritema sinteno defendas la realon de la resurekto de Kristo, ne lian korpan materiecon. Ne sencele Johano mem rakontas pri la Magdalena kiu, irinte al la tombo, renkontis en la ĝardeno Jesuon kiun ŝi prenis por la ĝardenisto (20,15): “ŝiaj okuloj ne kapablis vidi la realon, nur poste ŝi komprenis”. Do Jesuo ne havus la antaŭan pezan korpon.
    Ecco uno studio sommario di un critico-storico-teologo - tuttavia credente nella risurrezione di Gesù:
“Come è nata la necessità della tomba vuota?
    Dal fatto che gli apostoli (e gli evangelisti) insistono sulla materialità, benché spiritualizzata, del Risorto. Sono Luca e Giovanni, che, a prima vista sembrano indulgere al controllo materiale sul Risorto: Lo si può toccare (Tommaso in Gv 20,24 e seg.), mangia con i suoi (Lc 24,43). Questi passi evangelici si presentano come racconti apologetici. Ad un certo momento le comunità cristiane del primo secolo, provocate dalle negazioni dei giudei, relativamente alla stessa risurrezione, decisero di scendere nell’arena del confronto dialettico per rendere la loro testimonianza sulla risurrezione, davanti agli oppositori. E non ci si preoccupò delle sottigliezze. Quei racconti, non privi di ingenuità, con piglio diacritico, difendono la realtà della risurrezione di Cristo, non la Sua materialità corporea. Non senza motivo lo stesso Giovanni racconta della Maddalena che, essendo andata alla tomba, incontrò nel giardino Gesù che lei scambiò per il giardiniere (20,15): “i suoi occhi non furono capaci di vedere la realtà, solo dopo capì”. Dunque Gesù non avrebbe avuto il precedente corpo pesante.
    Suspektigas, ke la mencio pri la tombo malplena estus posta aldonaĵo, ankaŭ la silento de sankta Paŭlo pri tio (1Kor 15), kaj la malsameco de la evangeliaj rakontoj pri la ĉeesto de la virinoj kiuj unuaj faris la malkovron de la tombo malplena. Laŭ Johano, al la sepultejo unue alvenis unu virino: Maria Magdalena. Tie ĉi trafas en niajn okulojn diverĝo rilate al la sinoptikaj:     Che ci fa sorgere il sospetto che la citazione della tomba vuota sia un’aggiunta posteriore è anche il silenzio di San Paolo su questo fatto (1Cor.15) e le differenze nei racconti evangelici sulla  presenza delle donne che per prime fecero la scoperta della tomba vuota. Secondo Giovanni, al sepolcro dapprima giunse una donna: Maria Maddalena. Qui coglie i nostri occhi una divergenza relativamente ai sinottici.
- por Mateo la virinoj estas 2: Maria Magdalena kaj la alia Maria (28,1)
- por Marko la virinoj estas 3: Maria Magdalena, Maria tiu de Jakobo kaj Salome (16, 1)
- por Luko la virinoj estas 5: Maria el Màgdala, Johana, Maria de Jakobo kaj la “aliaj” (24, 10).
Ĉio tio lasus kompreni ke en unuaj tempoj la apartaĵo de la tombo malplena ne aperis en la kerigmo.
- per Matteo le donne sono 2: Maria Maddalena e l’altra Maria (28, 1)
- per Marco le donne sono 3: Maria Maddalena, Maria di Giacomo e Salome (16,1)
- per Luca le donne sono 5: Maria di Magdala, Giovanna, Maria di Giacomo e le “altre” (24, 10).
Tutto ciò lascerebbe capire che nei primi tempi la particolarità della tomba vuota non appariva nel cherigma.
(daŭrigota en la venonta numero)
Armando Zecchin
(continua nel prossimo numero)
Por Armando italigis Silvia

Informoj el la lokaj grupoj

RIMINI
    Dal gruppo di Rimini riceviamo un ritaglio del periodico "La Voce" de 19 maggio che riporta il seguente articolo:
RIMINI - (p.b.) Prima un bel sunombrelego per stare tranquilli in strando. Poi ci si rinfresca con una buona frosta trinkaĵo prima di tornare in hotelo. Tutto, naturalmente, con un forte rabato. Torniamo sulla Terra, anche se in realtà c'eravamo già. Il linguaggio di cui sopra è l'esperanto, idioma artificiale inventato nel 1872 dal medico polacco Ludwig Zamenhof che stava cercando un modo per superare l'antico problema della Babele mondiale, e la frase racconta una tipica situazione estiva: un ombrellone per stare in spiaggia, una bibita ghiacciata e poi tutti in albergo, beneficiando di un forte sconto. Un quadretto che potrebbe davvero diventare realtà a San Giuliano Mare, almeno secondo i piani dell'Unione esperantista romagnola, che vorrebbe fare del quartiere un polo d'attrazione per tutti i cultori (pare siano quattro milioni nel mondo) di questa lingua. "Qui - spiega Vincenzo Contino, dell'associazione Esperu - grazie al coinvolgimento degli operatori economici nel progetto, gli esperantisti troverebbero negozianti, baristi, albergatori e anche bagnini che parlano questa lingua, oltre ovviamente a prezzi agevolati". Perché San Giuliano? Facile: perché si tratta già di un luogo "cult" tra gli appassionati di esperanto. Merito di don Duilio Magnani, per molti anni parroco nella chiesa dei S.S. Giovanni e Paolo. Raffinato esperantista, il sacerdote ha dotato la chiesa - unico caso al mondo - di mosaici con scritte nella lingua di Zamenhof. Don Duilio, per inciso, è anche l'autore della prima traduzione del messale (approvata dal Vaticano dopo mille peripezie) nella lingua artificiale. Sono anche altre le sfaccettature del progetto "San Giuliano in esperanto", e saranno visibili quest'estate. Dal 5 al 28 luglio Esperu presenterà la mostra "Gente di mare a Rimini", mentre per il fine settimana tra il 28 e il 31 luglio è prevista, col patrocinio della Provincia, la "Festa dei popoli e della lingua della pace", manifestazione dedicata "all'amicizia, al rispetto e alla tolleranza fra i popoli, avendo come filo conduttore l'esperanto come strumento di comunicazione universale". Questo per iniziare. Poi verranno i corsi di esperanto per gli operatori turistici che si prepareranno così ad accogliere i turisti con questo particolare linguaggio. Come suonerà l'esperanto con l'accento romagnolo?

Navige en la Tut-Tera Teksajxo

Alcuni indirizzi internet utili

Spesso si ha la necessità di una qualche informazione per risolvere problemi pratici. Abbiamo visto (K.S. n2/2006) che uno dei modi è quello di ricorrere a un motore di ricerca, però così facendo ci può capitare di avere migliaia di risposte tra cui non c'è quella che vogliamo. Diamo qui alcune indicazioni per le ricerche più comuni, poi, una volta impratichiti, potete trovarne molte altre.

Elenco telefonico

    Capita talvolta di dover cercare un numero telefonico, o un indirizzo, o addirittura di avere un numero telefonico e non sapere di chi sia. Per questo ci sono due siti: www.paginebianche.it per la ricerca delle persone e www.paginegialle.it per la ricerca delle ditte o istituzioni varie. È evidente che il numero è reperibile solo se è registrato nell'elenco telefonico.
    Per esempio provo a cercare il mio numero: in www.paginebianche.it compare un formulario con tre campi da compilare: Cognome, Nome, Dove, ma l'unico obbligatorio è il cognome. Inserisco il mio cognome (Daminelli) e anche la località (Sesto san Giovanni) poi clicco su “Cerca”; compaiono i numeri e gli indirizzi di quattro utenti di Sesto che hanno il mio cognome. Ora provo a inserire il mio numero telefonico. Clicco su “ricerche speciali”, mi viene richiesto il numero e lo inserisco (022621149) clicco su “Cerca” e compare il mio indirizzo. Notare che a fianco degli indirizzi c'è spesso la parola “Mappa interattiva”, cliccandoci sopra appare la cartina geografica con l'ubicazione della residenza.
    Faccio ora una ricerca in www.paginegialle.it. Mi viene richiesto il nome dell'ente e la località: Provo a scrivere “comune” e “Sesto san Giovanni” e trovo 32 risultati, i primi 31 si riferiscono ai vari enti comunali di Sesto, l'ultimo è quello di una pizzeria il cui proprietario si chiama Di Comune.

Orario Ferroviario

    Per i viaggi in Italia, conviene collegarsi a www.trenitalia.it. Vi verrà chiesto da dove e quando volete partire e dove volete arrivare. Vi verranno presentate le diverse soluzioni a partire dalla data e ora che avete indicato. Di ogni treno, potete vedere i dettagli del viaggio cliccando su “dettagli” e, successivamente, l'elenco delle fermate intermedie cliccando sul numero del treno. È possibile prenotare o acquistare il biglietto via internet con diverse modalità abbastanza semplici e ben spiegate nel sito sotto la voce “Guida all'acquisto”. Cliccando sulla casella con il “carrello” di “Acquista”, potete comunque conoscere il prezzo del biglietto (anche senza acquistarlo).
    Per i viaggi internazionali, si deve prima cliccare sulla scritta “Internazionale” e poi si risponde alle solite domande. C'è però da rilevare che si possono trovare solo le stazioni servite da Trenitalia. Per avere la situazione europea conviene ricorrere al sito delle ferrovie svizzere (www.sbb.ch/it/) o a quello delle ferrovie tedesche (reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/dn), ricordando, in questo secondo caso, di scegliere, in alto a destra, la lingua italiana (a meno che non ve la caviate bene con il tedesco). Il sito tedesco dà anche il prezzo dei biglietti e per questo richiede l'età del viaggiatore.

Per ora basta così. La volta prossima vedremo come ottenere informazioni per i viaggi in aereo o in auto.
Giovanni Daminelli

Leteroj al la redaktejo

Buona sera,
    mi chiamo Francesca e vi scrivo dalla provincia di Macerata. Sto scrivendo una tesi sulla lingua internazionale esperanto.
    Volevo avere qualche informazione in più circa la vostra associazione. In particolare mi piacerebbe sapere cosa pensa la chiesa cattolica circa il vostro lavoro?? La chiesa è d'accordo che si celebri la messa in esperanto?? Vi chiedo questo, perchè ero convinta che la chiesa appoggiasse solo il latino e non altre lingue. Sarei molto felice di ricevere una vostra risposta.
Distinti saluti,
Francesca
Carissima Francesca,
    mi compiaccio per il tuo interesse per la lingua internazionale esperanto.
    Ci sono due pronunciamenti ufficiali della Chiesa cattolica riguardo all'esperanto. Il primo riguarda l'approvazione della celebrazione delle sante messe in esperanto (23 marzo 1981) la cui normativa è stata aggiornata il 20 marzo 1990 dalla "Congregazione del Culto Divino e dei Sacramenti" la quale, l'8 novembre dello stesso anno, ha approvato la traduzione in esperanto del messale festivo. Il secondo è il riconoscimento dell'IKUE (Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista) da parte del "Pontificio Consiglio per i Laici" (11 febbraio 1992).
    Al di là dei decreti ufficiali ci sono numerosi episodi che mostrano come fin dall'inizio, la Chiesa cattolica ha prestato una particolare attenzione a questa lingua. L'organo ufficiale dell'IKUE, "Espero Katolika", fu oggetto di particolari benedizioni da parte di Pio X, Benedetto XV e Pio XI. Sotto il pontificato di Paolo VI la Radio Vaticana ha iniziato regolari trasmissioni in esperanto (2 gennaio 1977) che continuano fino ad oggi con tre appuntamenti settimanali. Nel medesimo anno il papa autorizzò l'allora cardinal Karol Wojtila a celebrare una messa in esperanto durante il congresso IKUE di Censtokova. Anche se questi non potè celebrarla perchè impegnato nel rito funebre del vescovo di Poznam. Successivamente, divenuto papa con il nome di Giovanni Paolo II, molto fece in favore dell'esperanto: sotto il suo pontificato si ebbe la pubblicazione dei due decreti suddetti e l'introduzione dell'esperanto negli auguri di Natale e Pasqua in occasione della benedizione "Urbi et Orbi" (3 aprile 1994). Tradizione mantenuta dall'attuale pontefice Benedetto XVI (notare che la sequenza di auguri in 64 lingue inizia con l'italiano e finisce con l'esperanto e il latino). L'attuale pontefice ha nostalgia del latino, ma è troppo intelligente per non capire che ormai, come lingua universale, ha finito il suo ruolo: gran parte dei vescovi stessi non lo parla più. Quell'esperanto posto immediatamente prima del latino è lì pronto a svolgere il suo ruolo (non so se quella posizione sia voluta, ma mi piace pensarlo).
    Sta di fatto che la Chiesa universale ha bisogno dell'esperanto (me lo confermava recentemente un vescovo ausiliare di Milano in un colloquio che ho avuto con lui). È la lingua giusta:
- è ormai matura grazie a un collaudo più che centenario, in cui si è pubblicato un numero incredibile di opere originali e tradotte e sugli argomenti più vari.
- è diffusa in ogni nazione dei cinque continenti
- dal punto di vista ecumenico supera la romanità del latino, quindi può facilitare il dialogo con le chiese orientali (tra l'altro si svolgono regolarmente incontri ecumenici tra esperantisti).
    È evidente che la Chiesa, anche quella gerarchica, è composta da uomini con opinioni diverse, per cui non tutti la pensano allo stesso modo, però in più occasioni, ho notato che c'è voglia di esperanto. La lingua ufficiale della Chiesa universale (leggi: cattolica), in origine era il greco, poi il latino e ora? Vien voglia di pensare alla lingua inglese, ma sono troppe le controindicazioni. La soluzione giusta è l'esperanto che però non può essere imposto per decreto. Sono del parere che la Chiesa non può forzarlo più di tanto, rischierebbe di renderlo lingua confessionale, quindi rifiutata da molti e inservibile per la Chiesa stessa. Sta agli esperantisti diffonderlo sempre più per renderlo internazionale come lo furono prima il greco e poi il latino.
    Potrei aggiungere molto altro, ma mi sono già dilungato troppo. Immagino che tu sappia un po' di esperanto, quindi se vuoi saperne di più puoi consultare il sito dell'IKUE: www.ikue.org. Se ti interessano i documenti storici li puoi trovare in www.ikue.org/historio/indekso.htm
Buon lavoro!
Giovanni Daminelli

Sciigoj el Afriko

Pulmino Don Duilio ci comunica:
1. Stiamo organizzando una visita turistica-solidale in Madagaskar dal 1 al 4 Settembre p.v. Siamo già nove partecipanti. Altre persone stanno cercando di superare difficoltà famigliari. Se qualcuno volesse saperne di più, mi contatti direttamente.
2. Il PULMINO regalatoci dal Comune di Modena dovrebbe essere partito da Genova (carico di vestiti usati, materiale scolastico, ma anche di materiale elettronico) per Mombasa solo il giorno 25 maggio (il ritardo è dovuto allo sciopero dei portuali) e dovrebbe arrivare a Mombasa/Kenja il 15/16 giugno. Di qui dovrà fare altri 2000 Km con le proprie ruote per giungere a Goma. Le spese sostenute dal CER-ES (viaggi, pratiche, spedizione ecc.) sono già salite a 4.250 euro (solo 3.150 € di nave!). I nostro gruppo IKUE di Goma non ha però un centesimo da battere sull'altro. Chiedono 4.000 euro (dogana, trasporto, pratiche automobilistiche ecc.) per restituirli poi con la vendita di una parte del materiale inviato. Addirittura sognano con questo materiale di iniziare ad organizzare un MERCATINO per poter guadagnarsi da vivere. Non sarebbe una cattiva idea, Ci crediamo? Ci proviamo?
Ora si è aggiunto un fatto doloroso: la moglie del sig. Alexis, Mariamo, che accudiva col marito e con tre giovani universitari i bambini orfani o abbandonati, è stata urgentemente ricoverata.
 

Ecco la lettera con cui, tra l'altro, Alexis comunica la cosa a don Duilio.
Karega Duilio,
1. Dio volis ke mi renkontiĝu kun vi. Li volis ke mi renkontiĝu Alphonse kaj Ethienne. Se ne, mi ne estus tiu kiu mi estas.
a) ĵus vi konstruis al mi domon por starigi iun el miaj gravaj projektoj "La enkadrigo de la orfoj"
b) Alphonse W. kaj Ethienne helpas min plenumi ĉion kion, mi entreprenas. La spiriteco de tiuj du knaboj ĉiam miregas min..
2. Mi serĉis iun kiu povis helpi tiujn knabojn por ke ili glate studu. Hodiaŭ Alphonse Waseka studas dank'al via helpo, tuj Ethiene eble havos saman ŝancon.
3. Vi ne estas tie por helpi ĉiujn malriĉulojn en la mondo, sed tio kion vi entreprenas meritas gratulojn, laŭdon kaj dankemon.
a) Hodiaŭ vi klopodas elirigi nin de la malriĉeco: vi ĵus iniciatis la kolektojn de varoj por ke ni starigu brokantaĵon en Goma kadre de IKUE.
b)Mia edzino enhospitaliĝis, tre malsana ŝi estas. Ŝi pasis ĉe la radiografio, oni rimarkis nekonitan mason ĉe ŝia ventro. Ŝi devus pasi ĉe la skanero, sed al ni mankas mono. Ŝia ventro jam prenis masegon. Mi verdiras al vi, ke al mi mankas eĉ unu dolaro. Mi gardas miajn larmojn. Ĉe la oficejo mia, oni ĉiam atendas la premion kiu ĝis nun ne alvenas. Mi ploras. Ĉe la domo, la infanoj nenion havas por manĝi.
4. Antaŭ tia situacio, mi mildigis min akceptante la respondecon de ĉio kio alvenas al mi. Ankaŭ nun mi scias ke ĉio pasos, se nun mi semas bonajn frutojn. Jen mia espero. Sed hodiaŭ, mi vivas kritikan situacion precipe pro la malsanego de mia edzino. Ĉar oni diras, ke la malsano ekatakas la koron. Al mi mankas rimedoj precipe por ŝia kirurgio ktp. Ĉu morgaŭ ŝi vivos ?? La infanoj ??
5. Mi ne kutimas rakonti miajn malfacilaĵojn. Sole mi akcepas suferi. Se mi diras al vi pri tiu situacio hodiaŭ, estas por montri al vi ke la fiŝhoko, kiun vi havigas al mi iomete mildigus mian malfacilaĵon. Verdire, mia edzino suferas. Ŝi ege malsanas. En mia koro, mi ploregas.
6. Dio benu. Alexis.


"La Paragrafo 32"

LA BIBLIOTEKO “GLAUCO CORRADO”

    Forse pochi esperantisti sanno che la nostra associazione UECI, possiede una delle più ricche biblioteche esperantiste in Italia, con circa 2000 libri interamente catalogati e un altro mezzo migliaio ancora da catalogare. Inoltre possiede numerose riviste da tutto il mondo, ora suddivise per nome e annualità e diligentemente raccolte in oltre 100 cartoni. Una buona metà di questo materiale ha un'età quasi centenaria, quindi un vero tesoro!
    Il primo embrione di questa  biblioteca proviene da Don Ferdinando Longoni, che è stato presidente dell'IKUE. Alla sua morte, il fratello, Mons. Lorenzo Longoni, canonico della Cattedrale, ha provveduto a trasferirla presso l'Arcivescovado di Milano, in Piazza del Duomo, nella nuova sede del Centro Esperantista Cattolico Milanese, dove  il nostro indimenticabile socio ed amico Glauco Corrado, con appassionata devozione ha continuato ad arricchirla.
    Verso la fine degli anni 90, si è verificato un fatto importante, Giancarlo Sartorio di Genova, che deteneva varie raccolte di libri provenienti da altri esperantisti liguri, conoscendo la dedizione e le capacità di Corrado gli ha offerto tutta la sua raccolta. A questo punto entra in campo il sottoscritto, che con il suo furgone, ha trasferito il tutto da Genova, prima a casa sua e poi, poco alla volta, nella biblioteca del Centro Esperantista Cattolico Milanese di Piazza del Duomo.
    Purtroppo, agli inizi del nuovo millennio, il nuovo Arciprete del Duomo, ci ha chiesto di lasciare liberi i locali perchè gli servivano per altri scopi e quindi il tutto è stato  trasferito a casa mia.
    Nasce così la “Biblioteko Glauco Corrado”, dove in un capiente locale, su una nuova scaffalatura in metallo, Giovanni Daminelli ed io abbiamo sistemato tutto quel bene di Dio dopo averlo pazientemente catalogato. Nel frattempo la biblioteca si è arricchita di nuovi lasciti, ecco perchè quest'estate dovremo catalogare e sistemare gli ultimi arrivi.
    Naturalmente, per far le cose ben fatte, ho rilasciato al nostro Presidente un documento in cui dichiaro che la proprietà di questa biblioteca è dell'UECI, mentre io ne sono solo il custode.
    Quando sarà terminata la catalogazione dei rimanenti libri, inseriremo l'elenco sul nostro sito dell'UECI, in modo da permettere a tutti i nostri soci di consultarlo ed eventualmente prenderne in prestito o acquistarne qualcuno (solo per i libri di cui abbiamo numerose copie)
Johano el Kor-mano


QUOTE E NORME ASSOCIATIVE ANNO 2007
Associato ordinario con Katolika Sento (SO) 
Associato giovane    (SG)
Associato familiare (SF)
Associato ordinario con Espero Katolika (SOE)
Solo abbonamento a Katolika Sento (AK)
Solo abbonamento a Espero Katolika (AKE)
Associato sostenitore (SS) 
Associato sostenitore con Espero Katolika (SSE) 
17,00
8,50
8,50
38,00
10,00
21,00
34,00
76,00
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
Il periodico Katolika Sento viene inviato a tutti gli associati, tranne che per i familiari.
E' associato giovane chi non ha superato i 25 anni.
E' associato familiare chi convive con altro associato.
Per l'abbonamento all'estero aggiungere 6 euro per spese di spedi­zione.
Specificare nella causale del versamento la categoria dell'associa­to, l'anno di nascita dei giovani, l'esatto indirizzo per il recapito del periodico K.S., la destinazione di eventuali offerte.
I gruppi locali con almeno 10 soci trattengono 2,10 euro per l' asso­ciato ordinario e 1,05 per l'associato giovane o familiare, mentre la quota dei soci individuali va interamente all'UECI.
I versamenti vanno fatti sul C.C. Postale  n.  47127675
Unione Esperantista Cattolica Italiana  U.E.C.I
Nota: Sull'etichetta/indirizzo di Katolika Sento è indicata la sigla e l'anno di scadenza dell'abbonamento.


Amuze

KATEKISMO
- Panjo, hodiaŭ ni lernis ke nia korpo estas templo de Dio; tial vi ne batu min, ĉar vi batas templon de Dio.
- Ne timu, mia fileto, ĉar, pugvergante cin, mi palpas nur la sakristion.
***
VESPERA PREĜO
Infanino, falante pro dormemo:
- Jesuo, miaj preĝoj estas egalaj al tiuj de mia fratino. Bonan nokton. Amen.
***
LA FRATETO
- Panjo, ĉu estas vere ke mia frateto malsupreniris el la ĉielo?
- Jes, filineto mia.
- Certe la anĝeletoj volas vivi trankvile.
***
PRAPEKO
Post atomika milito, restas nur du postvivantoj surtere.
Nova Adamo diras al la virino:
- Mi malsatas.
La nova Eva prezentas poman frukton.
- Ho ne! ho ne! ne komencu denove!
***
ĈE TRAM-HALTEJO
Pasaĝero sprite demandas al tramisto:
- Ĉu estas plena ĉi tiu arko de Noao?
- Ne, suriru, mankas la azeno!
***
ELEKTO DE LA LOĜEJO
Helena havas du filinojn  ĵus edziniĝitajn:
- Miaj bofiloj volas loĝigi min, kiu en Romo, kiu en Ĝenovo.
- Kiaj bonaj bofiloj!
- Verdire, kiu loĝas en Romo, volas min en Ĝenovo, kaj kiu loĝas en Ĝenovo, volas min en Romo.
***
EN EDENO
Adamo renkontas la Sinjoron, kaj demandas al Li:
- Kial vi faris Eva tiel bela?
- Por ke ŝi altiru vian atenton!
- Kial vi donis al ŝi dolĉan karakteron?
- Por ke vi amu ŝin!
- Sed, kial vi faris ŝin tiel stulta?
- Por ke ŝi amu vin!...
***
KONTRAŬDIROJ
La kuracisto:
- Ĝis kiam estas vivo, estas espero.
Funebraĵisto:
- Ĝis kiam estas morto, estas espero!
(sendis Carlo Odisio)COMITATO CENTRALE U.E.C.I.

Presidente: Giovanni DAMINELLI, via Lombardia 37, 20099 Sesto S.Giovanni (MI) – tel. 02.2621149.
Vice presidente: Paola AMBROSETTO, via Emo 9/C, 30173 Mestre (VE) – tel. 041.5341532
Segretario: Marco POLITI, Via Montemartini 4, 20139 Milano – tel. 02.5395237
Consiglieri:
don Duilio MAGNANI (segretario per l'informazione), viale C.Zavagli 73, 47900 Rimini, tel.-fax 0541.26447
Giovanni CONTI (cassiere e organizzazione congressi), via F.Filzi 51, 20032 Cormano (MI) – tel. 02.66301958 – fax 02.66302110
Carlo SARANDREA, Via di Porta Fabbrica 15, 00165 Roma – tel. 06.39638129
Norma COVELLI CESCOTTI, via E.Fermi 29, 38130 Trento – tel. 0461.925210
Marsilio GUAZZINI, Via Coletti 108/A, 47900 Rimini – 0541.22993
Assistente Ecclesiastico: mons. Giovanni BALCONI, p.zza Duomo, 16, 20122 Milano, tel. 02.878014 (ab.) - 02.8556274 (Curia);
Grafica e impaginazione di Katolika Sento: Mario GUlLLA, via Benadir 62, 13100 Vercelli, tel. 0161.259397
Nota bene: Tutte le comunicazioni alla redazione di Katolika Sento, vanno spedite al presidente UECI.
- Per i versamenti in denaro utilizzare il c.c.p. n. 47127675 intestato a UNIONE ESPERANTISTA CATTOLICA ITALIANA (U.E.C.I.) ricordando di mettere sempre la causale del versamento.