Aŭtoro Titolo Eldonejo Jaro Tradukinto Rimarkoj Deveno N.Paĝ.
1 Martinus Logiko Martinus Instituto 1962

Sartorio
2 Homero Odusseais de Homero Firmo W.J.Thieme&CIE (NL)


Sartorio
3
Oomoto – La nova spiritamondo
1924

Sartorio
4 E.Grosjean-Maupin Oficiala Klasika Libro de E-o Paris - E-ista Centras Librejo 1924
Franca-Angla-Germana parto Sartorio
5
Oficiala Klasika Libro de E-o Paris - E-ista Centras Librejo 1927
Itala-Hispana-Portugala parto Sartorio
6 Cxeĥoslovakio La bohemaj mondbanlokoj kaj iliaj ekskursteritorjoj Dr.Karl Pickert in Leitmeritz -

Sartorio
7
Oficiala Dokumentaro de 7.a Kongreso de UEA – Praha Geneve - UEA 1921

Sartorio
8
Oficiala Dokumentaro de 5.a Kongreso de UEA – Paris Geneve - UEA 1914

Sartorio
9
Oficiala Raportaro (27.a UK de E-o) LKK (Romo) 1935 1935

Sartorio
10
Oficiala Jarlibro UEA Geneve - UEA 1911

Sartorio
11 T.Cart Un'ora di E-o Udine - Tipografia del patronato 1906

Sartorio
12 T.Cart Un'ora di E-o Udine - Tipografia del patronato 1906

Sartorio
13 J.Smidt La origino de la Religio Espero Katolika (Paris-VI) 1927

Sartorio
14 J.Smidt La origino de la Religio Espero Katolika (Paris-VI) 1927

Sartorio
15 S.Sxtimec Ombro sur interna peizaĝo Edistudio 1984
Romano De Giorgi
16 H.Bermano La ora libreto pri Majorio kaj B.Golden Padeborno - E-o Centro 1989

De Giorgi
17 R.Dell'Aquila Operacio E-o Eniras Mondon Sanja-E-o grupo Benevento 1989

Sartorio
18 G.Chavet L'E-o - Où en sommes=nous? Paris - Librerie de l'E-o 1907

Sartorio
19 V.Setàlà Oportuna Vortaro de Ordinara E-o FES Finnlando 1969
Vortaro Sartorio
20 Li Jxunking Observejo Pekino - Fremdlingva Eldonejo 1972
Infanaĵo

21 M.Boulton Okuloj Tenerife - Stafeto - Beletraj Kahjeroj -Laguna 196722
Ora Duopo – Jubilea libro pri J.Baghy k. K.Kalocsay Budapest - Hungara E-o Asocio 1966

Sartorio
23
Ora Duopo – Jubilea libro pri J.Baghy k. K.Kalocsay Budapest - Hungara E-o Asocio 1966

Sartorio
24 L.L.Zamenhof Originala Verkaro Leipzig - Ferdinand Hirt & sohn 1929

Sartorio
25 P.Rizzo Lineamenti di lessicografia dell'E-o Edistudio 1983

Sartorio
26 G.Meazzini Origine dell'E-o Castellamare - Tip.Catello vollono 1909

Sartorio
27 V.Bleier- E.Cense Ora Libro de la E-o Movado LKK UK 1937

Sartorio
28 M.Planes Odo al Eŭropo Barcelono - E-a Fako Klubo UNESKO-Amikoj 1968

Sartorio
29 M.Masao & U.Masao & S.Ezo L'omnibuso kun la tri pasaĝeroj Kioto - L'omnibuso 1980

De Giorgi
30 P.Dzianisz Orbis Invitas Warzawa - Centra Turisma Informejo

6 Turismaj Broŝuroj Sartorio
31 A.Chiti Battelli Una Lingua per l'Europa Padova - Cedam 198732 Margarethe & Krestanoff Bukedeto (sep diversanaciaj rakontoj) Muenchen - Sudegermana E-o Eldonejo -

Sartorio
33 U.Toschi Bologna S.Vito al Tagliamento 1920
Por la kongrsanoj de la 5.a E-ista Kongreso Sartorio
34 L.Tiek La blonda Ekberto Magdeburg - H.Wuttke 1909

Sartorio
35 I.Minĉev Vazov Bulgaraj Rakontoj E-o Verlag Moeller & Borel 1909 D.Atanasov
Sartorio
36 E.Orzeszko Bona Sinjorino E-o Verlag Moeller & Borel 1909 Kabe
Sartorio
37 J.Linnakoski Batalo pri la domo Heikkilà Otava – Finnlando - Edona akcia Societo 1919 V.Setàlà
Sartorio
38
Bahaaj Instruoj por mondkredo Bahà'ì Publishing Comitee – Illinojs 1945

Sartorio
39 Lidja Zamenhof Bahaismo la religio de la Paco Bahaa E-o Komitato Heidelberg 1931

Sartorio
40 Zanoni Bukedo Kolekto de literaturaj ktp (1.a volumo) Horrem bei Koeln - T.&H.Jung 1923

Sartorio
41 Rejna de Jong Bukedo de E-istoj Hago/Nederlando - Haga Sekcio de HEA


De Giorgi
42 J.Sxapiro (Joŝo) Babiladoj de la Bonuhumora Zamenhofano Bialystok, Polujo - J.Sxapiro 1924

Sartorio
43 O.Gastineau La balŝuoj Magdeburg - Cente Eldonejo por Espranto kaj Stenografio 1912
Teatraĵo Sartorio
44 H.C.Anderson Bildolibro sen bildoj Wolfenbuettel - Heckners Verlag 1909 S.Lederer
Sartorio
45 W.Perrenoud Fundamento de Geonismo Kooperative – CHXFDS 1955

FOM
46
Un breve Grammatica de interlingua pro lektores New Jork - Storm Publisher 1951

Sartorio
47 F.Van Eeden La malgranda Johano (n.2-4) Rudolf Mosse E-o-Fako 1926 H.J.Bulthuis
Sartorio
48 A.Bronchi Breve Grammatica di E-o (1.a parte) Alessandria - Istituto Italiano di E-o 1956

Sartorio
49
Barcelonon Barcelono - Komitato V.a Kongreso de E-o 1909

Sartorio
50
Biblioteka Terminaro E-o Angla Cxina Franca Germana Hispana Cxinio - Eldonejo de Akademiaj Revuoj 1989

Sartorio
51 A.Beiolco (Ruzante) Interparolo Edistudio 1990 C.Minnaja


52 A.Goldoni & L.Gabrielli Bill kaj lazuraj Okuloj aŭ du kuleretoj da cielo Eldono de la verkintoj 196453 C.Piron La bona Lingvo Vieno - Eldonejo”Pro E-o” 198954 C.Piron La bona Lingvo Vieno - Eldonejo”Pro E-o” 198955 C.Lambert Bukedo Paris - Librejo Hachette 1908

Sartorio
56 G.Karaslavov Bofilino Sofio - Fremdlingua Eldonejo 1959 S.Simeonov & A.Simeonov Romano

57 Bessegini? (E-gramatiko)Sartorio
58 P.Cerchez Medicinaj Specialecoj Negresti-Vasluiu' – Rumanio 1909

Sartorio
59 J.Korczak Bonhumoraj Rakontoj Rudolf Mosse E-o-Fako 1927 A.Weinstein Biblioteko tutmonda n.20 Sartorio
60 Zanoni Bukedo Kolekto de literaturaj ktp (2.a volumo) Horrem bei Koeln - T.&H.Jung 1924

Sartorio
61 F.Karinty Norda vento – Novelkolekto Rudolf Mosse E-o-Fako 1926 K.Bodò Biblioteko tutmonda n.7-8 Sartorio
62 P.Mèrimèe Mateo Falkone kaj aliaj rakontoj Rudolf Mosse E-o-Fako 1926 J.Borel Biblioteko tutmonda n.1 Sartorio
63 M.Babits La Cikoni-kalifo Rudolf Mosse E-o-Fako 1929 K.Bodò Biblioteko tutmonda n.23-25 Sartorio
64 V.Korolenko La sonĝo de Makaro Rudolf Mosse E-o-Fako 1927 M.Sxidlovskaja Biblioteko tutmonda n.9 Sartorio
65 A.S.Puskin La Kapitanfilino Rudolf Mosse E-o-Fako 1927 M.Sxidlovskaja Biblioteko tutmonda n.15-17 Sartorio
66 J.A.Bratescuvoinesti Niĉjo mensongulo kaj alia noveloj Rudolf Mosse E-o-Fako 1927 T.Morariu Biblioteko tutmonda n.10 Sartorio
67
Baza Literatura Krestomatio Budapest - Hungara E-o Asocio 197968
Baza Literatura Krestomatio Budapest - Hungara E-o Asocio 197969 K.Ewald Bildoj el la Besta vivo Budapest - Verda Standardo 1912 I.Pataky
Sartorio
70 G.Bengston & D.Sandberg Biblia Studplano por helpo dum la kvieta tempeto antaŭ Dio Gustaf Bengston kaj David Sandberg
M.Bioerklid
Sartorio
71 J.Slowacki Mazepa Paris - Librejo Hachette 1912 A.Grabowski E-o Kolekto de la Revuo Sartorio
72 A.Gual Mistero de Doloro Paris - Librejo Hachette 1909 F.Pujalà & Y.Vallès E-o Kolekto de la Revuo Sartorio
73 N.Kolovrat Misteroj de Amo Paris - Librejo Hachette 1909
E-o Kolekto de la Revuo Sartorio
74 Shakespeare Makbeto Paris - Librejo Hachette 1908 D.H.Lambert E-o Kolekto de la Revuo Sartorio
75 V.Majakovskij Bone! Moskvo - Komisiono pri internaciaj ligoj de sovietaj E-istoj 1967

Sartorio
76 J.Tousseul La Morto de Blanjo Leipzig - SAT – Eldona Fako kooperativa 1925 L.Bergiers Serio Literaturo n.2 Sartorio
77 H.Zur Muehlen Kion rakontas la amikoj de Pecjo Leipzig - SAT – Eldona Fako kooperativa 1928 Senheredigito Serio Literaturo n.6 Sartorio
78 E.Orzeszko Marta Paris - Librejo Hachette 1910 L.L.Zamenhof E-Verkaro de Zamenhof Sartorio
79
Mil kaj Unu Noktoj (kelkaj rakontoj ...) Horrem bei Koeln - Heroldo de E-o 1927

Sartorio
80
Milionoj kiuj nun vivas neniam Mortos International Bible Students Association 1920

Sartorio
81 K.Absolon Moravia Karsto – Abismo macoĥa kaj grotoj Brno - E-ista Klubo


Sartorio
82 K.Absolon Moravia Karsto – Abismo macoĥa kaj grotoj Brno - E-ista Klubo


Sartorio
83
Modernaj lignogravuraĵoj de Cxinio Pekino - Cxina E-o Ligo 1965
Bildoj Sartorio
84 L.Vermeieren La brulanta kastelo Flandra E-o Ligo 1997 I.Durwael
De Giorgi
85 A.Goldoni & L.Gabrielli Bill kaj lazuraj Okuloj aŭ du kuleretoj da cielo Eldono de la verkintoj 1964

Sartorio
86 D.Freto Monosilaboj Rio de Janejro - Editore Interciencia 1990

De Giorgi
87
Belga Antologio – Franca Parto Belga E-o Instituto 192888
Belga Antologio – Flandra Parto Belga E-o Instituto 192889 A.L.Dahl Bahaaj – La Mondkredo por la Nuntempa Homaro Bahà'ì Publishing Comitee – Illinojs 1972 O.Stone
Sartorio
90
Bahà'u'llàh Bahaa E-o Ligo – Germanio 199291 M.Caprile Blinda eremito Edistudio 1979 M.Nervi
De Giorgi
92 B.Golden Bestoj kaj homoj Edistudio 198693 F.Tomizza Materada Edistudio 1983 P.G.Soranzo
De Giorgi
94 I.Ljubenov Balkanio-zono sen nuklearmiloj Sofio - Bulgara E-o Asicio 1984 V.Baleva


95 H.A.Brouwer & aliaj La Mesaĝoj de la Sinjorino de ĉiuj popoloj Komitato “Sinjorino de ĉiuj popoloj” 1967 C.Wijn
Sartorio
96 A.Bilz Oraj reguloj por la vivado Dresden-Radelbeul - F.E.Bilz 1907

Sartorio
97 A.H.Tammsaare La Mastro de Kòrboja Tallin - Eldonejo “Eesti Raamat” 1976 B.Kaert
Cattorini
98 J.E.Esselemont Baha'u'llah kaj la Nova Epoko Bahaa E-o Eldonajo “La Nova Tago” 1930 Lidja Zamenhof
Sartorio
99 A.Buckinx – Luykx Moderna Martiro – Patro M.Kolbe Bierbeek (Belgio) - Fratoj de l' Karitato. Inst. S.kamilo 1960 L.De Ruyver


100 K.Smidéliusz Momorlibro omaĝe al Andreo Cseh Sabatejo 1995101 La Rochefoucauld Maksimoj Fonto 1986 G.Waringhien
De Giorgi
102 T.Hxristovski Mia vivo Sofia Pres 1981 N.Aleksiev
De Giorgi
103 P.Bertrana Barbaraj Prozaĵoj Leipzig - Ferdinand Hirt & sohn 1926 J.Grau Casas
Sartorio
104 A.Slonimski Mia vojaĵo en Sovietio Budapest - Literatura Mondo 1934 S.Grenkamp-Kornfeld
Sartorio
105 I.Nemere La Monto Budapest - Hungara E-o Asocio 1984106 Emba Maria kaj la Grupo Budapest - Literatura Mondo 1936
Romano Sartorio
107 D.Freto Monosilaboj (Sonetoj kun Monosilabaj versoj) Rio de Janejro - Kultura kooperativo de E-istoj 1967

De Giorgi
108 D.Freto Monosilaboj 2.a volumo (Sonetoj kun Monosilabaj versoj) Rio de Janejro - Kultura kooperativo de E-istoj 1972

De Giorgi
109 V.Eroŝenko Malvasta kaĝo Japana E-a Ligo Kooperativo 1981 M.Masao
De Giorgi
110 AA. VV. Malnovaj Paĝoj Paris - Presa E-ista Societo 1908

Sartorio
111 A.N.Tolstoj La Morto de Danton Horrem bei Koeln - Heroldo de E-o 1928 N.Hohlov Teatraĵo Sartorio
112 Porqui Pas Magio The British E-o Association 1919
Teatraĵo po infanoj Sartorio
113 A.Arpad Mallumaĵoj Paris - Presa E-ista Societo 1906 L.Pàl Rakontoj Sartorio
114 P.Bloch La manoj de Eŭridica Fonto 1997 G.Mattos
De Giorgi
115 Benson Universala E-o Metodo New Jersey - Benson scool of E-o 1932

FOM
116 Mutatuki Ribela Saĝo Vulpo-libroj 1977 W.F.Pilger
De Giorgi
117 J.Valano Malmalice La Nuova Frontiera 1977

De Giorgi
118
Mazi en Gongolando Den Haag (NL) - Internacia E-o Instituto 1995

Sartorio
119 J.Forge Mr. Tot aĉetas mil okulojn Budapest - Presejo Literatura Mondo 1931
Romano (dedko de la verkisto) Sartorio
120 I.H.Krestanov La Bulgara Lando kaj Popolo Bulgara E-o Biblioteko 1918

Sartorio
121
Manlibro por agentoj Triesta E-o Asocio 1993

Sartorio
122 Z.Nalkowska Medalionoj Varsovio - Eldonajo “Polonia” 1957 I.Dratwer


123 D.Papazov Revuo “Balkana Laboristo” Sofio - Bulgara E-o Asicio 1983

De Giorgi
124 A.Lopez Luna Memoraĵetoj kaj notoj Amigos de Lopez Luna 1992125 N.V.Gogol Maja Nokto aŭ La Dronintino Bucuresti Seditura “E-o”
R.Frenkel
Sartorio
126 E.Rossi & A.Spinelli Manifesto de Ventotene

127 B.L.Marini Padre Modesto Eugenio Garolfi U.E.C.I. 1958

Sartorio
128 D.Fajnŝtejn Mnemonika Instituto Vilno (Pollando) 1929129 J.Tichawski La Mondlingvo - Plena kurso Katowice Mondlingvo Eldonejo 1929

Sartorio
130 H.Rohden Mahatmo Gandi Rio de Janejro - A.E.R.J. 1972

Cattorini
131 M.Levin Meteologia Terminaro Rotterdam - UEA 1961

Sartorio
132 M.C.Buttler kaj F.Merrick Muzika Terminaro Oakville-Ontario - E-o Press – 1960

Sartorio
133 P.Clissod Marista terminaro Anglujo - UEA 1950

Sartorio
134 T.Schwartz Modernaj Robinsonoj Budapest - Literatura Mondo 1924

Sartorio
135 N.Hohlov La Morto de delegito de U.E.A. Zagreb - Presejo: C.Albrecht 1924

Sartorio
136 Moliere La malsanulo pro imago Leipzig - Ferdinand Hirt & sohn 1922
Teatraĵo Sartorio
137 K.Ludw Marionetaj Ludoj Katowice Mondlingvo Eldonejo 1931
Teatraĵo Sartorio
138 Leibniz Monadologio Paris - Librejo Hachette 1902 E. Boirac
Sartorio
139 E.Wuenster Maŝinfaka E-o Vortaro Leipzig - Ferdinand Hirt & sohn 1923

Sartorio
140 V.Sadler Memkritiko Eldonejo Koko 1967
Poemaro De Giorgi
141
La Manifesto de Jesuo Kristo (Mat. V,VI,VII)Sartorio
142 F.Karinthy Morgaŭ Matene Budapest - Hungara E-o Instituto 1923 K.Kalocsay Teatraĵo Sartorio
143 D.Bertolini In quest'era omicida – En ĉi Murdepoko Lokarno - Edizioni Pedrazzini 1987144 B.Migliorini Manuale di E-o Coedes 1986145 R.Cabaj & aliaj Malsupra Silezio hieraŭ kaj hodiaŭ Wroclaw Ossolineum 1960 J.Grum
Sartorio
146 B.Marini Bibliografia essenziale della lingua internazionale E-o Torino - FEI 1954147 S.Lagerloef La Mono de sinjorino Arne Stockolm - Foerlagsfoereningen E-o 1933 S.Engholm
Sartorio
148 Jinquan? Malsama Nacieco sed sama idealo

149 H.J. Bulthuis Mia unua legolibro S-Gravenhage – E-o-Boekhandel C.W. Hoencamp 1909

Sartorio
150 SAT Malgranda Terbiblio Duesseldorf - Eldona Fako Kooperativa


Sartorio
151
Monda Turismo – Turisma servo de TEJO Bydgoszcz 1979152 P.Radenkova Georgo Dimitrov – Konciza biografio Sofia Pres 1982

De Giorgi
153 P.Radenkova Georgo Dimitrov – Konciza biografio Sofia Pres 1982

De Giorgi
154
La Biblio – Genezo Paris - Librejo Hachette 1911 L.L.Zamenhof E-Verkaro de Zamenhof Sartorio
155 Moliere Georgo Dandin Paris - Librejo Hachette 1908 L.L.Zamenhof E-Verkaro de Zamenhof Sartorio
156 C.Goldoni La Gastejestrino Edistudio 1981 C.Minnaja
De Giorgi
157 C.Goldoni La Gastejestrino Edistudio 1981 C.Minnaja


158 A.Moebusz Dokumentoj de E-o E-o – Verlag Friedrich Ellersiek 1921

Sartorio
159 E.T.Wojtakowski Decimala Katalogo de la Planlingva Literaturo Romo Lublino - Bibliotece Uniwersyteckiej 1979

Sartorio
160 M.Jokai Du noveloj Paris - Presa E-ista Societo 1911

Sartorio
161 T.Storm Du Majstro Noveloj Koeln - Heroldo de E-o 1929 H.Heitmueller
Sartorio
162 G.Gàrdonyi Du Kokcineloj – La Montro Sxanhajo - Per E-o al la Tutmondo 1923 K.Kalocsay
Sartorio
163 P.Boutlet Du mil Novaj Vortoj Paris - Librejo Hachette 1909

Sartorio
164 G.Silfer Desislava ridetas Kooperativo de literatura foiro 1987
Poemaro

165 G.Ungaretti La doloro La nova frontiera 1975 N.Rossi
De Giorgi
166 M.Ziolkowska Doktor E-o Warsawa - Wiedza Powszechna 1959167 M.Ziolkowska Doktor E-o Warsawa - Wiedza Powszechna 1959

Sartorio
168 A.Pechan Gvidlibro por la supera ekzameno Budapest - Hungara E-o Asocio 1979

CEC
169 P.E.Schwerin Gaja Leganto The E-o Publishing Company 1945

Sartorio
170 P.E.Schwerin Gaja Leganto The E-o Publishing Company 1945

Cattorini
171 D.A.Perevalov & V.S.Aroloviĉ Defendi la pacon, preventi nuklean militon Moskvo - Asicio de Savietaj E-istoj 1982

De Giorgi
172 D.A.Perevalov & V.S.Aroloviĉ Defendi la pacon, preventi nuklean militon Moskvo - Asicio de Savietaj E-istoj 1982173 L.Labé Les Vingt-Quatre Sonettes – La dudek kvar sanetoj Eldono Gabrielli 1975 T.Oeste
De Giorgi
174 L.Labé Les Vingt-Quatre Sonettes – La dudek kvar sanetoj Eldono Gabrielli 1975 T.Oeste (Subskribo de la tradukinto) Sartorio
175 G.Silfer Drole kaj Petole Milano - La Patrolo 1972

Sartorio
176 G.Silfer Drole kaj Petole Milano - La Patrolo 1972177 G.Silfer Doktoro Rosales Milano - La Patrolo 1973

Sartorio
178 G.Silfer Doktoro Rosales Milano - La Patrolo 1973179 F.Pennacchietti Due vite, Due lingue Vercelli 1987

De Giorgi
180 F.Pennacchietti Due vite, Due lingue Vercelli 1987181 FEI Dati informativi sulla lingua internazionale E-o Torino - FEI 1954

Sartorio
182 FEI Dati informativi sulla lingua internazionale E-o Torino - FEI 1954183 I.La Penna Dati essenziali sulla lingua internazionale E-o Milano - FEI


Sartorio
184 I.La Penna Dati essenziali sulla lingua internazionale E-o Milano - FEI
185 I.La Penna Dati essenziali sulla lingua internazionale E-o Milano - FEI
186 D.Alighieri La divina commedia – La dia komedio Milano - Edizione SIEI 1963 G.Peterlongo
Sartorio
187 A.Lopez Luna Doktoro Bovoro Amigos de Lopez Luna


De Giorgi
188 J.Baghy Dancu Marionetoj Budapest - Eldono de la aŭtoro 1927

Sartorio
189 H.Kock & Muenchen Albrecht Duerer Muenchen - Sudegermana E-o Eldonejo 1924

Sartorio
190
Jvanov Paŭlo
1921 Vol-Volanto (V.Varankin)
Sartorio
191
Deka Universala Kongreso de E-o – Listo de la kongresanoj Paris - E-ista Centras Oficejo 1914

Sartorio
192 J.Penndorf Grekaj Papirusoj Rudolf Mosse E-o-Fako 1927
Biblioteko tutmonda n.11-12 Sartorio
193 V.Eroŝenko Gxemo de unu Soleca Animo Sxanhajo - Orienta E-o-Propaganda Instituto 1923

Sartorio
194 K.Brueggermann Dua Legolibreto Dresden - Espranto Verlag Friedrich Adler 1922

Sartorio
195 A.Gajdar Du noveloj Moskvo - Komisiono pri internaciaj ligoj de sovietaj E-istoj 1969

Sartorio
196 T.Kombe Dankon

E.R.
Sartorio
197
Dudekdu poetoj Budapest - Literatura Mondo 1934
Redaktis K.K.Kalocsay Sartorio
198 L.L.Zamenhof Deklaracio pri Homaranismo Madrid - Eldonejo kaj presejo de HOMARO 1913

Sartorio
199 G.de Maupassant Gastejo Tiflis 1911 V.Gogitidze
Sartorio
200 A.Manzoni El la Gefianĉoj (Va Cxapitro) S.Vito al Tagliamento 1916 G.Lupi
Sartorio
201 B.Manto La dorna karesilo Varsovio 1917202 G.Mattos La deveno de E-o Fonto Chapecò – sc (BR) 1987

Sartorio
203 Unio de Sovietaj Societoj ktp. Direktivoj de la XXIII kongreso de KPSU Moskvo - Komisiono pri internaciaj ligoj de sovietaj E-istoj 1966204 Rejna de Jong Divershumore Glasgow eldonejo Kardo 1980
Poemaro De Giorgi
205 J.Camargo Dio Rekompencu vin Rio de Janejro - Kultura kooperativo de E-istoj 1959
Teatraĵo CEC
206 Sx.A-Ski (S.Z.Rappoport) Dibuk (inter du mondoj) Krakow 1927 I.Lejzerowicz Teatraĵo Sartorio
207 R.De Ladevèze Demandaro Berlin/Dresden - E-o-Verlag Ellersiek & Borel 1923208 A.Lienhart Facilaj dialogoj – Dialogues faciles Ligue Francaise “Pro Unesco” 1982

Sartorio
209 P.W.van den Broek Devi Angreni kaj Mak Miah Koeln - Heroldo de E-o 1927
Du Rakontoj Sartorio
210 Tennison Gvinenvero kaj alia poemoi Bordigera – Stab.Tip. P.Gibelli 1907

Sartorio
211 R.Sachwartz La ĝoja Podio E-a Centra Librejo 1949212 F.Szilàgyi La Granda Aventuro (vol.II) Stockholm - Eldona societo E-o 1945213 E.Urban Gastronomia terminaro UEA – Jarlibro 1958

Sartorio
214 E.Naville La devo Genevo - Librejo Kuendig 1910 R.de Saussure
Sartorio
215
Germana Demokratia Respubliko Bildoj kaj Faktoj Dresden - Verlag zeit in Bild 1969216 Tutsovieto Konferenco ktp. Dokumentoj kaj materialoj Moskvo - Eldonejo APN 1988217 A.H.Tammsaare La Mastro de Kòrboja Tallin - Eldonejo “Eesti Raamat” 1976
Romano CEC
218 P.M.Carolfi O.M. Mallonga Biografio de S.Francisko el Assisi S.Vito al Tagliamento 1923

Sartorio
219 J.Balbin Damnejoj - Osiedla Zaglady Edistudio 1992220
Grasa Lignaĵisto Paris - Presa E-ista Societo 1906 G.Chavet Noveloj Sartorio
221 Roksano Geedzigo peto Haida (Bohem.) - Eldonejo de “La Marto” 1913

Sartorio
222 Lesage Gxil Blas de Santillana Paris - Presa E-ista Societo 1912 R.Busquet
Sartorio
223 F.Bujulà Vallès La Grafo erarinta Barcelona - Tobella & Costa 1903

Sartorio
224 G.Giani Grammatica della lingua ausiliare E-o – Vol.1 Torino Tipo-Lito Luigi Chechini 1927225 G.Giani Grammatica della lingua ausiliare E-o – Vol.1 Torino Tipo-Lito Luigi Chechini 1927226 I.I.E. Grammatica della lingua ausiliare E-o Verona - Grafiche P2 1983

CEC
227 L.De Beuafront Grammatica ed esercizi della lingua internazionale E-o Livorno – Tip. Raffaello Giusti 1910 G.Puccinelli


228 A.Ghez Grammatica e sintassi della lingua internazionale ausiliaria E-o Trieste Casa Editrice C.U.Trani 1921229 L.Cattorini Grammatica completa di E-o Milano 1920230 M.Becker & E.Grosjean Maupin Manuale pratico di E-o Paris - Librejo Hachette 1912 E.Fasce


231 B. & E. Migliorini L'E-o e i suoi elementi S.Vito al Tagliamento 1926232
Manualetto di conversazione Italiano E-o S.Vito al Tagliamento 1924233 P.Camelli & P.Rota Guida teorica e pratica per lo studio della lingua internazionale E-o Treviglio 1920234 K.Kalocsay La gramatika karaktero de la E-aj radikoj Saarbruecken 1980

CEC
235 M.Becker & E.Grosjean Maupin Manuale pratico di E-o Paris - Librejo Hachette 1912 E.Fasce
Sartorio
236
Manualetto di conversazione Italiano E-o
1924237
Manuale di conversazione Italiano E-o S.Vito al Tagliamento 1949

Sartorio
238 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Genova 1912239
Malgranda Enciclopedio pri utilaj sciindaĵoj unua parto
1920

Sartorio
240 R.De Ladevèze Demandaro Dresden 1911

Sartorio
241 L.Giambene I primi passi dell'E-ista S.Vito al Tagliamento 1914242 K.Kalocsay Plena gramatico de E-o I. Milano 1958

FOM
243 K.Kalocsay Plena gramatico de E-o II. Milano 1964244 T.Cart & M.Pagnier L'E-o in 10 lezioni Livorno – Tip. Raffaello Giusti 1910 A.Gallois


245 A.Dattari Corso completo di E-o Prato-Firenze 1907246 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Genova 1912

Sartorio
247 L.Cattorini Grammatica completa di E-o Milano 1923248 L.Cattorini Grammatica completa di E-o Milano 1922249 D.Pastorello Io vi insegno l'E-o Fos-sur-Mer France
250 D.Pastorello Io vi insegno l'E-o Fos-sur-Mer France
251 E.Plaafnet Grammatica della lingua Internazionale E-o S.Vito al Tagliamento 1922252 L.Cattorini Grammatica completa di E-o Milano 1922

Cattorini
253 Itala E-o Asicio Primo manuale della lingua ausiliaria E-o Genova 1913254
Glossario dei congressi Roma 1959255 C.Aymonier Grammaire complète d'E-o Paris - Librejo Hachette 1908256 R.Bagnulo Grammatica della lingua dell'umanità (E-o) S.Vito al Tagliamento
257 A.Pechan Gvidlibro por la supera ekzameno II Budapest 1966258 B.Migliorini Manuale di E-o Grosseto 1980

CEC
259 P.Fruictier Kompleta Gramatiko kaj vortfarado de E-o Jaslo (Pollando) 1930260
Gramàtiche vocabulari ed esercicis di lenghe internacional E-o S.Vito al Tagliamento 1935

Sartorio
261 A.Esselin E-o Grammaire et Syntaxe Paris 1908

Sartorio
262 L.De Beuafront Commentaire sur la Grammaire E-o Paris 1906

Sartorio
263 P.Lusana Compendio di Grammatica E-o Biella 1908

Sartorio
264 C.Walter Gaja Lernolibro de E-o Berlin 1932265 B.Migliorini Manuale di E-o S.Vito al Tagliamento 1931266
Manuale di E-o Milano 1949

Cattorini
267 C.Bourlet Piccolo manuale della lingua internazionale neutra Ausiliaria E-o Genova 1911

Cattorini
268 C.Bourlet Piccolo manuale della lingua internazionale neutra Ausiliaria E-o Genova 1911269 C.Bourlet Piccolo manuale della lingua internazionale neutra Ausiliaria E-o Genova 1911270 L.Cattorini Grammatica completa di E-o Milano 1920

Sartorio
271 D.Pomarici Grammatica Ragionata E-o Milano-Roma - A.Mondadori 1919272 L.Cattorini Grammatica completa di E-o Milano 1920273 D.Pomarici Grammatica Ragionata E-o Milano-Roma - A.Mondadori 1919

Sartorio
274 G.Chavet Dictionnaire Francais E-o Paris 1911

Sartorio
275
Dictionnaire Francais-E-o et E-o Francais Paris 1908276
Primo manuale della lingua ausiliaria E-o Genova 1912277 G.Waribghien Grand Dictionnaire E-o Francais Paris 1957

Sartorio
278 H.Mayer Grammatik E-o Vieno 1992279 E.Grosjean-Maupin Dictionnaire complet E-o Francais Paris 1924

Sartorio
280 P.C.Monti Fundamenta Gramatiko de E-o Milano 1921

CEC
281 J.Glueck La grandaj filosofoj kaj la universala lingvo Nederlando 1937

CEC
282 E.l & F.Stark Woerterbuch Deutsch E-o Leipzig 1911

Sartorio
283 H.P.Knight Dio aŭ mamono

W.Severn
Sartorio
284 R.Bernard & A.Ribot Falsaj Amikoj en E-o Marmande Francujo 1971

Sartorio
285 D.ro E-o Aldono al la “Dua libro de la lingvo internacia” Paris 1925
Fotografa Reprodukto 1889 Sartorio
286 L.L.Zamenhof Dua Ekzercaro (kun itala traduko) S.Vito al Tagliamento 1921

Sartorio
287 K.Minor Deutsch Resensarten in E-o Berlin 1922

Sartorio
288 Florian Du biletoj Paris
H.J.Bulthuis & L.Touchebeuf Teatraĵo Sartorio
289
Ilustrita gvidlibro tra Pollando Krakow 1927

Sartorio
290 C.M.Bean Matematika Terminaro Hernsgate Anglujo 1954

Sartorio
291
Militista vortareto Hernsgate Anglujo 1955

Sartorio
292
Mallonga vortaro de Radio Terminoj


Angla-E-o Sartorio
293 M.Levin Meteologia Terminaro Rotterdam - UEA 1961

Sartorio
294 C.M.Bean Matematika Terminaro Hernsgate Anglujo 1954

Sartorio
295 G.Meazzini Dizionario Italiano E-o Paris-Livorno-Genova 1912

CEC
296 E.Grosjean-Maupin Dictionnaire complet E-o Francais Paris 1913

Sartorio
297 G.Meazzini Dizionario Italiano E-o Livorno 1907

CEC
298 G.Meazzini Dizionario Italiano E-o Paris-Livorno-Genova 1912

Sartorio
299
Manuale di E-o Milano 1961300 UECI Manuale pratico di E-o Verona 1959

FOM
301 UECI Manuale pratico di E-o Milano 1965

Cattorini
302 UECI Manuale pratico di E-o Milano 1965

FOM
303 M.Becker & E.Grosjean Maupin Manuale pratico di E-o Parigi Genova 1912

Sartorio
304 A.Stromboli Manuale della Lingua E-o Genova
305 P.Christaller Deutsch-E-o Woerterbuch Berlin und Dresden 1923

Sartorio
306 R.Leger & A.Albaut Dictionnaire Francais E-o Marmande Francujo 1961307 E.D.Krause Deutsch -E-o Taschenwoerterbuch Leipzig 1971

Sartorio
308 E.Wucher Doppelte Buchfuerung – Duobla Librotenado Bromberg Germanujo 1908

Sartorio
309 G.Mazzini Devoj de la homo Genova 1922 M.Arabeno


310 G.Mazzini Devoj de la homo Genova 1922 M.Arabeno
Sartorio
311
Gvidlibro pri Rio de Janeiro
1936
9.a Brazila Kongr. 1936 Sartorio
312
La dungado kaj instruado de la personaro por lokomotivoj ĉe la aŭstriaj federaciaj fervajojSartorio
313 E.Vilisics Formaggio Ludu kun ni! L'insegnamento di orientamento linguistico Roma 1993314 E.Vilisics Formaggio Ludu kun ni! Propedeŭtika lingvo-kurso por infanoj 1 Roma 1993315
Gramatika gvidlibro E-ista kulturdomo kai GEE
316
Die Leipziger mestermesse Leipzig 1923

Sartorio
317
De Alpoj al maro Kajero 1 S.Vito al Tagliamento 1925

Sartorio
318 C.Battisti Gvidlibro tra Trentino Trento 1913 ?


319 TCI Milano kaj lagoj de Lombardio Milano 1931320 TCI Milano kaj lagoj de Lombardio Milano 1931

Cattorini
321 C.Battisti Gvidlibro tra Trentino Trento 1913 ?
Sartorio
322
Gvidlibro tra Berno
1913
IX U.K. Berna Sartorio
323
Gvidlibro pri Aenhem Hago


Sartorio
324 U.Toschi La geografia koncepto “Regiono” S.Vito al Tagliamento 1923

Sartorio 16
325 Daphne Lister Gxis Nun E-aj kajeroj 1976
Poemaro De Giorgi 64
326 E.Privat Ginevra Geneve

Teatraĵo Sartorio 48
327
Gvidlibro al Venecio Venecio 1923

Sartorio 144
328
Gvidlibreto tra Szombathely Budapest


Sartorio 8
329 G.Fejes Gvidlibro de Pecs Pecs 1923

Sartorio 36
330
Gvidlibro tra Bialystok Koeln 1923

Sartorio 32
331
Gvidlibro al Venecio Venecio 1923

De Giorgi 144
332
La Granda PiramidoSartorio 8
333
Mallonge pri la monfalcona Sxipetaro Triesta E-o Asocio 1975
Itala kongreso de E-o Sartorio 12
334 T.Sekelj Monmapo Istituto por oficialigo de E-o 1968

Sartorio 1
335 A.Bronzin Memorante Rovigno Trieste 1971

Poemaro Cattorini 32
336
Memore al la 11.a infana kongreso Vieno 1970
Poemaro
16
337 A.Chiti Batelli Orizzonte 1992 Verona 1992
1.o kongresso E-sta Europeo Sartorio 56
338
Vortaro Rusa-E-o E-o Rusa
1957

Sartorio 48
339 E.Amoroso Margherita terme – Margerita ai termobanejoj

G.Barelli Guida Turistica Itala-E-o
36
340 M.Gorbaĉov Oktobro kaj la rekonstruo: la revolucio daŭras Moskvo 1987


72
341 D.Alighieri Infero Budapest 1933 K.Kalocsay

288
342 D.Alighieri Infero Budapest 1933 K.Kalocsay
Sartorio 288
343 D.Alighieri Infero Milano 1979 K.Kalocsay

288
344 H.Ibsen Imperiestro kaj Galileano Zut Phen 1930 H.J.Bultuis Teatraĵo Sartorio 276
345 E.Staek kaj F.Rockmann Internacia Legolibro 1.a parto Magdeburg 1908

Sartorio 88
346 H.J. Bulthuis Idoj de Orfeo Den Haag 1923
Romano Sartorio 544
347 A.D'Escragnolle Taunay Inocenta Fonto 1997 G.Pàdua
De Giorgi 238
348
Itala Antologio Milano 1987


480
349
Impotenta Krestomatio San Francisco 1979

De Giorgi 268
350 E.Drezen Historio de la Mondolingvo Leipzig 1931

Sartorio 246
351
Internacia Sciencista Dokumentaro Padeborn 1989

Sartorio 262
352 J.Korytkowski Internacia Lingvo en eklezio kaj mondo Romo 1976
IKUE Cattorini 198
353 M.Masao & U.Masao Japana Variacio Kioto - L'omnibuso 1978

De Giorgi 140
354
Gvidlibreto por Japanlando Tokio 1927

Sartorio 104
355 W.Sobolewski Itinero je la nomo de Zamenhof Bydgoszcz 1987

De Giorgi 92
356 M.del Picchia Joĉjo mulato – La Maskoj Fonto 1997

De Giorgi 108
357 J.van Hemert-Remmers Sur insulo malproksima Danlando - Aabyho/j 1957


80
358 K.Kalocsay Izolo Rotterdam 1997


80
359 O.Arata Infanoj de l'atombombo Japanujo 1958

Cattorini 72
360 J.K.Hammer Jxmborea Lingvo Skolta E-sta Ligo60
361 G.Korytkowsky Internacia lingva komunikado en la eklezio kaj nuntempa mondo Varsovio 1986 C.Biedluski

90
362 W.Auld La infana raso Tenerife 1968

Sartorio 124
363 T.Tyblewsky Psikosocia problemaro de internacia turismo San Marino 1988

Sartorio 178
364 J.Navàk & I.Spicka Iom pri la mensa sinpreparo Prago 1985

De Giorgi 32
365 J.Navàk & I.Spicka Iom pri la rompumatakoj Prago 1985

De Giorgi 112
366 J.Merchant Joseph rhodes kaj la fruaj tagoj de E-o en Angluio Yorkshire


Sartorio 144
367
25 jaroj antologio de belartaj konkurso Budapest 1977

De Giorgi 208
368
Juĝu mem – Faktoj pri Cxeĥoslovakio Prago 1961


120
369
Libraro pacifisma no.5 Paris 1906
Du Rakontoj Sartorio 120
370 A.Cunningham La hantantaj ŝipoj Koeln 1928 L.N.Newell & R.C.Sturmer
Sartorio 40
371 T.Jung Gudrun Koeln 1928

Sartorio 40
372 F.Gerstaecker La ŝipĉarpentisto Koeln 1928 Egruho
Sartorio 60
373 M.Austin Insulo de Revoj Edistudio 1989

De Giorgi 96
374 D.Bertolini In quest'era omicida – En ĉi Murdepoko Locarno 1987

De Giorgi 120
375 J.K.Hammer Jxmborea Lingvo Skolta E-sta Ligo60
376 T.Storm Imenlago Paris
A.Bader
Sartorio 40
377
La internacia E-o Muzeo Vieno 1992

CEC 36
378 P.Bennemann Tra la Mondo – internacia legolibro Leipzig 1922


96
379 U.Stoppoloni Introduzione alla conoscienza dell'E-o Coedes 1983


16
380 U.Stoppoloni Introduzione alla conoscienza dell'E-o Coedes 1983

Sartorio 16
381 U.Stoppoloni Introduzione alla conoscienza dell'E-o Coedes 1983

Sartorio 16
382 E.Orzeszko La interrompita kanto Paris 1908 Kabe
Sartorio 80
383 A.Strndberg Insulo de Feliĉuloj Leipzig 1926 O.Frode
Sartorio 72
384 H.Sienkiewicz Noveloj Leipzig 1926 Lidja Zamenhof
Sartorio 64
385 V.Doroŝeviĉ Orientaj Fabeloj Leipzig 1924 N.Hohlov
Sartorio 72
386 H.De Balzac La firmao de la kato kiu pilkludas Leipzig 1924 P.Benoit
Sartorio 80
387 E.A.Poe Ses Noveloj Leipzig 1924 A.Frank Milward
Sartorio 88
388 T.Ariŝma Deklaracio pri Homaranismo Leipzig 1924 T.Tooguu
Sartorio 128
389 Stamatov Nuntempaj Rakontoj Leipzig 1922 I.H.Krestanoff
Sartorio 84
390 A.Niemojewski Legendoj Leipzig 1923 B.Kuhl
Sartorio 80
391 I.S.Turgenev Elektitaj novelj Leipzig 1923 A.Mexin
Sartorio 84
392 A.de Chamisso La mirinda historio de Petro Schemihl Leipzig 1922 E.Wuester
Sartorio 88
393 M.Masao Invit' al Japanesko Tenerife 1971

De Giorgi 112
394 S.Engholm Infanoj en Torento Budapest 1934

Sartorio 120
395 Gwilym Davies Internacia Edukado en Kimrujo Praha 1926

Sartorio 8
396 P.Bennemann Tra la Mondo – internacia legolibro Leipzig 1925


96
397 G.Fock El ”Navigado estas necesa” Koeln 1928 W.Jarczewski
Sartorio 32
398 Goethe Ifigenio en Taŭrido Paris 1908 L.L.Zamenhof
Sartorio 112
399
La Instruo de Budho Tokio 1983


310
400 K.Kenngott Ilustritaj Rakontetoj Bruselo48
401
Imitado de kristo Saint Redegonde 1909 P.Deschamps

104
402
Japanaj Rakontoj Berlin
C.Toŝio EBI Sartorio 72
403 J.Jullien La Instituto Milner Dresden
Lyon'a grupo EBI Sartorio 40
404 J.Jullien La Instituto Milner Dresden
Lyon'a grupo EBI
40
405 A.de Vigny La Intervidiĝo k. Nekonita Dialogo Dresden
S.Meyer
Sartorio 40
406 A.de Vigny La Intervidiĝo k. Nekonita Dialogo Dresden
S.Meyer

40
407 F.Longoni Infano al Dio Milano


FOM 147
408 E.De Kock Japaneskoj Pretoria 1982
Poemaro De Giorgi 114
409 A.Petofi Johano la brava Budapest 1923 K.Kalocsay Poemaro Sartorio 88
410 S.Petofi Johano la brava Budapest 1948 K.Kalocsay Poemaro De Giorgi 66
411 S.Petofi Johano la brava Budapest 1948 K.Kalocsay Poemaro De Giorgi 66
412 E.Javal Inter blinduloj Paris 1907 J.Javal
Sartorio 132
413 E.De Amicis Italaj Rakontoj S.Vito al Tagliamento 1922 P.C.Monti
Sartorio 66
414 T.Cart Pri la Indo-Eŭropaj Lingvoj kaj E-o Paris 1910

Sartorio 16
415 D.Pastorello Io vi insegno l'E-o Fos-sur-Mer France


Sartorio 12
416 T.Nakamura Intensiva Kurso de E-o Kosmo


Sartorio 40
417 W.Mann How to acquire fluency in E-o London


Sartorio 8
418 A.Mazolini Helpilo S.Vito al Tagliamento 1923

Sartorio 40
419 A.Michiewicz Improvizacio de Konrad Jaslo (Pollando) 1924 I.Dobrazanski
Sartorio 30
420 F.Schneeberger Piccolo corso di lingua internazionale “Ido” Paravia


Sartorio 50
421 J.Novak Jan amos Komensy (Johano amos Comenius.) Praha 1921 Rondeto de E-inoj en Praga
Sartorio 28
422 A.Batek Instruo por gejunuloj pri la seksvivo Praha 1921 Z.Kubikova
Sartorio 16
423
Idiome mondial “Nov E-o” Paris 1929

Sartorio 40
424
Interncia frazaro Rockford Ill. USA 1929

Sartorio 52
425 J.Barbarus Horizontoj Tallin 1931

Sartorio 78
426 M.J.Metzger L'internazionale Cattolica S.Vito al Tagliamento 1921

Cattorini 24
427 M.J.Metzger L'internazionale Cattolica S.Vito al Tagliamento 1921


24
428 E.De Amicis Italaj Rakontoj S.Vito al Tagliamento 1922 P.C.Monti

66
429 E.De Amicis Italaj Rakontoj (dua eldono) S.Vito al Tagliamento 1922 P.C.Monti
De Giorgi 84
430 E.Izgur Je la nomo de l' vivo SAT 1926

Sartorio 220
431
Internacia krestomatio Warsawa 1907 Kabe
Sartorio 108
432
IV. Interncia E-ista Kongreso – Dresden Dresden 1908

Sartorio 130
433
Hispanio por viSartorio 72
434 C.A.Laisant Inicado Matematika Paris 1914

Sartorio 172
435
11.a Internacia Fervojista Espranto-Kongrso Linz 1959

Sartorio 64
436 Martinus La idolo plej longe vivanta Kopenhago 1961 C.Graversen
Sartorio 100
437 Martinus Internacia mondregno kreiĝanta Kopenhago 1962 P.Zacho
Sartorio 120
438 E.Stettler Hector Holder, lia vivo kaj lia verko Geneve 1928

Sartorio 168
439 A.Lopez Luna Jakobo B. De Mole Buenos aires56
440
Hormonio: Regularo, Bultenoj 1,3 Nev Jorko 1915

Sartorio 44
441
El la Historio de E-0 Bystrice-Hostin (Moravio) 1906

Sartorio 32
442 I.Nievo La idilio ĉe la fonto Bologna 1910 A.Tellini
Sartorio 32
443
Impeto '91 Sovieta Unio - “Progreso” 1991

De Giorgi 248
444
Internacia Fervojista E-o Kongreso Avignon 1969
Kongreslibro Sartorio 48
445
65a Itala kongreso de E-o Ferrara 1996
Kongreslibro Sartorio 76
446 Andersen Fabeloj (1.a parto) Paris 1926 L.L.Zamenhof
Sartorio 152
447 Andersen Fabeloj (2.a parto) Paris 1926 L.L.Zamenhof
Sartorio 152
448 Andersen Fabeloj (3.a parto) Paris 1932 L.L.Zamenhof
Sartorio 152
449 G.F.Cardone Movimento E-ista cattolico in Italia Torino 1974
Tezo Sartorio 204
450 N.G.M.van Doornik Francisko el Asizo Romo 1973
IKUE
320
451 N.G.M.van Doornik Francisko el Asizo Romo 1973
IKUE
320
452 B.von Suttner For la batalilojn! Dresden 1914 A.Caumont
Sartorio 320
453 F.Pujulà-Vallès Frenezo Paris 1909
Teatraĵo Sartorio 40
454
Cxies Fatimo Fatimo 1965

FOM 56
455
Cxies Fatimo Fatimo 1965


56
456 J.London La Fera Kalkanumo SAT 1930 G-Saville
Sartorio 368
457 C.Stephen Fundamento de la kvakerismo Londono 1916 M.C.Butler
Sartorio 156
458 B.Prus La Faraono (vol 1) Varsovio 1957 Kabe
Sartorio 296
459 B.Prus La Faraono (vol 2) Varsovio 1957 Kabe
Sartorio 358
460 B.Prus La Faraono (vol 3) Varsovio 1957 Kabe
Sartorio 306
461 R.Kipling La fratoj de Maŭgli Skotlando 1987 P.Klissold
De Giorgi 10
462 D.Bertolini In quest'era omicida – En ĉi Murdepoko Locarno 1987


120
463 T.Cart Pri la Indo-Eŭropaj Lingvoj kaj E-o Paris 1910


16
464 Stamatov Nuntempaj Rakontoj Leipzig 1922 I.H.Krestanoff
Sartorio 84
465
Frazlibro por E-istoj en Kopenhago Kopenhago 1908

Sartorio 32
466 P.M.Carolfi O.M. Mallonga Biografio de S.Francisko el Assisi S.Vito al Tagliamento 1923467 P.M.Carolfi O.M. Mallonga Biografio de S.Francisko el Assisi S.Vito al Tagliamento 1923468
La floretoj de S.Francisko S.Vito al Tagliamento 1926

Sartorio 176
469
Fonto de l' vivo el la sankta biblio Hallabrottet Svedlando 1949

Sartorio 64
470 G.Gladstone Solomon E-o por infanoj Rickmansworth Anglujo 1968


68
471 G.Gladstone Solomon E-o por infanoj Rickmansworth Anglujo 1968


68
472 A.Smit Fajreroj Laren – Holando 1927
Poemaro Sartorio 64
473 S.Kamaryt Filozofia vortaro Olomouc 1934

Sartorio 172
474 I.Nemere Febro Budapest 1984
Romano
132
475 Adi La forto de la vero Danlando - Aabyho/j 1956
Romano por komencantoj Sartorio 64
476
Flores – Antologia Europea Milano 1992


218
477 J.P.Bielinski E-o por feriadoj Bydgoszcz 1983


24
478 P.C.Monti Fundamenta Gramatiko de E-o Milano 1921

Sartorio 72
479 J.Koktò La fotomaŝino Edistudio 1979 G.Lagranĝ
Sartorio 130
480 L.L.Zamenhof Fundamenta krestomatio (8a eldono) Paris464
481 G.Kolowrat Faut-il reformer l'E-o Paris 1908

Sartorio 24
482 Rejna de Jong Facetoj Laeiden Nederlando 1984
Poemaro De Giorgi 42
483 E.M.Rosher Fervoja terminaro Rickmansworth Anglujo 1953

Sartorio 68
484 E.M.Rosher Fervoja terminaro Rickmansworth Anglujo


Sartorio 70
485 H.M.Scott Filatelia Terminaro Koeln 1928

Sartorio 48
486 W.Sieroszewski La fundo de la mizero Paris 1907 Kabe
Sartorio 92
487 Roksano La fianĉiniĝo de sovaĝulineto Tra la filatelio

Teatraĵo Sartorio 32
488 Goethe Faŭsto (I) Duessendorf - SAT
N.Barthelmess
Sartorio 156
489 M.Butin Faŭsto Konciza Komentario I-a parto Godesberg 1923

Sartorio 18
490 Liu Beju Fajrolumo en la Fronto Sxanhajo, Cxinio 1951 S.J.Su
Sartorio 150
491
La Bahaa Revelacio
1926

Sartorio 16
492 ECO Fundamentaj dokumentoj (kajero deka) Paris 1909

Sartorio 12
493 IFEF Historio de la Fervojista e-o Movado 1908 1968
1968

Sartorio 40
494 F.Bigatti La honora stelo de E-o Savona 1983

Sartorio 12
495 E-Aisberg Fine! Nun mi komprenas la radion! Budapest 1934

Sartorio 146
496
49.o Itala Kongrso de E-o Cesena 1978
Kongreslibro Sartorio 24
497
XIII Internacia Fervojista E-o Kongr. Barcelono 1961
Kongreslibro Sartorio 48
498 P.Lusana “IDO” la seconda lingua per tutti Biella 1912

Sartorio 48
499 G.Peano Interlingua Torino 1923


16
500 G.Peano Interlingua Torino 1927

Sartorio 36
501 G.Azzi Tra la itala poezio IABE 1984

De Giorgi 114
502
62.a Itala Kongrso de E-o Torino 1991
Kongreslibro Sartorio 40
503
IEJ Kantareto
60
504
Japanujo Hieraŭ kaj HodiaŭSartorio 40
505
9.a Fervojista E.K. Rijeka 1957
Kongreslibro Sartorio 64
506 A.Minell Internacia OrtografioSartorio 24
507 Z.Adam Historio de E-o 1887 1912 Varsovio 1913

Sartorio 144
508
47.a Itala E.K. Massa 1976
Kongreslibro Sartorio 60
509
IKLS Bruselo 1968


24
510
IKLS Bruselo 1968


24
511
50.a Itala E.K. Lido di Jesolo 1979
Kongreslibro Sartorio 10
512 L.L.Zamenhof Fundamenta Gramatiko de E-o Paris 1909


466
513 E.J.Fethke 1000 Slow jezyka E-o Warsawa 1957

Sartorio 86
514 D.Quarello Komplementoj de l' verbo Buenos aires 1947


100
515 D.Quarello Komplementoj de l' substantivo Buenos aires 1947


64
516 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o Paris 1934


512
517 Kabe Vortaro de E-o Paris 1911


186
518 B.Mussolini La antikva Romo surmare S.Vito al Tagliamento 1928


76
519 A.Lopez Luna Zamenhof Iniziatore dell'E-o Arona 1952


136
520 Privat Libero doktrina kaj sincero Svidniko 1993


32
521 D.Uitterdijk Vajaĝoj kaj aventuroj de sinjoro longkrurulo Hilversum (Holando) 1927


76
522 L.Koekeny & V.Bleier Encikolpedio de E-o 1.a volumo Budapest 1934


272
523 L.Koekeny & V.Bleier Encikolpedio de E-o 2.a volumo Budapest 1935


600
524 O.Ginz & S.Kamaryt Cxekoslovaka Antologio Budapest 1935


468
525 T.Bernard Angla Lingvo sen Profesoro Paris 1907
Teatraĵo
44
526 C.Dickens La batalo de la vivo London Paris
L.L.Zamenhof

90
527 P.Christaller Deutsch-E-o Woerterbuch Berlin und Dresden 1923


660
528 E.Grosjean-Maupin Dictionnaire Francais E-o Paris 1913


656
529 J.Forge La Verda Raketo Kopenhago 1961


148
530 L.Cattorini Grammatica completa di E-o Milano 1922


306
531 L.L.Zamenhof Fundamenta kresomatio (17a eldono) Rickmansworth Anglujo 1969


442
532 R.Schwartz Prozo Ridetanta Paris 1928


176
533 A.Cxeĥov Du rakontojn Moskva 1911

Sartorio 32
534 T.W.Wilson La fina batalilo London 1916 Kelkaj amikoj

176
535 A.Cattilio Corso pratico veloce di Volapuk Milano 1889


104
536 K.Wiseman Fabiola Paris 1928 Ramo

440
537 M.F.Zamehof Proverbaro E-a Paris 1925 L.L.Zamenhof

88
538 E.Privat Vivo de Zamenhof London 1920


208
539 S.Sire Noktoj


Bildstrioj Sartorio 40
540 L.L.Zamenhof Fundamento de E-o Paris 1907 R.Junk Eldono Itala
94
541 L.L.Zamenhof Fundamento de E-o Paris 1907 R.Junk Eldono Itala
94
542 L.L.Zamenhof Fundamento de E-o Paris 1907 R.Junk Eldono Itala
94
543 L.L.Zamenhof Fundamento de E-o Paris 1907 R.Junk Eldono Itala Sartorio 94
544 L.L.Zamenhof Fundamento de E-o Paris 1907 R.Junk Eldono Itala Sartorio 94
545 L.L.Zamenhof Fundamento de E-o Warsovio 1987


182
546 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria Esperanto Genova 1912


146
547 M.Becker & E.Grosjean Maupin Manuale pratico di E-o Paris - Librejo Hachette 1912 E.Fasce

232
548 P.Boulet Franca Gramatiko por E-istoj Dijon 1907

Sartorio 88
549 L.L.Zamenhof Dua ekzercaro S.Vito al Tagliamento 1921


32
550 J.Baghy Preter la vivo Budapest 1923


128
551 Makagaki-K 50 fabeloj de Ezopo Osaka 1958

Sartorio 40
552 F.Reuter Kio povas okazi, se oni donacas surprise London 1908 E.Cxefeĉ

48
553
Faktoj pri Danlando Kopenhago 1948
Serio de “Kiu-Kio-Kie” Sartorio 64
554
La feliĉo Peking 1953
Roakontoj Sartorio 152
555 J.Cink Junulara Kantareto 2.a kajero Sumperk 1968


48
556
Johano Vianney – La sankta pastreto de Ars Biereek Belgujo 1958


32
557 N.Barthelmess Diablidoj Leipzig - SAT 1928

Sartorio 48
558 Gxanfranko La vojo Pizo Italujo 1977
Kanzonoj
76
559
La lastaj tagoj de d.ro L.L.Zamenhof Kolonjo-Horrem 1921


48
560 Onklo Cook Bildenigmoj por geknaboj Essex Anglio24
561 B.Prus La Faraono (vol 1) Paris 1907 Kabe

196
562 B.Prus La Faraono (vol 2) Paris 1907 Kabe

240
563 B.Prus La Faraono (vol 3) Paris 1907 Kabe

200
564 A.Daudet Tartarin de Taraskono Koeln - Heroldo de E-o 1955 J.Delor & P.Le Brun

192
565 Y.H.Iskender Civitanoj de l' mondo E-o elsono 1915


32
566 A.Degen E-o lernolibro por popollernejoj Leipzig 1930


68
567 Morjokai La filoj de l' Sxtonkora homo Budapest 1978
Bildkrakonto Cattorini 64
568 F.Szilagyi Trans la fabeloceano Budapest 1931
Noveloj
136
569 P.Korte Sub la verda standardo - Elementa Kurso Danlando - Aabyho/j66
570
Arĝenta duopo unua Volumo Budapest 1937
Boghy/Kolossay
208
571
Arĝenta duopo unua Volumo Budapest 1937
Kun Dediĉo de Bagy/Kal. Sartorio 208
572
Belga Antologio – Franca Parto Belga E-o Instituto 1928


292
573
Belga Antologio – Flandra Parto Belga E-o Instituto 1928


292
574 D.Sximunoviĉ Ano de l' ringludo Leipzig 1926 F.Janjiĉ Romano Sartorio 88
575 A.Lienhart Amuzaj dialogoj en E-o Budapest 1980


144
576
Estona antologio Tallin 1932

Sartorio 136
577 A.Pechan Gvidlibro por la supera ekzameno II Budapest 1966


192
578 FEI Asocia Libro vol.I Milano 1933


80
579 FEI Asocia Libro vol.II Milano 1933


156
580 T.Mueller La amo de Danto Alighieri Ascoli Piceno 1978
Teatraĵo
116
581 K.Cxapek La libro de apokrifoj Praha 1970

FOM 112
582 T.Bernard Angla Lingvo sen Profesoro Paris 1907
Teatraĵo Sartorio 48
583 FEI Asocia Libro vol.II Milano 1934


160
584 K.Kalocsay Hungara Antologio Budapest 1933

Sartorio 460
585 A.Svjentoĥoski Aspazio Paris 1908 Leono Zamenhof Teatraĵo Sartorio 160
586 V.De Charles Amuzo per scienco London


Sartorio 96
587 P.Neergaard Atakoj kontraŭ Gxardenplantoj Rickmansworth Anglujo 1954

Sartorio 234
588 J.G.Casas Kataluna Antologio Barcelona 1925

Sartorio 416
589 S.Chaves Animo Prisma Rio de Janeiro 1959
Poemaro De Giorgi 112
590 J.Forge Abismoj Leipzig 1923

Sartorio 160
591
Almanako Lorenz 1981 Rio de Janeiro 1981


212
592
Almanako Lorenz 1981 Rio de Janeiro 1981


212
593 O.Ginz & S.Kamaryt Cxekoslovaka Antologio Budapest 1935

Sartorio 468
594 F.C.Xavier Antaŭ dumil jaroj Brazilo 1951 L.C.Porto Carreiro Neto Spiritismo Sartorio 400
595
Antologio de brazilaj rakontoj Brazilo 1953

Sartorio 312
596 A.Towsey Aŭtralia Antologio Edistudio 1988


432
597
Antologio Rozo kaj glavo Sofia Pres 1987
Poemaro De Giorgi 338
598 Tertulliano Apologio Vlaardingen 1982 G.Beverling

116
599
Akademiaj Studoj Baileboro Ontario 1986
Aktoj De Giorgi 304
600 M.Saubers Bela Joe London 1929


314
601 A.Da Silva Araneoj Porto (Portugalio) 1944 M.S.
Sartorio 24
602 Breiger La artefarita “Altmontan” bano Dresden 1912
Kuracmetodo Sartorio 22
603 C.Baudouin La arto de Memdisciplino: Psikagogio Berlin 1926

Sartorio 96
604 W.Boelsche La ama vivo en la naturo Stuttgard


Sartorio 64
605 G.Mattos Arĉoj Tenerife 1967
Poemaro Sartorio 146
606 A.Grabowski Kondukanto de L'interparolado kaj korespondado Paris


Sartorio 192
607
A Aŭtoroj Montevideo 1965

Sartorio 60
608 K.Steier Ausfuerlisches Woerterbuch E-o Deutsch Rothermel 1923

Sartorio 396
609 M.L.Kaplan Akordoj E-aj Bialystok 1922

Sartorio 30
610 M.Luther La Malgrando katekismo – La aŭsburga konfesio Berlin 1961

FOM 40
611 R.Schmidt La Amkonkurantoj Magdeburg 1911
Teatraĵo Sartorio 48
612
Cxies Fatimo Fatimo 1965

FOM 56
613 A.Menabene Corso di E-o Pisa 1979


336
614 A.Menabene Corso di E-o Pisa 1979


336
615 A.Menabene Corso di E-o Pisa 1979

Sartorio 336
616
Cxina Antologio Cxinio 1959

Sartorio 416
617 Vallienne Cxu li? Paris 1908
Romano Sartorio 448
618 Antido La Construction logique des mots en E-o Geneve 1910

Sartorio 96
619 C.Aymonier & E.Grosjean-Maupin Cours metodique d'E-o Paris 1909

Sartorio 136
620 E.De kock Fajro sur mia lango Tenerife 1967

De Giorgi 120
621 E.Drezen Analiza Historio de E-o Movado Leipzig 1931

Sartorio 96
622 Fratoj de la Karitato La Aperoj de la Sankta Virgulino en la pasinta jarcento
1956

Sartorio 24
623 B.Frank Boeringer Ekesto kaj celoj de la AIS Dortmund 1985

Sartorio 120
624 O.Bujwid La apliko de la radioj ultraviolaj al sterilizo de l'akvo Krakovo 1912

Sartorio 8
625 L.Couturat Cxu unu lingvo internacia aŭ tri? Berlin und Dresden 1907

Sartorio 32
626 I.D.Sxiŝmanov Cxu estas ebla kaj necesa internacia helplingvo? Sofia 1928

Sartorio 30
627
La akupunturo kaj kaŭterizo de Cxinio Pekino 1964

Sartorio 16
628 E.Chapelier G.Marin Les anarchistes et la langue internationale “E-o” Paris 1907


16
629 M.Gatty Alegorioj el la Naturo London 1922

Sartorio 66
630 C.Bouchard Anatomia Vortaro (kvarlingva) Paris 1906

Sartorio 76
631 J.G.Casas Amaj poemoj Barcelona 1924

Sartorio 30
632 C.Venturini Apologia dell'E-o Trento


Sartorio 24
633 C.Venturini Apologia dell'E-o Trento24
634 C.Venturini Apologia dell'E-o Trento24
635 C.Grazzini La Lingua per tutti S.Vito al Tagliamento16
636 P.A.S.van Limburg Brouwer Akbar Grovenhage 1923

Sartorio 256
637 H.Heine Atta Troll Dresden 1925 Zanoni Poemaro Sartorio 96
638 Kabe Pola Antologio Paris 1909

Sartorio 156
639 A.Petrofi La Avo Purmerend (NL) 1937 L.Spierer
Sartorio 32
640 E.De Amicis De Apeninoj ĝis Andoj S.Vito al Tagliamento 1924 R.Castagnino
Sartorio 48
641 J.G.Casas Amaj poemoj Barcelona 1924

Sartorio 32
642 A.Grabowski Nova Antologio Varsovio 1909

Sartorio 32
643 B. & E. Migliorini Anekdotoj pri Dante S.Vito al Tagliamento 1921

Sartorio 24
644 C.Rousseau Amo fonto de vivo Paris

Poemaro
16
645 C.Voeroes Analitika Geometrio Absoluta (dua vol.) Budapest 1912

Sartorio 200
646 G.Beverling Anotologio Latina (dua vol.)
1994

De Giorgi 100
647 Z.Moricz Cxiela Birdo Budapest 1979 I.Nagy

44
648 M.Pei ... Cercasi una lingua mondiale
1975

Sartorio 12
649
La Civiltà cattolica n.3237 Roma 1985
Cfr. Pag.254
100
650
Cxernobil skuis la mondon Japanio 1987


92
651 J.Bianchini Cursus completus E-i S.Vito al Tagliamento 1934


172
652 C.Murgin E-o poetoj de Bulgario Sofio 1985

De Giorgi 64
653 Cxji Sxing Cxinaj Tradiciaj Festoj Pekino 1987

De Giorgi 126
654 J.R.Schrerer Cxirkaŭ la mondon kun la verda stelo Koeln 1933


272
655
Centa datreveno de la Naskiĝo de Vladimir Iljiĉ Lenin Moskvo 1970


40
656 G.Verga Cavalleria Rusticana S.Vito al Tagliamento 1923 R.Castagnino Opero Sartorio 48
657 M.Dompè Che cos'è l'E-o Genova 1934

Sartorio 108
658 G.De Nerval Les Chimeres / La Hximeroj Ascoli Piceno 1976 G.Waringien Poemaro
78
659
Sviluppi linguistici dell'internazionalismo... Milano 1971


166
660 C.Roncolini Corso teorico-pratico di lingua ausiliare E-o Torino128
661 I.F.Bociort & M.L.Dobre Curs elementar de E-o Timisoara 1984

De Giorgi 204
662 I.Staff Aŭtunaj agordoj Varsovio 1912 J.Tuwim Poemaro Sartorio 8
663 A.Hekler Arthistorio Budapest 1934 K.Kalocsay
Sartorio 104
664 J.Rainis Amo estas pli forta ol morto Riga 1933 I.Cace Teatraĵo Sartorio 112
665 M.de Assis La alienisto Fonto 1997 P.S.Viana

96
666 J.von Schoor Amo kaj Poezio Antwerpen 1928
Poemaro Sartorio 96
667 Moliere Amfitriono Paris 1922 E.Legrand Teatraĵo Sartorio 128
668 Kan Kikuĉi Amo de Tooĵuuroo kaj du aliaj teatraĵoj Budapest 1934
Teatraĵo Sartorio 88
669 H.Adamson Auli – Rokonto por knabeto Budapest 1934

Sartorio 88
670
Antaŭen kun Kredo Varsovio 1911

Sartorio 208
671
La akrobato de nia sinjorino Nord Americo


Sartorio 22
672 T.Jung La alta kanto de la amo Koeln 1926
Poemaro Sartorio 40
673 Brues & Palatrat Advokato Patelin Paris 1904 M. & J.Evrot Teatraĵo Sartorio 44
674 W.T.Elwert Aurea Moguntia - profilo de urboSartorio 32
675 Chateaubriand Aventuroj de l' Lasta Abenceraĝo Paris 1907 R.Deshays
Sartorio 48
676
Bulgara antologio Sofia 1925

Sartorio 248
677 G.Magli Antibabele la vera lingua internazionale Roma 1950

Sartorio 48
678 C.Brankusi Aforismoj kaj trstoj Bero – Berkeley USA 1980 I.Onet

36
679 J.Bianchini Cursus completus E-i S.Vito al Tagliamento 1934


172
680 C.Grazzini Corso di E-o (11.a ed.) S.Vito al Tagliamento


FOM 248
681 C.Grazzini Corso di E-o ( 5.a ed.) S.Vito al Tagliamento232
682 C.Grazzini Corso breve di E-o S.Vito al Tagliamento80
683 C.Grazzini Corso breve di E-o S.Vito al Tagliamento


Sartorio 80
684 L.Briggs Cindrulino London 1920
Teatraĵo Sartorio 24
685 A.Tellini Corso di Lingua internazionale Ausiliare E-o Bologna 1911

Sartorio 32
686 A.Dattari Corso completo di E-o Prato-Firenze 1907


224
687 R.de Saussre La Construction logique des mots en E-o Geneve 1910

Sartorio 92
688 E.Boirac Le Congres E-iste de Geneve Paris 1906


14
689
Tridek jaroj Faktoj pri ĉeĥoslovakio Praha 1976


42
690 E.Barana & T.Tesini Corso di E-o Mantova 1954

Sartorio 202
691 A.Novak Cxeĥa Literaturo laŭ la birdperspektivo Brno
Krouzil

58
692 A.Tellini Corso di Lingua internazionale Ausiliare E-o S.Vito al Tagliamento 1921


40
693
Japanaj vidaĵoj kaj moroj Tokio 1914

Sartorio 60
694 J.R.Scherer Cxirkaŭ la mondon kun la verda stelo Koeln 1933

Sartorio 272
695 A.Lopez Luna Zamenhof Iniziatore dell'E-o Arona 1952
Fotokopio Sartorio 136
696 E.Drezen Zamenhof Leipzig - SAT 1929

Sartorio 48
697 R.Krasko & Aliaj Zamenof / Movado / Doktrino Varsovio 1983


124
698 R.Krasko & Aliaj Zamenof / Movado / Doktrino Varsovio 1983


124
699 A.Holzhaus Zamenof, leteroj Helsinski 1975


332
700 K.Morgenŝterno PalmStrojmo Paderborn 1983 R.Sxukco

184
701 A. De Trueba Kial ekzistas poetro plia kaj kamplaboristo malplia Tradukinto 1953 Leandro Taccani
Sartorio 38
702 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria Esperanto Genova 1912
Fotokopio Sartorio 156
703 L.Apulajus Amoro kaj Psike Berlin & Dresden 1924 E.Pfeffer

56
704 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o Paris 1956

Sartorio 576
705 A.Pechan Gvidlibro por la supera ekzameno Budapest 1979

Sartorio 370
706 R.Kipling La Zodiakidoj Fonto 1997 K.Halo Rakontoj
88
707 P.C.Monti La Lingua “Esperanto” Milano 1921

Sartorio 16
708 E.Wuester Zamenof-radikaro Leipzig 1927

Sartorio 88
709 G.Papini Historio de Kristo S.Vito al Tagliamento 1931


576
710 E.Privat Historio de la Lingvo E-o Hago 1923
Fotokopio CEC 274
711 M.Boulton Zamenhof Tenerife 1962

Cattorini 268
712 E.Privat Historio de la Lingvo E-o (1887-1900) Leipzig 1923


80
713 E.Privat Historio de la Lingvo E-o (1887-1900) Hago 1923

FOM 76
714 E.Privat Historio de la Lingvo E-o (1887-1900) Hago 1923


76
715 E.Privat Historio de la Lingvo E-o (1900-1927) Hago 1927

FOM 200
716 E.Privat Historio de la Lingvo E-o (1900-1927) Leipzig 1927


200
717 G.Papini Historio de Kristo S.Vito al Tagliamento 1931


576
718 S.Engholm Homoj sur la tero Literatura Mondo 1932
Romano Sartorio 204
719 S.Engholm Homoj sur la tero Tenerife 1963
Romano
236
720 V.Werner Homoj sur Flosglacio Olomouc 1937
Teatraĵo Sartorio 112
721 A.Fersman La vojo al scienco de estonto Leipzig 1924 S.Rublof
Sartorio 54
722 B.Golden Hieraŭ Hodiaŭ Morgaŭ Antwerpen 1982
Noveloj
96
723 Antido Universala Vortaro de la Interncia Lingvo E-ida Bern 1923

Sartorio 100
724 B.Kotzin Historio kaj teorio de Ido Moskva 1913


144
725 F.Herczeg Hungaraj Rakontoj Berlin
A.Panjott
Sartorio 48
726
Historio de CivilizacioSartorio 30
727 A.Fiŝer Historio de E-o Tiflis 1911

Sartorio 48
728 P.Good Higieno kaj moralo Paris 1908 A.Herrman
Sartorio 44
729 W.Shakapeare Hamleto Paris 1909 L.L.Zamenhof Teatraĵo Sartorio 176
730 J.Benavente Hispanaj Dramoj Berlin
V.Inglada Teatraĵo Sartorio 40
731 H.Arntz Faktoj pri Germanio Limburg 1958 Oficejo de\Federacia Registaro

72
732 J.J.Sturznegger & H.Matzinger Unesteno (Universala e_a Stenografio) Zuerich 1965

Sartorio 284
733 Z.Adam Historio de E-o (1887-1912) Varsovio 1913


144
734 R.Schmit-Gotha Gustav Vasa Heckners Verlag 1910
Teatraĵo Sartorio 84
735 S.Engholm Homoj sur la tero Tenerife 1963
Romano
236
736 E.Privat Historio de la Lingvo E-o Hago 1923
Fotokopio
274
737 J.Vrba Homo de Dio Olomouc 1936 J.Hladky Romano Sartorio 112
738 D.Pereira de Souza Homaranismo Rio de Janeiro 1994


82
739 W.Wlolski Halka Paris 1912 A.Grabowski Opero Sartorio 38
740 S.Kamaryt Historio de la E-o-Movado en CxeHxoloslovakio Praha 1983

De Giorgi 250
741 E.Toller La hirunlibro Koeln 1924 H.Wolff Poemaro Sartorio 64
742 Ho chi Min Sur la Vojstreko Honoj 1984

De Giorgi 240
743 Sx-A-Perec Hebreaj Rakontoj Leipzig 1923 i.MUCXNIK Rakontoj Sartorio 78
744 K.Szczurek Homoj Verkoj Ideoj Cieŝin 1990

De Giorgi 80
745 IFEF IFEF Historio (1909-1984)
80
746 A.R.Pettyn Humoro laŭ la skota maniero Antwerpen 1995


84
747 J.Baghy Hura! Budapest 1930

Sartorio 416
748 A.Moebusz Unterrichtsbrife zum selbserlerner der Welthilfsprche Esperanto (10 voll.) Berlin 1920

Sartorio 192
749 M.Halvelik Universala skribo Aŭtoro 1966

De Giorgi 128
750 Kabe Unua Legolibro Varsovio 1985


160
751 J.W.v.Goethe Hermano kaj Doroteo Leipzig 1922 B.Kuester Poemaro Sartorio 80
752 UEA UEA en la juĝo de la E-istoj Geneve 1923

Sartorio 64
753 G.E-ista Udinese Guida sommaria di Udine (Italiano E-o) S.Vito al Tagliamento 1929

Sartorio 24
754 H.Nienkamp Dr.Zamenhof Dresden 1917 J.Schenkel Germana/E-o Sartorio 32
755 M.Majerova Urbo sub signo de Fajro Praha 1950 ?
Sartorio 28
756 E.T.Thurston La urbo de Belega Sensencaĵo Leipzig
R.Spero Romano Sartorio 240
757 W.Auld Unufingraj Melodioj Tenerife 1960
Poemaro De Giorgi 126
758 C.C.Guglielmetti Unu tago post la alia Saarbruecken 1982 R.Bernard Dediĉo de la aŭtorino
136
759 P.Dao Unua kajero de E-o por elementaj lernejoj Trento 1975

Sartorio 32
760 F.Erdey Unua Eŭkaristia Mondkunveno Budapest 1938

Sartorio 160
761 T.Cart Korekto de la eraraj tradukoj en “Universala Vortaro” Paris


Sartorio 4
762 H.Weinhengst Ur-strato 4 Budapest 1934
Romano Sartorio 178
763 Li Gxji Uang Guj kaj LiSxjanSxjang Pekino 1985
Poemaro De Giorgi 42
764 V.Pacjurko & V.Stanoviĉ Ukraina-E-a Vortaro minimumo Drohobiĉ 1998


298
765 C.C.Guglielmetti Unu tago post la alia Saarbruecken 1982 R.Bernard
Sartorio 136
766
Vorto kaj Ideo (2.a parto)Sartorio 74
767 T.Cart Unua oficila eldono al “Universala Vortaro” Paris 1909

Sartorio 32
768 H.Huet Pri la preparo de nova eldono de “Universala Vortaro” Paris 1911

Sartorio 44
769 UECI Manuale pratico della lingua E-o Verona 1956


104
770 UECI Manuale pratico della lingua E-o Milano 1965

Cattorini 112
771 UECI Manuale pratico della lingua E-o Verona 1977


128
772 UECI Manuale pratico della lingua E-o Verona 1956


104
773 FEI Manuale pratico d' E-o in 12 lezioni Milano72
774
Trattato completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Milano 1949


176
775
Trattato completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Milano 1949


176
776 V.Dall'Acqua E-o Rivoluzione della parola Milano 1977


168
777 V.Dall'Acqua E-o Rivoluzione della parola Milano 1977

CEC 168
778 F.C.Xavier Esperanto kiel rivelacio Araras (BR)


Cattorini 160
779 E.Vilborg Etimologia vortaro de E-o (vol.1:A-D) Malmo 1989


104
780 E.Vilborg Etimologia vortaro de E-o (vol.2:E-Jx) Malmo 1991


114
781 E.Vilborg Etimologia vortaro de E-o (vol.3:K-M) Malmo 1993


128
782 E.Vilborg Etimologia vortaro de E-o (vol.4:N-R) Malmo 1995


124
783 G.J.Korytkowski Ekumenismo kaj internacilingva problemo IIKUE 1973
Angla/E-o
176
784 G.J.Korytkowski Ekumenismo kaj internacilingva problemo IIKUE 1973
Angla/E-o
176
785 G.J.Korytkowski Ekumenismo kaj internacilingva problemo IIKUE 1973
Angla/E-o FOM 176
786 F.Pizzi En la mondon venis nova sento S.Vito al Tagliamento 1925
Poemaro
83
787 A.Moebusz Universala E-o Lernolibro (parto I.a) Berlin & Dresden 1926


116
788 A.Moebusz Universala E-o Lernolibro (parto 2.a) Berlin & Dresden 1926


32
789 Dr.Esperanto Jezyk Miedzynarodowy przedemowa Warsawa 1887
Centjara jubileo
42
790 H.Seppik La tuta E-o (gramatiko) Budapest 1938


182
791 V.Sieroŝevski La fundo de l' mizero Paris
Kabe

92
792 F.Modrijan Fabeloj Paris Espero Katolika32
793 H.Heine Elektitaj Poemoj Essen 1914 F.Pillath Poemaro
35
794 Andersen La virineto de Maro Paris 1907 L.L.Zamenhof

42
795 E.Orzeszko Marta Paris 1924 L.L.Zamenhof

238
796 L.Giambene Tra la Esperanta Literaturo Romo 1907

FOM 112
797 L.Senes Eta Bukedo Roma 1970 L.Minnaja Poemaro
28
798 G.Pascoli Thakkusa Roma 1969 L.Minnaja Poemaro
8
799 G.Pascoli Thakkusa Roma 1969 L.Minnaja Poemaro
8
800 G.Pascoli Thakkusa Roma 1969 L.Minnaja Poemaro
8
801 K.Andor & B.Vilmos E-o- Magyar Diaklevelezes Budapest 1971

Cattorini 172
802 M.Halvelik Sableroj Leipzig 1911


92
803 M.Halvelik Sableroj Leipzig 1911


92
804 W.E.Collinson La homa Lingvo Berlin 1927


96
805 A.Ferriere Estonta Eduko Geneve 1929

Cattorini 72
806 J.De Vreese Esperdona Islando Paris – IKUE
Fr.Floriano

40
807 IKUE-KELI En la lumo de la Biblio Roma 1982


48
808 IKUE-KELI En la lumo de la Biblio Roma 1982


48
809 UECI Manuale pratico della lingua E-o Milano 1965


112
810 B. & E. Migliorini Esperanta Legolibro S.Vito al Tagliamento 1927


144
811 L.L.Zamenhof Dua Ekzercaro (kun E-a traduko) S.Vito al Tagliamento 1921


32
812 A.Mazzolini Helpilo S.Vito al Tagliamento 1923


40
813 A.Mazzolini Helpilo S.Vito al Tagliamento 1923


40
814
Enketo pri interncia Helplingvo Stockolm 1948


32
815 SAT Amikaro E-o Junul kurso
1962

Cattorini 94
816 S.Strezov & N.Donev E-a Stenografio Sofio 1992

CEC 28
817 V.Dall'Acqua E-o Rivoluzione della parola Milano 1977


168
818 E.Privat Esprimo de sentoj en E-o Hago 1957

Cattorini 62
819 S.Szilagy Ellernu! Budapest 1937
LernoLibro
112
820 H.Seppik La tuta E-o (gramatiko) Budapest 1971

CEC 180
821
Manualetto di conversazione Italiano-E-o S.Vito al Tagliamento 1924
Fotokopio CEC 70
822 E.M.Remarque En okcidento nenio nova Koeln 1929 De Kvar

252
823 D.Bertolini El la nova Gxardeno Locarno 1979
Poemaro (itala/E-0)
104
824 H.Arntz Faktoj pri Germanujo Limburg 1960 Oficejo de\Federacia Registaro

80
825 P.Dao E-o 2000 Trento 1987


132
826 A.Mazzolini Ekzercilo S.Vito al Tagliamento 1929


32
827 A.Mazzolini Ekzercilo S.Vito al Tagliamento 1929


32
828
La Eterna Evangelio (2.a libreto) Finnlando 1930
Predikoj
40
829
La Eterna Evangelio (3.a libreto) Finnlando 1931
Predikoj
44
830
Endre Ady 1877-1919 Budapest 1977


40
831 J.I.Sztaudynger Epigramoj Bielsko-Biala 1987 J.Handzlik

26
832 J.I.Sztaudynger Epigramoj Bielsko-Biala 1987 J.Handzlik

26
833 W.Auld En Barko Senpilota Edistudio 1987
Poemaro
874
834 B.von Suttner For la batalilojn! Dresden 1914 A.Caumont

320
835 F.G.Roessler & R.Roessler Bŭkel Edith Stein Stuttgard 1992
Germana/E-o
64
836
E-o laŭ metodi Friis (10.vol.j) Aabyhoj (Danujo) 1971

CEC 360
837 Kan-Li La lasta Usonano (fragmento el la taglibro) Berlin
L.Wendell

48
838 Kan-Li La lasta Usonano (fragmento el la taglibro) Berlin
L.Wendell
Sartorio 48
839 H.Ibsen Reaperantoj Berlin 1925 O.Buenemann
Cattorini 112
840 J.Borel Legolibreto Berlin & Dresden 1926

Sartorio 48
841 J.Borel Legolibreto Berlin & Dresden 1919


48
842
Elzasaj Legendoj Dresden 1911 C.Pulveres


843 J.Borel Praktika Frazaro Dresden48
844 R.Rolland Al la forbuĉataj popoloj Berlin 1919 G.Mahn

16
845
Cxies Fatimo Fatimo 1965

Cattorini 56
846 C.Colas Epizodo de milito S.Vito al Tagliamento 1915


16
847 C.Colas Epizodo de milito S.Vito al Tagliamento 1915
Kun Itala traduko
32
848
La lastaj tagoj de d.ro L.L.Zamenhof Kolonjo-Horrem 1921


48
849 Kabe Unua Legolibro Berlin & Dresden 1922

Sartorio 160
850 E.Toth Lappar, la antikristo Budapest 1982

Sartorio 138
851 E.Carlen Laŭmodaj ideoj aŭ Sankta Spirito KELI


FOM 36
852
Leksikon Greka E-oSartorio 422
853 K.Kalocsay Lingvo Stilo Formo Budapest 1931


144
854 K.Kalocsay Lingvo Stilo Formo Budapest 1931

Sartorio 144
855 A.Bausani Le Lingue inventate Roma 1973


154
856 J.Supichova Legu kaj parolu! Praha 1925

Sartorio 212
857 F.G.Lorca Liriko Moskvo 1968 K.Gusev
Sartorio 80
858 R.M.Rilke Leteroj al juna Poeto Budapest 1934 A.Muenz
Sartorio 48
859
Litova Almanako Kaunas 1923

Sartorio 286
860 A.Onorati La lastaj estas lastaj Venecio 1985 G.Lacerosa
De Giorgi 96
861 Masayurki Kuroda

1978
Kun dediĉo De Giorgi 120
862 E.A.Sinnotte Lilio London 1918

Sartorio 194
863 H.Conscience La leono de flandrujo Zut Phen 1929 H.J.Bulthuis

312
864 J.Wells Linguistikaj aspektoj de E-o Rotterdam 1989


76
865 L.Minnaja La Lingua ausiiliaria internazinale E-o Roma 1945

Sartorio 96
866 FEI Il latino lingua internazionale? Roma 1959

Sartorio 32
867 H.R.Haggard Luno de Izrael London 1928 E.Payson & M.C.Butler
Sartorio 220
868 E.Vilde Laktisto de Maekula Tallin 1983 V.Kruusalu Romano Sartorio 256
869 L.Ukrainka Liriko Kievo 1971
Poemaro De Giorgi 86
870 K.Kalocsay Lingvo Stilo Formo tria parto Oosaka 1970

De Giorgi 164
871 D.Quarello Lernu E-on (Estrakto) Buenos aires 1947

Sartorio 32
872 W.Reymont La lasta Usonano (fragmento el la taglibro) Paris 1910 Kabe
Sartorio 22
873
Mia Liro Varsovio 1909 L.Zamenhof Poemaro Sartorio 32
874 EEL Lalibro de la komuna Preĝo Huddersfield 1919

Sartorio 24
875 A.Sluys La libereco de konscienco kaj la tutmonda framasonaro Antwerpen 1914 F.Delgarbo
Sartorio 20
876 E.Boirac La probleme de la langue internatinale Paris 1911

Sartorio 16
877 Pola E-o Asocio Legu progresanto Bydgoszcz 1985


18
878 W.Nutters Leerboek der wereldhulptaal de E-o Amsterdam 1909
Gramayiko Sartorio 64
879
Los Angeles Kalifornio Los Angeles 1912
Gvidlibro Sartorio 62
880
Literatura Aldono Paris 1907

Sartorio 380
881882 G.Waringhien Lingvo kaj vivo Tenerife 1959


450
883
Laŭroj Paris 1908
Kolokto de premiitaj rokontoj Sartorio 142
884 L.L.Zamenhof Lingvaj Respondoj (Plena Kolekto) Paris 1925

Sartorio 96
885 P.de Lengywl Libro de l?Humoraĵo Paris 1908

Sartorio 198
886
Litovio Hodiaŭ 2(29) Vilnius 1987 K.Puodenas
De Giorgi 96
887
Litovio Hodiaŭ 1(30) Vilnius 1988 K.Puodenas

86
888 B. & E. Migliorini E-a Legolibro Milano 1935


168
889 A.B.Krempel Letero al transcendo Limburg 1952 M.M.Mielert
Cattorini 36
890 L.Vladka Mi en Li Olomouc 1933 Moravaj E-o Pioniroj Romano Sartorio 192
891 M.Cofino La lasta virino Havano 1987 A.A.Miguel Romano
188
892 I.Mazuranic La morto de Smail-Aga Cxengijiĉ Slav.Brod 1933 M.Sxpicer Poemaro Sartorio 76
893 Martinus La sorto de la homaro Kopenhago 1964 I.Schleier
Sartorio 108
894 J.Vilms La Malbonaj flankoj de sporto Tallin 1921 Vathkerl
Sartorio 26
895 J.Kriss Melodioj de l' nokto Krakovo 1914
Poemaro Sartorio 32
896 E.Lanti La Laborista Esperantismo Paris 1928

Sartorio 38
897
Essenza e avvenire d'una lingua internazionale Pavia 1911 P.C.Monti

54
898 Kabe Vortaro de E-o Paris 1911

CEC 186
899 Kabe Vortaro de E-o Paris 1910

Sartorio 186
900 Kabe Vortaro de E-o Paris 1925


186
901 E.Privat Vivo de Zamenhof London 1920


208
902 E.Privat Vivo de Zamenhof London 1920


208
903 E.Privat Vivo de Zamenhof Australio 1920

FOM 134
904 X.De Maistre Vajaĝo interne mia ĉambro Paris
S.Meyer
Sartorio 58
905
Vortoj de Profesoro Th.Cart Jaslo (Pollando) 1927


142
906
Vortoj de Zamenhof Praha 1959

Sartorio 76
907 G.Ramos Vivoj Sekoj Fonto 1997 H.Knoedt
De Giorgi 136
908 J.Ribillard Vagado sub palmoj Saarbruecken 1977


52
909 Hirokazu Kaĵi Verda Mateno Tokio


Sartorio 36
910 L.Gabrielli Vivendo Ascoli Piceno 1979
Poemaro De Giorgi 192
911 H.Smirnenski Tra la Ventego Sofia 1986
Poemaro De Giorgi 144
912 F.Zamenhof Verkoj de FeZ Plena Verkaro Budapest 1935

Sartorio 272
913914 J.Ribillard Vivo kaj opinioj de majstro M'Saud Tenerife 1963

De Giorgi 144
915 G.Marin G.Marin vizitas sian Hejmon – la mondon Zagreb 1974

De Giorgi 80
916 H.J.Bulthuis La Vila Mano S-Gravenhage 1928

Sartorio 310
917 N.Hordijenko-Andrianova Vagante tra la mondo maltrankvila Budapest 1987
Poemaro De Giorgi 104
918 E.M.Remarque La vojo Returne Koeln 1931 F.Berger

370
919 J.Baghy Verdaj donkiĥotoj Budapest 1933

Sartorio 224
920
Vortoj de Profesoro Th.Cart Jaslo (Pollando) 1927

Sartorio 142
921 J.Ribillard Vagado sub palmoj Saarbruecken 1977

Sartorio 52
922 J.Baghy Viktimoj Budapest


Sartorio 240
923 J.Baghy La Verda Koro Budapest 1937

Sartorio 100
924 J.Baghy La Verda Koro Helsinski 1969


80
925
Voĉoj de poetoj el la spirita mondo Rio de Janeiro 1944
Poemaro Sartorio 144
926
Verda stacio
1937?
Almanako Radio Cxeĥoslovaka
80
927 G.Vakano Variacioj pri la realo Venafro (IS) 1989
Poemaro Sartorio 132
928 E.M.Remarque La vojo Returne Koeln 1931 F.Berger

370
929 R.Sxulco Vespero jan fariis Padeborn 1985
Poemaro kun dediĉo De Giorgi 100?
930
La Vendreda klubo Leipzig 1921
Originalaj artikoloj Sartorio 116
931
La vojaĝoj kaj mirigaj aventuroj de borono Munchausen (1.a vol.) Berlin 1927 J,D.Applebaum
Sartorio 88
932 A.Broise Teknika terminaro pri ŝoseoj kaj pontoj UEA 1959

FOM 170
933 R.Schwartz Verdkata Testamento Paris 1926

Sartorio 124
934 I.Sxirjaev En la Vagono kaj aliaj rakontoj Purmerend (NL) 1937


32
935 J.Poruks La Vakciniruja Krono Paris 1909 P.Kikau
Sartorio 32
936 S.Jesenin Versoj elektitaj Moskva 1965 Diversaj
Sartorio 65
937 E.Eckstein La Vizito en la karcero Duessendorf


Sartorio 48
938 Papo PaŭloVI La vojoj de la eklezio Zuerchersmuehle/Urnaesch 1965 W.Perrenoud
FOM 82
939 W.Shakapeare La Venecia Komercisto London 1914 A.E.Wackrill Teatraĵo Sartorio 102
940 E.Renan Vivo de Hesuo S.Peterburgo 1907 E.Gasse
Sartorio 184
941 K.Kalocsay Vojaĝo inter la tempoj Tenerife 1966
Gramatika studo Sartorio 200
942 G.Meazzini Vocabolario Italiano-E-o
1914


112
943 G.Meazzini Vocabolario Italiano-E-o
1914


112
944 H.Seidel Vinto Fabeloj Dresden 1918

Sartorio 164
945 G.Meazzini Vocabolario E-o-Italiano Italiano-E-o
382
946 E.Barana & T.Tesini Vocabolario E-o-Italiano Italiano-E-o (2.a Vol) Mantova


Sartorio 108
947 E.Boirac Fundamentaj principoj de la vortaro E-a Paris 1911

CEC 32
948 E.Boirac Fundamentaj principoj de la vortaro E-a Paris 1911

Sartorio 32
949
Praktika Bildovortaro de E-o Oxford 1979


96
950 H.G.Wannemakers & P.Huberteno Katolika Terminaro Tilburg (NL) 1963
Vortaro E-o Latina FOM 53
951 H.G.Wannemakers & P.Huberteno Katolika Terminaro Tilburg (NL) 1963
Vortaro E-o Latina FOM 53
952 Tellini & Grazzini Vocabolario E-o-Italiano S.Vito al Tagliamento 1959

Sartorio 576
953 C.Grazzini Vocabolario Italiano-E-o S.Vito al Tagliamento168
954 C.Grazzini Vocabolario Italiano-E-o S.Vito al Tagliamento


CEC 208
955
Vienaj Legendoj Innsbruck


Sartorio 48
956 J.Parisot & T.Cart E-a Versfarado kajRimaro Paris 1909

Sartorio 44
957 Akademio de E-o La Vort-strukturo en E-o Bern 1916

Sartorio 20
958 Lingva Komitato Unua Oficiala aldono al universala vortaro
1909

Sartorio 32
959 E.Boirac Plena Vortaro E-o – E-a kaj E-o Franca (unua parto) Paris


CEC 180
960 E.Boirac Plena Vortaro E-o – E-a kaj E-o Franca (dua parto) Paris


CEC 164
961 E.Boirac Plena Vortaro E-o – E-a kaj E-o Franca (Aldono) Paris


CEC 86
962 K.J.Moberg Konstruteknika terminaro Sveda-E-a Stockolm 1957


102
963 G.Puccinelli Dizionario E-o Italiano Livorno/Paris248
964 C.Grazzini Vocabolario Italiano-E-o S.Vito al Tagliamento


CEC 208
965 E.de Kock Vojaoĝoj kaj aliaj poemoj Antwerpen 1992
Poemaro De Giorgi 148
966 C.Verax Vocabulaire Technique el Technologique Francais-E-o Paris132
967 E.Cxefeĉ La elementoj kaj la vortfarado, Gramatiko kaj sintakso en E-o Paris

Kun notoj pri “Ido” Sartorio 64
968 J.B.Briano E-o – Lingva Muzika laeksikono Milano FEI 1972

CEC 95
969 J.B.Briano E-o – Lingva Muzika laeksikono Milano FEI 1972


95
970 Matubara-Hatiro Vortareto de Kombineblaj vortoj (parto A-K)
2000


606
971
English-E-o Dictionary
548
972 R.Kreuz & A.Mazzolini Komerca vortaro en E-o S.Vito al Tagliamento 1927

CEC 96
973 H.G.Wannemakers & P.Huberteno Katolika Terminaro (2.a eldono) Tilburg (NL) 1968
Vortaro E-o Latina CEC 56
974
Varsovio Varsovio 1956

Sartorio 36
975
Vizito al la arto-historia centro de Zaragoza Zaragoaza 1982
Gvidlibro Sartorio 24
976
Vienne Vwien Vienna Vieno Wien 1960
Gvidlibro Sartorio 32
977
Vojaĝo tra xinio Pekino 1986
Gvidlibro
136
978
Varsovio Varsovio 1959
FotoLibro Sartorio 100
979 W.Shakapeare Reĝo Lear Rotterdam 1966 K.Kalocsay Teatraĵo De Giorgi 158
980 K.Cxapek R.U.R Rossumaj Universal Robotoj Olomouc 1926
Teatraĵo Sartorio 112
981 G.Scrinzi Renkonto kun Trentino Calliano (TR)

Gvidlibro Sartorio 120
982 L.L.Zamenhof Fundamento de E-o Paris 1910


200?
983 L.L.Zamenhof Fundamento de E-o Edistudio 1991


353
984 Goethe Romaj Elegioj – La taglibro Budapest 1932 K.Kalocsay
Sartorio 80
985 M.Carolfi La Reformanto – Popola biografio de S.Francisco el Assisi S.Vito al Tagliamento 1927

Sartorio 88
986 W.Shakapeare Romeo kaj Julieto Rickmansworth Anglujo 1945 S.A.Andrew Teatraĵo Sartorio 78
987 K.R. La Reĝo Judea Kaunas 1923 V.Devjatnin Teatraĵo Sartorio 182
988 R.P.Nogueira Vojo kaj vorto Tenerife 1972
Poemaro De Giorgi 110
989 C.Staudner Rilato de Goethe al Anglio lia amikeco kun Carlyle Wien


Sartorio 22
990 N.V.Gogol La Revizoro Paris

Teatraĵo Sartorio 104
991 M.Carolfi Ilustrita Gvidlibreto de la Banurbo Rimini S.Vito al Tagliamento 1915
Gvidlibro Sartorio 40
992 A.D.Atanasof Rememoroj de E-isto Sofio 1925

Sartorio 88
993 E.Coué La regado de si mem per konscia aŭtosugesto Berlin & Dresden 1925 J.Borel
Sartorio 56
994
Rolandkanto Paris 1906 Noel Poemaro Sartorio 176
995 J.Ruskin La Reĝo de la Ora Rivero aŭ la Nigraj Fratoj Berlin
J.Kellermann
Sartorio 48
996 U.Toschi Ravenna S.Vito al Tagliamento 1920
Gvidlibro Sartorio 16
997 J.Sturĝis La rikoltado de la pecoj Paris
C.Bicknell Teatraĵo
24
998 H.Heine La Rabeno de Baĥaraĥ Sxalom alejĥm LaGimnazio Paris 1924 L.L.Zamenhof
Sartorio 72
999 F.Puĵula-Valjes La Rompantoj Paris

Monologoj Sartorio 36
1000 V.Garŝin Ruĝa Floro Paris 1912 K.Buguŝeviĉ
Sartorio 24
1001 M.De Segur Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj Graz 1925 A.Halbedl
Sartorio 212
1002 H.De Coppet Recueil de Phrases Ed. Francaise-E-o Paris 1908

Sartorio 106
1003 F.Schiller La Rabistoj Paris 1908 L.L.Zamenhof Teatraĵo Sartorio 144
1004 M.C.Kuo Ribelemaj virinoj Koeln 1927 Sx.M.Chun Teatraĵo Sartorio 32
1005 M.Gorbaĉov Renovigan ideologion por la revolucia rekonstruo Moskvo 1988 E.Sxevĉenko k.aliaj Parolado
48
1006 K.Kalocsay Rimportretoj – Galerio de E-aj steloj Budapest 1931
Poemaro De Giorgi 128
1007 U.Kajjam La robaioj Antwerpen 1984 G.Waringhien Poemaro
108
1008 H.W.Van Loon Rigardu la Teron Budapest 1936 G.Saville Geografio Sartorio 454
1009 G.Furhammar La religiaj cirkostancoj en Svedujo Stokholm 1934

Sartorio 48
1010 M.G.Malgorn Internacia Radio leksikono Paris


Sartorio 48
1011 Gx.Vakano La riskoj de la trairado Venafro (IS) 1997 A.Janakono Poemaro
118
1012 P.Lafargue La rajto de pigro Loroque Timbaut 1974


38
1013 M.De Segur Respondoj al kontraŭreligiaj paroloj Graz 1925 A.Halbedl

212
1014
Rakontoj pri fantom-spitantoj Pekino 1971 Pandiŝo & I.Ko

98
1015 L.Jvn Ruĝo kaj blanko Leipzig 1926
Roakontoj Sartorio 68
1016 A.Smit Roseroj Hago 1930
Poemaro Sartorio 64
1017 H.Scholze Ruebezahl Magdeburg 1928
Poemaro Sartorio 28
1018 Kjunli Rakontoj pri Liu Hulan Pekino 1966


40
1019 Kjunli Rakontoj pri Liu Hulan Pekino 1966

Sartorio 40
1020 A.Houssaye La Reĝlando de l' Rozoj Paris 1908 P.Champion
Sartorio 40
1021 T.Jxvkov Raporto de la Centro Komitato de Bulgara Komunista Partio Sofia 1981


108
1022
Esperantaj prozaĵoj Paris 1907


248
1023
Kvar Novelj Frateco Szsged
D.Muzsnai
Sartorio 40
1024 D.Pastorello La kaoso Fos-sur-Mer France 1968
Kun dediĉo Sartorio 72
1025 A.Carles Kurludo de Toroj Paris 1909

Sartorio 52
1026 G.Beverling Kanto pri Minotaŭro kaj aliaj poemoj Antwerpen 1993
Poemaro
135
1027 V.Hauff La kantistino Berlin 1921 E.Wuester Novelo Sartorio 64
1028 E.Privat Karlo Berlin & Dresden 1926
Facila legolibro Sartorio 48
1029
Hajkaro Kvinteto '&9 Hajkista klubo 1969
Poemaro De Giorgi 48
1030 C.Goldoni Kurioza Okazaĵo Torino 1933

Sartorio 64
1031 M. & V. Verda Kudra kaj Trika Terminaro Oakville – Ontario 1960


24
1032
Katolika preĝaro (1.a vol.) Saint-Radegonde – Espero katolika 1907


180
1033 A.Pino Konsiloj – Sugestoj de malnova E-isto Valencia 1933

Sartorio 56
1034 L.L.Zamenhof Fundamenta kresomatio (15a eldono) Paris 1936

Sartorio 472
1035 K.J.Moberg Konstruteknika terminaro Sveda-E-a Stockolm 1957

Sartorio 102
1036 Martinus Kio estas la vero Kopenhago
G.Graversen
Sartorio 98
1037 E.Privat Kursa lernolibro Bern 1919


64
1038 A.Grabowski Antologio Internacia Paris


FOM 184
1039 A.Fersman La kemio de l'universo Leipzig 1925

Sartorio 80
1040 E.Labiche & Legouve Cikado ĉe Formukoj Paris

Teatraĵo
48
1041 W.M.Page Dua kursa legolibro London 1922


24
1042 D.Vahen-Svetinov Krioj el mallumo Ljubljana 1963
Poemaro
64
1043 H.Klein & W.Reischock Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ Dresden 1970

Sartorio 68
1044 A.Mazzolini ...Kaj la plej nobla estas amo Rio de Janeiro 1993


186
1045
Vortoj de Zamenhof Praha 1914


76
1046 B.Clark Kien la Poezio? Rickmansworth Anglujo 1957

De Giorgi 156
1047 L.L.Zamenhof Fundamento de E-o Paris 1928


182
1048
Kroataj Poeziaĵoj Zagreb 1912 M.Spicer
Sartorio 62
1049 K.Kalocsay G.Waringhien Parnasa Gvidlibro Budapest 1932

Sartorio 176
1050 P.Spaak Kaatje Paris 1911 W.van der Biest
Sartorio 112
1051 K.Miszath Fantomo en Lublò Budapest 1912 E.Forster
Sartorio 80
1052 Volter Kandid Leipzig 1929 E.Lanti
Sartorio 162
1053 K.Brandys Kiel esti amata Varsovio 1964 J.Grum
Sartorio 66
1054 E.Privat Karlo Paris


Sartorio 40
1055 L.Gabrielli Karnavalo Roma 1973

De Giorgi 78
1056 L.Gabrielli Karnavalo Roma 1973

Cattorini 78
1057 B.Vogelmann La nova realismo Antwerpen 1989

De Giorgi 188
1058 C.Goldoni Kurioza Okazaĵo Torino 1933


64
1059 N.G.Hoen Emile Peltier Apostolo de katolika E-ismo Tilburg -IKUE 1963

Cattorini 46
1060 N.G.Hoen Emile Peltier Apostolo de katolika E-ismo Tilburg -IKUE 1963


46
1061 N.G.Hoen Emile Peltier Apostolo de katolika E-ismo Tilburg -IKUE 1963


46
1062 Johano XXIII La surtera paco Tilburg -IKUE 1963


62
1063 L.Gabrielli Karnavalo Roma 1973
Kun Dediĉo
78
1064 F.R.Kreutzwald Kalevipoeg Tallin 1974 H.Dresen Poemaro Cattorini 88
1065 F.R.Kreutzwald Kalevipoeg Tallin 1974 H.Dresen Poemaro Cattorini 88
1066 D.Pastorello La kaoso Fos-sur-Mer France 1968

Cattorini 72
1067 H.Klein & W.Reischock Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ Dresden 1970


68
1068 H.Klein & W.Reischock Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ Dresden 1970

Cattorini 68
1069 L.Gabrielli La kombilo Roma 1962

Cattorini 72
1070 A.Ruiz Negre Kiel fidela Hundo Valencia 1993
Teatraĵo
94
1071 N.Vapcarov Kantoj de motoroj Sofia 1987
Poemaro
118
1072 K.Brandys Kiel esti amata Varsovio 1964 J.Grum

66
1073
Kroniko Japana - Vol.1.a Tokio 1935


124
1074
Kroniko Japana - Vol.2.a Tokio 1935


120
1075
Kroniko Japana - Vol.3.a Tokio 1935


168
1076
Kroniko Japana - Vol.4.a Tokio 1935


164
1077
Kroniko Japana - Vol.5.a Tokio 1935


252
1078 M.Wnup Ne nur pri Komunismo Varsovio 1991


64
1079 H.Sannabend E-o: Lerneja Esperimento Edistudio 1979


158
1080 R.Kreuz & A.Mazzolini Komerca vortaro en E-o S.Vito al Tagliamento 1927

Sartorio 96
1081 D.P.Boatman Kara Diablino Antwerpen 1979

De Giorgi 112
1082 F.Molnar La Knaboj de Paŭlo strato E-o Publishin CO.
F.Szilagyi
FOM 184
1083 L.Gabrielli La kombilo Roma 1962

De Giorgi 72
1084 S.Stimec Kroata milita noktlibro Vieno 1993

Sartorio 104
1085 A. De Trueba Kial ekzistas poetro plia kaj kamplaboristo malplia Tradukinto 1953 Leandro Taccani
Cattorini 38
1086 A. De Trueba Kial ekzistas poetro plia kaj kamplaboristo malplia Tradukinto 1953 Leandro Taccani
Cattorini 38
1087 A. De Trueba Kial ekzistas poetro plia kaj kamplaboristo malplia Tradukinto 1953 Leandro Taccani

38
1088 A. De Trueba Kial ekzistas poetro plia kaj kamplaboristo malplia Tradukinto 1953 Leandro Taccani

38
1089 Lentaigne Kiel Diri?
1980


72
1090 Vallienne Kastelo de Prelongo Paris 1907


528
1091 P.Fruicter Kompleta Gramatiko kaj Vortfarado de E-o Jaslo (Pollando) 1930


200?
1092 M.v.d.Hagen S.J. Akie estas la Eklezio de Kristo Hago 1912

Sartorio 160
1093 M.v.d.Hagen S.J. Akie estas la Eklezio de Kristo Hago 1912


160
1094 J.Mahen La koboldo Ondra Moravaj Pioniroj 1921


42
1095 J.Rajberti La Kato Geneve
A.Tellini
Sartorio 106
1096
Karl Marks La vivo kaj la verko Leipzig 1926

Sartorio 94
1097 Vu Kan & Hoang Nguyen Kampuĉio , La nigraj jaroj Hanojo 1979

De Giorgi 156
1098
Konsuloj kaj E-o Oficejoj Geneve 1907

Sartorio 32
1099 E.De Amicis Kverko kaj floro Paris 1906 R.Junck
Sartorio 92
1100 J.Bianchini Malgranda katolika katekismo S.Vito al Tagliamento 1937


48
1101 M.Simodetti Kiamaniere distingi la fungojn? Torino 1961

Sartorio 40
1102 H.Soederberg La Kiso Skoevde 1995 S.Johansson

56
1103
La Kvar Evangelioj kunigitaj en unu rakonto Paris 1906 R.JaisneY

198
1104 A.Forel Kulturceladoj de la nuntempo Geneve 1911 F.Uhlmann
Sartorio 52
1105 P.Merimee Karmen Paris 1911 S.Meyer
Sartorio 60
1106 J.Bianchini Malgranda katolika katekismo S.Vito al Tagliamento 1937


48
1107 E.Privat Karlo Berlin & Dresden 1922
Facila legolibro Sartorio 48
1108
Kial ne? London 1978
Junulara Gazeto
100
1109 F.Tuglas Kvin noveloj Haapsalu (Estonio) 1923

Sartorio 160
1110
Kvin noveloj Wagdeburg 1912 E.L..Meier
Sartorio 260
1111 H.Apolloner Nia Originala Prozo Aabyhoj (Danujo) 1976


60
1112 J.Reinke Naturscienco mondokoncepto religio Koeln Katolka Mondo 1927 E.Brenken
Sartorio 164
1113 F.C.Xavier Kristana Agendo Rio de Janeiro 1947 A.K.A Costa
Sartorio 102
1114 J.M.van Stipriaan Luiscius Karaktero Hago 1928 H.J.Bulthuis
Sartorio 32
1115 D.Quarello Komplementoj de l' verbo Buenos aires 1947

Sartorio 100
1116 D.Quarello Komplementoj de l' substantivo Buenos aires 1947

Sartorio 64
1117 E.Privat Kursa lernolibro Bern 1919


64
1118 E.Gasse Kurso tutmonda de la lingvo internacia E-o Paris 1904

Sartorio 64
1119 L.L.Zamenhof Konkordanco de Eksercaro Paris 1907

Sartorio 96
1120 Naoja ŝiga Krimo de Fan Tokio 1926

Sartorio 32
1121 H.T.Craven La kamena angulo Pasis 1913 Gego Teatraĵo Sartorio 52
1122
Gvidlibro tra Krakow Krakovo 1931
Gvidlibro Sartorio 64
1123 A.Grabowski Kondukanto de l'interparolado antologio internacia Paris 1904


186
1124
La nova Testamento London 1913


613
1125 Guy de Maupassant La Normandaj Rokontoj Stockolm 1953 R.Dupuis
Sartorio 212
1126 J.P.Bielinski Naŭ Rakontoj Bydgoszcz 1995


24
1127 M.Boulton Ni aktoras Aabyhoj (Danujo) 1971
Teatraĵo
28
1128 U.Broccatelli Nuovo corso di E-o Milano192
1129 K.Szczurek & L. Gabrielli Nuancoj poemoj Ascoli Piceno 1980
Poemaro
126
1130
Il nuovo manuale di “E-a lingvo” in 12 lezioni Novara 1956

Sartorio 48
1131 S.MacGill Najbaroj kaj boroj Budapest 1989


216
1132 H.Bandlow Nord-Germanaj rakontoj Berlin
Scheerpeltz
Sartorio 48
1133 T.Monnens Nova Afriko Paris (Espero Katolika) 1926


24
1134 H.Christaller Noveletoj el Nigra Arbaro Dresden48
1135 H.Christaller Noveletoj el Nigra Arbaro Dresden


Sartorio 48
1136
Nia ĉiutaga pano Glasgow 1915 W.W.Trainer
Sartorio 72
1137 F.H.Hanbury Nova Pandoro London 1925 J.Band Teatraĵo Sartorio 16
1138
Ni legu! Internacia legolibro 1.a Parto Leipzig112
1139 J.Grau Casa Novaj amaj poemoj Barcelona 1927
Poemaro Sartorio 32
1140 K.Kalocsay Lingvo Stilo Formo Budapest 1931


144
1141 K.Kalocsay Lingvo Stilo Formo Osaka 1970


164
1142
La Nobla Korano Kopenhago 1970 I.Chiussi
Sartorio 654
1143
La novai fervojo tra aŭstraj alpoj Vieno


Sartorio 76
1144 S.Przybyszewski La niĝo Varsovio 1912 T.Ficovski Teatraĵo Sartorio 92
1145 Lermontov Novaj Versoj Paris 1912 B.Manto Poemaro
94
1146 G.Waringhien Ni kaj Gxi Tenerife 1972


348
1147 U.Broccatelli Nuovo corso di E-o Milano192
1148 Z.Heide Ni komedietas Aabyhoj (Danujo) 1971
Teatraĵo
32
1149 K.Kalocsay Lingvo Stilo Formo Osaka 1970

Cattorini 164
1150
Il nuovo manuale di “E-a lingvo” in 12 lezioni Novara 1956

Cattorini 48
1151 R.Schwartz Ne kiel Meier


Pri la Lingvo CEC 48
1152
Nederlando Nacio en Okcidenta Eŭropo


Gvidlibro Sartorio 64
1153
En Svislando Paris 1908 E.Ramo Rakontoj
104
1154 G.E.Lessing Natan la saĝulo Berlin & Dresden 1923 K.Minor Teatraĵo
208
1155 K.Vanselow Nia lingvo E-o “.a Kajero Berlin

Poemaro
64
1156 H.A.De Hoog Nia Historio Keli 1911-1961 Amsterdam 1964

FOM 160
1157 Chung Hwan-gum Nova Mondo Seulo 1989 Ma Young-tae Poemaro
68
1158 K.R.C.Sturmer El la Notlibro <de praktika E-isto Budapest 1934

Sartorio 126
1159 G.Meazzini Dizionario E-o Italiano S.Vito al Tagliamento 1922
Dediĉo Sartorio 108
1160 F.FraulHaber Ne tiel, sed tiel ĉi Aabyhoj (Danujo) 1970

FOM 64
1161 Z.Heide Ni, Homoj Aabyhoj (Danujo) 1970


70
1162 Nio Notoj pri nova geografio Milano 1971

Sartorio 32
1163 Lorjak Noeologisme Helsinski 1975


88
1164 H.Vatrè Noeologisma Glosaro - Eta postrikolto al PIV Saarbruecken 1983

Sartorio 50
1165 E.Barana & T.Tesini Corso di E-o Mantova 1955

Sartorio 296
1166 W.Raabe La nigra galero Leipzig 1922

Sartorio 68
1167 J.Camescasse Noto pri la inicilo matematika Paris 1910

Sartorio 31
1168 M.Sadovbeanu Nobela Peko Leipzig 1929 T.Morariu
Sartorio 64
1169 G.Meazzini Dizionario E-o Italiano S.Vito al Tagliamento 1922
Dediĉo Sartorio 108
1170 B.Apitz Nuda inter Lupoj Lepzig 1974 J.Grum Romano Sartorio 480
1171 L.L.Zamenhof Fundamenta krestomatio (17a eldono) Rickmansworth Anglujo 1954


446
1172 L.L.Zamenhof Fundamenta krestomatio (2a eldono) Paris

Dediĉo de Giambene FOM 464
1173 I.Madach La Tragedio de l'homo Budapest 1924 K.Kalocsay
Sartorio 262
1174 I.Madach La Tragedio de l'homo Budapest 1924 K.Kalocsay
262
1175 I.Madach La Tragedio de l'homo Budapest 1965 K.Kalocsay
De Giorgi 260
1176 I.Madach La Tragedio de l'homo Budapest 1965 K.Kalocsay

260
1177
El teorio kaj praktiko de E-o-Instruado Lodzo 1988

Sartorio 90
1178 F.L.G.Marechal La tutmonda legolibro “por paroligi E-on” Leeds48
1179
La Tria Notoi pri la 3.a kongreso E-ista en Cambrige Paris 1908

Sartorio 48
1180 D.D.Power Tertremoj ĉu enigmo? Edistudio 1991


148
1181 W.Shakapeare Reĝo Lear Huddersfield-Yorkshire 1923 A.L.Curry & A.J.Ashley
Sartorio 170
1182 S.S.Blicher Taglibro de vilaĝpedelo Godesberg 1922 H.J.Bulthuis
Sartorio 48
1183 A.S.Puskin Tri Noveloj Leipzig 1923 A.Fiŝer
Sartorio 72
1184 Junaj Astronomoj E-istoj Traghedio en la Universo Zagreb 1961 I.Rotkvic
Cattorini 96
1185 Junaj Astronomoj E-istoj Traghedio en la Universo Zagreb 1961 I.Rotkvic
De Giorgi 96
1186 O.Nederland Tom kaj Tina Abyhoj


Sartorio 46
1187 O.Nederland Tom kaj Tina Abyhoj


De Giorgi 46
1188 O.Nederland Tom kaj Tina (instrikcio)Sartorio 46
1189 L.Giambene Tra la E-a literaturo Paris 1908


112
1190 J.Baghy La teatra Korbo Leiden 1934


112
1191 J.Baghy La teatra Korbo Leiden 1934

Sartorio 112
1192 N.Kolovrat Teorio kaj evolucio de kono Paris 1909

Sartorio 32
1193 S.Tijunaitis Tartautinè kalba E-o Seinai 1912
Gramatiko por litovoj
210
1194 A.Broise Teknika terminaro pri ŝoseoj kaj pontoj UEA 1959

Sartorio 170
1195 A.Broise Teknika terminaro pri ŝoseoj kaj pontoj UEA 1959

Sartorio 170
1196 R.Schulz La trombonoj de Jeriko Padeborn 1984
Poemaro
68
1197 S.MacGill Tridek roluloj Antwerpen TEJO 1981
Skeĉoj Sartorio 72
1198 L.E.Waddy Tra la Jaro, E-a lernolibro por komencantoj ĉiulandaj Londres – Paris120
1199 J.Merchant Tri Angloj, Alilande Sheffield 1912
Romano Sartorio 96
1200 P.Urbaitis Kinija Azijos Milzinas Roma 1974


62
1201 U.Eco La ricerca della lingua perfetta Roma Bari, Laterza 1993


432
1202 P.Pruzzi Lingue naturale e lingue artificiali: la sintassi dell'inglese e dell'E-o Pavia 1991
Tezo
169
1203 S.Emanuelli Le lingue artificiali, tipologia e identità linguistica Napoli 1992
Tezo CEC 296
1204
Cxeĥoslovakio – Tridek jaroj Praha 1976

CEC 64
1205 N.Lozgaĉev La tago del eterno Sezonoj 1987
Poemaro De Giorgi 44
1206 F.Szilagyi Trans la Fabeloceano... Aabyhoj (Danujo) 1972

Sartorio 136
1207 A.M.De Castro La turmentego de la memmortigintoj Rio de Janeiro 1970 B.Silva
Sartorio 160
1208 P.Trarbach Teknika vortaro por Pedagogio, Logiko kaj psikologio Koeln20
1209 G.Beverling Tri'stas tro Viaardingen 1987
Poemaro De Giorgi 44
1210
Tajĝiĉjuan: Speco de ĉina Korpoekzerco Peking 1964

Sartorio 48
1211 P.Benneman Tra la mondo - Internacia legolibro 2.a parto Leipzig 1922


144
1212 F.G.Roessler Tempo tempesta Antwerpen 1995
Poemaro De Giorgi 24
1213 V.Varankin Teorio de E-o Moskva 1929


72
1214 L.De Beaufront Ekzercoj de aplikado Paris 1906


72
1215 J.Borel Komerca korespondo Berlin48
1216 V.Setala E-o Kurso Helsinski 1954

Cattorini 48
1217 B. & E. Migliorini E-a legolibro S.Vito al Tagliamento 1925


144
1218 B. & E. Migliorini E-a legolibro S.Vito al Tagliamento 1927


144
1219 J.Bianchini Parva Grammatica internationalis idiomatis “E-o” S.Vito al Tagliamento40
1220 G.Gladstone Solomon E-o for infanoj London 1930


70
1221 L.De Beaufront Commentairo sur la Grammaire E-o Paris 1906

Cattorini 164
1222 F.Szilagyi A practical course in E-o Rickmansworth Anglujo 1964

Cattorini 100
1223 U.E.Sersetzerre La Cxaso al diablo S.Vito al Tagliamento 1922 A.L.Beni
Sartorio 32
1224 E.Pfeffer Erstes E-o-Leserbich Wien 1926

Sartorio 48
1225 J.Borel Praktika Frazaro Berlin


Sartorio 48
1226
Fabeloj de Andersen I Berlin
F.Skeel-Gloering
Sartorio 48
1227
Rusaj Rokontoj Berlin
N.Kabanov
Sartorio 48
1228 Z.Gama En ombro kaj en Lumo Rio de Janeiro 1957 L.C.Porto Carreiro Neto
Sartorio 280
1229
E-aj Prozajoj Paris 1907


248
1230
E-o Manuale della lingua Internazionale Milano 1990
Zagreba metodo
78
1231 Donĉo Hxtrov El la mirindo mondo de la kino Budapest 1985

De Giorgi 212
1232 L.Tadolini L'E-oin Emilia-Romagna Bologna – Cerer 1989


184
1233 A.Simunic Elprovado de l'amo Zagreb18
1234 A.Iannacone Eterna metamorfozo Ascoli Piceno 1987


102
1235 L.Giambene Tra la E-a literaturo Paris 1908

Sartorio 112
1236 L.Apulejus Amoro kaj Psiĥe Berlin 1910 E.Pfeffer

64
1237 R.Sxulco La sesa regulo – Kajero 1 Padeborn 1990

De Giorgi 52
1238 R.Sxulco La sesa regulo – Kajero 2 Padeborn 1990

De Giorgi 100
1239 R.Sxulco La esenco de la Analiza skolo
1988

De Giorgi 12
1240 G.Silfer Enkonduko al literatura kritiko Geneve Milano 1983


52
1241 Daigakusyorin Vortaro de E-o _Japana Japana-E-aSartorio 533
1242 K.Minor E-o Deutsch Handwoerterbuch Berlin & Dresden 1924

Sartorio 292
1243 L.Taubmann E-o Krestomatio unua parto Haida 1921

Sartorio 80
1244 I.Olsvanger Eterna Sopiro Jerusalem 1942
Poemaro Sartorio 32
1245 E.Privat Pri E-a Literaturo Paris 1912
Parolado Sartorio 24
1246 L.Taubmann E-o Leitfaden mit sprechuebungen Haida 1920

Sartorio 120
1247 F.Tuglas En la fino de la mondo Haapsalu (Estonio) 1924 H.Seppik
Sartorio 54
1248 C.Grazzini Corso di E-o S.Vito al Tagliamento 1972

Cattorini 256
1249 C.Wagner Estu Homo Paris 1912 S.Meyer
Sartorio 100
1250 E.Gasse Kurso tutmonda de la lingvo internacia E-o Paris 1909


64
1251 A.GDegen E-o Lernolibro por popollernejoj Leipzig 1930


72
1252 A.GDegen E-o Lernolibro por popollernejoj Leipzig 1930


72
1253 I.La Penna Elektitaj paroladoj Rotterdam 1966


152
1254 I.La Penna Elektitaj paroladoj Rotterdam 1966


152
1255 E.Pfeffer Elektita E-a legaĵo Vieno 1926

Sartorio 32
1256 M.Lermantov Elektitaj versaĵoj Moskva 1964
Poemaro De Giorgi 30
1257 B.Ragnarsson Esploroj Tenerife 1973
Pom
124
1258 A.S.Puskin Eŭgeno Onegin Paris – SAT 1931 N.V.Nekrasov

236
1259 P.Neergaard & P.Thorensen Eta krestomatio Rudkobing 1944

Sartorio 248
1260 Hildebrand El la “camera obscura” Leipzig 1923 H.C.Mees
Sartorio 80
1261 W.Irving El la Skizlibro Leipzig 1924 H.L.Elvin
Sartorio 68
1262 W.Auld En Barko Senpilota Edistudio 1987
Poemaro De Giorgi 874
1263 W.Auld En Barko Senpilota Edistudio 1987
Poemaro De Giorgi 874
1264 C.Conterno Guglielmetti Eta Vivo Tenerife 1969
Poemaro De Giorgi 136
1265 Fratoj Grimm Elektitaj Fabeloj Berlin
Kabe
Sartorio 204
1266 W.Reymont En fumejo de l'opio Varsovio 1909 Kabe
Sartorio 16
1267 H.Alos & K.Velkov Ek al leg! Kajero unua Sofio 1991


92
1268 H.Alos & K.Velkov Ek al leg! Kajero dua Sofio 1991


196
1269 E.Klimke E-o Vollstaendiger lehrgang Berlin 1925

Sartorio 96
1270
E-o Manuale della lingua Internazionale Milano 1990
Zagreba metodo Sartorio 78
1271 F.Nitti Eŭropo ĉe abismo Frankfurt 1924 R.Kreuz

180
1272 M.Under Elektitaj versaĵoj Tallin 1929
Poemaro Sartorio 96
1273 K.Kalocsay Eterna bukedo Budapest 1931
Poemaro
352
1274 D.Bertolini El la nova Gxardeno Locarno 1979
Poemaro
104
1275 L.Zamenhof Ekzercaro (kun klarigoj en la itala) Bordigera 1906 R.Junck
Sartorio 48
1276 L.Zamenhof Ekzercaro (kun klarigoj en la itala) Bordigera 1906 R.Junck
Sartorio 48
1277 G.J.Degenkamp E-o 60-jara, skizo pri la evoluo de la lingvo literatura Amsterdam 1947


60
1278 G.J.Degenkamp E-o 60-jara, skizo pri la evoluo de la lingvo literatura Amsterdam 1947

Sartorio 60
1279 E.A.Bokarev Esperanta-Rusa vortaro Moskvo 1974

Sartorio 488
1280 P.Bennemann E-o Hand-woerterbuch (II teil: Deutsch E-o) Leipzig 1926

Sartorio 478
1281 M.L.Jones The E-o manual London 1911

Sartorio 254
1282
Primo manuale della lingua ausiliaria E-o Genova 1912

Sartorio 32
1283 M.Butin & F.Jahn E-o Briefwechsel fuer den Kaufmann Berlin & Dresden 1923

Sartorio 52
1284 W.W.Mann E-o self-taught London 1909

Sartorio 128
1285 B. & E. Migliorini E-a legolibro S.Vito al Tagliamento 1927

Sartorio 144
1286 T.Jung La e-a Koniugacio Schevevigen 1965

Sartorio 124
1287 A.Petofi Elektitaj poemoj (I)
1910 E.Fuchs
Sartorio 56
1288 W.T.Oeste E-o Mittler de Weltliteratur Muenchen 1952

Sartorio 96
1289 J.Robbie The E-o home-student Leith


Sartorio 56
1290
E-o for all London


Sartorio 48
1291 L.De Beaufront L'E-o, ses Raison d''etre, ssa strukture, k.t.p. Paris 1908

Sartorio 88
1292 fF.Swagers & A.Finet E-o la ĉiutaga vivo Antwerpen


Sartorio 128
1293 E.Privat Esprimo de sentoj en E-o Geneve 1931

Sartorio 68
1294 P.Fruicter E-a Sintakso Paris 1907

Sartorio 80
1295 C.Bourlet Piccolo manuale della< lingua internazionale ausiliaria neutra E-o Genova 1911 E.Fasce
Sartorio 32
1296 A.Mazzolini Ekzercilo S.Vito al Tagliamento 1923

Sartorio 72
1297 G.G.Belli Elektitaj Sonetoj Roma 1982

De Giorgi 80
1298 M.Gxivoje E-onimoj Edistudio 1979

Sartorio 118
1299
E-o


Japana gramatiko? Sartorio 38
1300 G.Otto Elementar Kehrbuch zur gruendlichen erlerung der internationaler hilfsprache E-o Berlin 1921

Sartorio 132
1301 UEA Enketo pri internacia helplingvo Stockolm 1948

Sartorio 32
1302 S.Valoda E-o Lernolibro kaj mallonga vortaro Latvio 1922

Sartorio 86
1303 F.Soler y Valls Esperanto al alcance de todos Valencia 1964

Sartorio 114
1304 A.Goodheir Enlumiĝo Glasgow 1987
Poemaro De Giorgi 44
1305 E.M.Remarque En okcidento nenio nova Koeln 1929 De Kvar

252
1306 L.Koekeny & V.Bleier Enciklopedio de E-o (I.volumo – A-J) Budapest 1933

Sartorio 272
1307 L.Koekeny & V.Bleier Enciklopedio de E-o (II.volumo – K-Z) Budapest 1933

Sartorio 425
1308
Estonio Tallin 1930

Sartorio 24
1309
Estonio Tallin 1930

Sartorio 24
1310 L.L.Zamenhof Essenza e avvenire dell'idea di una lingua internazionale Udine 1931 P.C.Monti
Sartorio 32
1311 A.Iannacone E-o il perchè di una scelta Venafro (IS) 1986

Sartorio 20
1312
E-ologiaj kajeroj Budapest 1977

Sartorio 274
1313 R.Richter E-o-Gvidanto pri la publika interkomunikado Leipzig 1922


88
1314 L.Hout-Sorod En la lando de la blanka mondo Paris 1913 Noel
Sartorio 82
1315 P.Christaller La gramatico de D.ro Zamenhof kun komentario Stuttgard 1921

Sartorio 90
1316 G.Gladstone Solomon E-o por Infanoj Rickmansworth Anglujo 1961

Sartorio 68
1317 P.Dao E-o 2000 Trento 1987


132
1318 P.Fruicter E-anta vortfarado laŭ la fundamento Paris 1914

Sartorio 120
1319 J.C.O'Connor English-E-o Dictionary London 1914

Sartorio 202
1320 A.Kamm Eĉ en doloro ni estu ĝojaj Paris


Sartorio 40
1321 R.Corsetti, M.La Torre, N.Vessella E-o corso di base Edistudio 1984

Sartorio 304
1322 P.Dao E-o Lingvolerno laŭ naturmetodo Trento 1974


32
1323
E-o laŭ metodi Friis (10.vol.j) Aabyhoj (Danujo) 1971

Sartorio 360
1324 M.C.Butler E-o – English dictionary London 1967

Sartorio 450
1325 R.Untermann En danero Antwerpen 1911
Teatraĵo Sartorio 96
1326 G.H.Backman E-o-Svensk ordbok Stockolm 1921

Sartorio 168
1327 E.Wuester Enciklopedia vortaro E-a-Germana (1.a parto) Leipzig 1920

Sartorio 136
1328 E.Wuester Enciklopedia vortaro E-a-Germana (2.a parto) Leipzig 1920

Sartorio 144
1329 E.Wuester Enciklopedia vortaro E-a-Germana (3.a parto) Leipzig 1920

Sartorio 136
1330 E.Wuester Enciklopedia vortaro E-a-Germana (4.a parto) Leipzig 1920

Sartorio 162
1331 L.Senes Eta bukedo Romo 1970 L.Minnaja
Sartorio 28
1332 Moliere Edziĝo kontraŭvola Paris 1905 V.Dufeutrel Teatraĵo Sartorio 46
1333 V.Deviatnin Edziĝo – Arturo ktp.


Teatraĵo Sartorio 58
1334 A.Paolet Enserĉo S.Vito al Tagliamento 1915
Teatraĵo Sartorio 36
1335 C.Voros Elementoj de la geometrio absoluta Budapest 1911

Sartorio 108
1336 A.Ferriere Estonta Eduko Geneve 1929 H.Danneil
Sartorio 72
1337 K.Brueggermann El la mitologio de antikvaj popolaj Dresden 1923

Sartorio 80
1338 C.Conterno Guglielmetti Eta Vivo Tenerife 1969
Poemaro Sartorio 136
1339 R.Hauptenthal Enkonduko en la Librosciencon de E-o Nuernberg 1968

Sartorio 44
1340 H.Sekaria Enkonduko en la pedagogion Tallin 1932

Sartorio 20
1341 R.Troegel E-o kaj kulturo Koeln 1929 J.Schoeder
Sartorio 38
1342 G.G.Belli Elektitaj Sonetoj Roma 1982

Sartorio 80
1343
E-a psikistaro Anvers 1911

Sartorio 80
1344 C.Verax Enciklopedia vortareto Esperanta Paris 1910

Sartorio 250
1345 K.Verks Elementa fotografa optiko Paris 1906

Sartorio 80
1346 H.Heine Elektitaj Poemoj Essen 1914 F.Pillath Poemaro Sartorio 35
1347 Emba Ekzilo kaj asilo Tenerife 1962
Poemaro Sartorio 164
1348 J.Cresswell & J.Hartley Esperanto (Teach yourself) Anglujo 1987

Sartorio 262
1349 V.Dall'acqua E-o rivoluzione della parola Milano 1977

Sartorio 168
1350 A.Fiŝer Esperanta legolibro Tiflis 1913

Sartorio 114
1351 L.Ekstrand & M.Kovero La ekonomia fortoj en Finnlando Helsinski 1922

Sartorio 48
1352 A.Grabowski El Parnaso de Popoloj Varsovio 1913
Poemaro Sartorio 228
1353 C.Walter E-o la lingvo internacia Francujo 1960

Sartorio 120
1354 A.GDegen E-o Lernolibro por popollernejoj Leipzig 1930

Sartorio 72
1355 L.Bastien Naŭlingva Etimologia Leksikono de la lingvo E-o Paris 1907

Sartorio 252
1356 J.B.Marchlewinski Ekonomio socia Krakovo 1912 E.Pfeffer
Sartorio 74
1357 J.R.G.Isbruecker Evoluo de telefono Berlin 1928

Sartorio 54
1358 Reiche El la mondbildo de l'nova fizico Leipzig SAT 1924

Sartorio 52
1359 R.Hromada E-a Cxeĥa – Cxeĥa-E-a poŝvortaro Praha 1969

Sartorio 389
1360 E.Jaunvalks & A.Gutmanis E-o Latviesu un Latviesu-E-o Vardnica Riga 1957
Vortaro Sartorio 208
1361
E-o Rjecnik – vortaro Osijek 1980

Sartorio 90
1362 Chambroeun sok b. E-a-Kamboĝa vortaro
1976

Sartorio 150
1363 H.Jacob E-o Ido vortaro Berlin 1934

Sartorio 68
1364 Ergoto Laŭtema vortaro E-o Angla Franca _Hispana Buenos aires 1972

Sartorio 234
1365 R.Kreuz E-o 500 komercaj frazoj Stuttgard 1928

Sartorio 32
1366
E-o en Komerco Crailsheim 1964

Sartorio 100?
1367 J.B.Briano E-o – Lingva Muzika laeksikono Milano FEI 1972
Dediĉo Sartorio 95
1368 J.C.O'Connor E-o The students complete text book London 1909

Sartorio 176
1369 G.Moch Pri la Rlparolado de E-o Paris 1907

Sartorio 78
1370 P.Kropotkin Etiko I Moskva 1924

Sartorio 238
1371
El komedioj Berlin
L.L.Zamenhof
Sartorio 48
1372
Elzasaj Legendoj Dresden
C.Pulvera
Sartorio 48
1373
El dramoj Berlin
L.L.Zamenhof

48
1374 E.A.Poe La puto kaj la pendolo Paris 1907 A.Pride
Sartorio 24
1375 H.Sienkievicz Quo vadis? Parto I London


Sartorio 272
1376 H.Sienkievicz Quo vadis? Parto II London


Sartorio 272
1377
Psalmaro Paris 1908 L.L.Zamenhof
FOM 168
1378 C.Minnaja Proposte Padova 1979


84
1379 C.Collodi Pinokjo London 1930 M.Marchesi Dediĉo Sartorio 150
1380 C.Collodi Pinokjo London 1930 M.Marchesi

150
1381 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o kun suplemento Paris 1971

CEC 576
1382 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o kun suplemento Paris 1964

CEC 576
1383 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o kun suplemento Paris 1964

Sartorio 576
1384 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o kun suplemento Paris 1964


576
1385 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o kun suplemento Paris 1971

Cattorini 576
1386 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o Paris 1930


520
1387 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o Paris 1947


512
1388
Por la paco Moskvo 1976


48
1389
Por la paco Moskvo 1976


48
1390
Por la paco Moskvo 1976


48
1391
Por la paco Moskvo 1976


48
1392 Vu Gxoŭ Donting-a Popola Komunumo Peking 1975


56
1393 I.La Penna Por pli efika informado Rotterdam20
1394 J.Belohlav Tra la mondo Geografiaj monografioj vol.1 Pompei Praha 1913


40
1395 M.Mariano E-o Vortaro per temo-Tabeloj Ascoli Piceno 1980
Dediĉo
142
1396 S.W.Materne Enkonduko en la kibernetikan pedagogion Padeborn 1979


88
1397 N.Aleksiev Pioniroj kaj veteranoj de M.E.M. Sofio 1983


68
1398 E.Nodot La Puntistino Paris 1909 C.Royer

16
1399 E.Miĥalski Prologo Leipzig 1929


62
1400 E.Boirac Perdita kaj ritrovita Paris24
1401 V.Setala Privilegia vojo al lingvoscio Helsinski 1960

Sartorio 128
1402 V.Setala Privilegia vojo al lingvoscio Helsinski 1960


128
1403 G.Pascoli Poemoj elektitaj elliaj verkoj Como 1952 G.Azzi
Cattorini 48
1404 C.Minnaja Proposte Padova 1979


84
1405 A.Halbedl Papo Pio X. Beata S.Vito al Tagliamento 1951


108
1406 A.Halbedl Papo Pio X. Beata S.Vito al Tagliamento 1951


108
1407 A.Halbedl Papo Pio X. Beata S.Vito al Tagliamento 1951


108
1408 K.Kalocsay & G.Waringhien Plena gramatiko de E-o (I) Milano 1958


180
1409 K.Kalocsay & G.Waringhien Plena gramatiko de E-o (II) Milano 1958


182
1410 V.Setala Privilegia vojo al lingvoscio Helsinski 1960

Cattorini 128
1411 Paulus P.P.VI Populorum progressio Espero Katolika 1967

Sartorio 24
1412 R.Sxulco Pledo por unueca lingvo Padeborn 1985

Sartorio 288
1413 H.A.Luyken Pro iŝtar Leipzig 1924
Romano Sartorio 304
1414 I.S.Turgenev Patroj kaj filoj Moskvo 1909 Kabe Romano Sartorio 166
1415 B.De Saint Pierre Paŭlo kaj Virginio Paris
H.Hodler

186
1416 P.Djulgerov La paco kaj la sindikatoj Sofia 1985

De Giorgi 48
1417 F.De Diego Pri literatura kritiko Saarbruecken 1984

De Giorgi 72
1418 F.De Diego Pri E-a Tradukarto Saarbruecken 1979

De Giorgi 72
1419 A.Bessieres Parvuli Paris – Espero Katolika 1924 Ramo
Sartorio 32
1420 L.Totsche De paĝo al paĝo Budapest 1932

Sartorio 120
1421 C.Collodi Pinokjo Verona 1983 M.Marchesi

150
1422 A.Tolstoj Princo Serebrjanij Moskva 1912 M.Sxildlovskaja
Sartorio 286
1423 M.F.Zamenhof Proverbaro E-a Paris 1919 L.L.Zamenhof
Sartorio 84
1424 M.Rollet de L'Isle Provo de Marista terminaro Paris 1908

Sartorio 78
1425 A.Keith Pri la origino de l'homo London 1928 W.M.Brown
Sartorio 68
1426 W.Auld Paŝoj al plena posedo Bruselo 1968

Sartorio 238
1427
Praktika Bildvortaro de E-o Oxford 1979

Sartorio 96
1428 D.Quarello Perfektiga kurso Buenos aires 1970

FOM 194
1429 D.Quarello Perfektiga kurso Buenos aires 1970

Sartorio 194
1430 E.Boirac Plena Vortaro E-o – E-a kaj E-o Franca Dijon 1909

Sartorio 430
1431 J.Bunyan Le Pelegrinage de Christano Union Interlingua Helvetia 1994 P.Castellina En Interlingua CEC 116
1432 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o Paris 1947


512
1433 P.Carolfi La preĝareto S.Vito al Tagliamento 1913


34
1434 P.Carolfi La preĝareto S.Vito al Tagliamento 1913


34
1435 P.Carolfi La preĝareto S.Vito al Tagliamento 1913


34
1436 P.Carolfi La preĝareto S.Vito al Tagliamento 1913


34
1437 P.Carolfi La preĝareto tria eldono ampleksigita S.Vito al Tagliamento 1948


72
1438 P.Carolfi La preĝareto tria eldono ampleksigita S.Vito al Tagliamento 1948


72
1439 P.Carolfi La preĝareto tria eldono ampleksigita S.Vito al Tagliamento 1948


72
1440 P.Carolfi La preĝareto tria eldono ampleksigita S.Vito al Tagliamento 1948

Sartorio 72
1441
Poŝatlaso de mondo Praha 1971

Sartorio 106
1442
Poŝatlaso de mondo Praha 1971

FOM 106
1443 E.Grosjean-Maupin Plena Vortaro de E-o Paris 1953


576
1444 Ngujen Thi Parino kun fusilo Hanojo 1966

Cattorini 128
1445 Ngujen Thi Parino kun fusilo Hanojo 1966

Cattorini 128
1446 R.Rossetti Pinta Krajono Tenerife 1959
Poemaro
128
1447 L.Giambene I primi passi dell'E-ista S.Vito al Tagliamento 1914

Sartorio 72
1448 G.Pascoli Poemoj elektitaj elliaj verkoj Como 1952 G.Azzi Dediĉo
48
1449 T.Cart Prime lezioni di E-o Livorno/Paris 1907 A.Gallois
Sartorio 28
1450 R.Schwartz Proso ridetanta Paris 1928

Sartorio 174
1451 M.Bardini Per imparare l'E-o (primo libro)Sartorio 124
1452 M.Bardini Per imparare l'E-o (primo libro) Mantova


Sartorio 116
1453 G.Pascoli Poemoj elektitaj elliaj verkoj Como 1952 G.Azzi

48
1454 M.Gxivoje Panoramo de E-a Literaturo Zagreb 1979

Sartorio 280
1455 J.Baghy Printempo en aŭtuno Koeln 1931

Sartorio 114
1456 M.Konopnicka Mia poŝhoroloĝo; la fumo Varsovio 1964 Kabe; J.Grum

48
1457 O.Reiersol Participoj kaj konjugacioj formoj en E-o Oslo 1980

De Giorgi 88
1458 I.Meyer Interlingvistiko en scienco kaj klerigo Padeborn 1980


208
1459 E.Geisler Skizoj kaj labormaterialoj por la lingvaùorientiga instruado Padeborn 1979


198
1460 J.Baghy Pilgrimo Budapest 1926


128
1461 M.F.Bezzina Printempa danco Malta 1983 C.mallia Poemaro
42
1462
Poemaro por Paco UEA 1986


44
1463
Poemaro por Paco UEA 1986


44
1464 M.Carolfi La Padova Lilio S.Vito al Tagliamento 1926

Sartorio 120
1465 M.Carolfi La Padova Lilio S.Vito al Tagliamento 1926


120
1466 M.Bronŝtejn Oni ne pafas en Janburg Moskva 1993


136
1467 T.Sillani Pri tri homoj kaj malnoblulo S.Vito al Tagliamento 1930 ?

24
1468 B.Prus Pekoj de infaneco Varsovio 1913 A.Grabowski

100
1469
Pri Cervantes Madrid 1915

Sartorio 40
1470
Poemaro el Hungarlando Budapest 1929 F.Szilagyi
Sartorio 96
1471 J.Baghy Preter la vivo Budapest 1931

Sartorio 96
1472 J.Tuwim Poeziaĵoj Varsovio 1956

Sartorio 130
1473 K.Kalocsay G.Waringhien Parnasa Gvidlibro
1968

158
1474
Petro Kursa lernolibro por laboristoj Leipzig SAT 1925

Sartorio 64
1475
Por la paco (VI) Moskvo 1966


102
1476
Por la paco (IV) Moskvo 1966


64
1477
Poemoj de Armand Su Pekino 1992


164
1478 E.Privat E-o in fifty lesson London 1908


170
1479 Jotoka Per tolboato Bayern 1922


24
1480 Argus Pro kio? Berlin 1920

Sartorio 160
1481 L.Tarkony De paĝo al paĝo Budapest 1976
Antologio De Giorgi 122
1482 A.Lopez Luna Panaceo Buenos aires 1983


104
1483 H.Swiecicki Pri estetiko en Medicino Varsovio 1913 M.Czerwinski
Sartorio 54
1484 Rosenberg & Malmgren Per kio amuzu nin? Stockolm 1934

Sartorio 40
1485 F.Shiller Poeziaĵoj Wien
Zwach Poemaro Sartorio 32
1486 J.Slowacki La patro de pestuloj en Al-Arish Paris 1910 A.Grabowski Poemaro Sartorio 22
1487 M.Wolf Patreco Paris 1913
Teatraĵo Sartorio 56
1488 V.N.Deviatin Plena verkaro (libro 3.a) Moskva 1908

Sartorio 140
1489 Lingva Komitato Pri la trankribo de la nomoj propraj Paris 1910

Sartorio 94
1490 I.H.Krestanov El la proksima oriento (de Ukrajnio ĝis Georgio) Bern (BEB) 1919

Sartorio 68
1491 Lord Byron Parizina Paris 1912 V. Da Silva
Sartorio 24
1492 S.Grenkamp-Kornfeld Pri l' moderna arto Budapest 1933


68
1493 Gin Hin Pramejo Peking 1977
Por Infanoj
128
1494 M.Briquet Provo de medicina teknika vortaro Lille 1930

Sartorio 140
1495 W.Winsh Pri varmokulturo Dresden 1913

Sartorio 72
1496 K.Kalocsay & G.Waringhien Plena analiza gramatiko de E-o Rotterdam 1980

CEC 600
1497 A.Mickiewicz Sinjoro Tadeo Varsovio 1986 A.Grabowski

334
1498 A.Mickiewicz Sinjoro Tadeo Varsovio 1918 A.Grabowski
Sartorio 306
1499 C.Baudelaire La spleno de Parizo Kobenhavn 1967 P.Lobut

128
1500 P.Giunio Sekretoj de la Marestaĵoj Zagreb 1960


144
1501 C.Richet Sokrato Paris
J.Couteaŭ Teatraĵo Sartorio 104
1502 S.Asch La sorĉistino el kastilio Budapest 1933 I.Lejzerowicz
Sartorio 148
1503 T.Tybleski Skizo pri personeco de esperantisto Varsovio 1985

Sartorio 68
1504 K.Wallon Rapido E-o-Stenografio Berlin 1927


323
1505 M.Beraru Spite la vivon Romania 1928
Poemaro Sartorio 112
1506 I.Nemere Serĉu mian sonĝon Budapest 1987
Romano
172
1507 G.Eekhuod Servokapabla! Marcus Tybout Leipzig 1927 L.Bergiers
Sartorio 80
1508 J.Dantas La supeo de la kardinaloj Chapeco (Brazilo) 1997 G.Mattos Teatraĵo
40
1509 P.Bezruc Sileziaj Kantoj Opava 1970 T.Pumpr kaj aliaj Poemaro
124
1510 P.Bezruc Sileziaj Kantoj Opava 1970 T.Pumpr kaj aliaj Poemaro
124
1511 G.Mattos La servorajto / La sinmortigo Chapeco (Brazilo) 1997
Teatraĵo
56
1512 K.Kalocsay Streĉita kordo Budapest 1931


196
1513 J.Baghy Sonĝe sub pomarbo Tenerife 1958


330
1514 L.Tell La bela subtera mondo Tenerife 1959
Pri grotoj
96
1515 G.Gardony Sklavoj de Dio Budapest 1972
Romano
412
1516 G.Gardony Sklavoj de Dio Budapest 1972
Romano
412
1517 G.Gardony Sklavoj de Dio Budapest 1972
Romano
412
1518 G.Gardony Sklavoj de Dio Budapest 1972
Romano
412
1519 A.Alfandari Methode rapide de Neo Brŭelles 1965


320
1520 A.Alfandari Course pratiquue de Neo / Dictionnaire Francais-Neo Neo-FrancaiseFOM 1304
1521
La Sankta Biblio Londono


CEC 998
1522 A.Kivi Sep fratoj Helsinski 1947
Romano Sartorio 360
1523 J.F.Horrabin Skizo de Ekonomia Geografio Rotterdam 1938 B.Boss
Sartorio 136
1524 E.Drezen Skizoj pri teorio de E-o Moskva 1931

Sartorio 82
1525 Johano XXIII La surtera paco IKUE 1943

Sartorio 62
1526
Sentencoj de Salomono Paris 1909 L.L.Zamenhof
Sartorio 60
1527 E.Isac Sonorilo kaj kanono Koeln 1930 T.Morariu
Sartorio 60
1528 R.Schwartz La stranga butiko Paris 1931

Sartorio 128
1529 J.P.Sartre Sen eliro / La respektema p... Colombes (FR) 1964 R.Bernard
Sartorio 112
1530 J.Foeldes La strato de fiŝanta kato Budapest 1937 L.Halka & L.Spierer
Sartorio 268
1531 H.A.Luyken Stranga heredaĵo Leipzig 1922
Romano Sartorio 320
1532 J.J.Porchat Sub la neĝo Berlin
J.Borel
Sartorio 144
1533 M.Giŝpling El sisma zono Antwerpen 1994
Poemaro
110
1534 Kalidasa Sankuntala Koeln 1927
Rakontoj Sartorio 40
1535 A.Logvin Sur la vivovojo Tenerife 1964
Poemaro
116
1536 B.Ragnarsson Sxtupoj sen nomo Tenerife 1959
Poemaro
128
1537 E.A.Poe Ses noveloj Leipzig 1924 A.F.Milward Rakontoj Sartorio 80
1538 E.De Rock Saluto al la suno Pretoria 1983
Poemaro
90
1539 C.Declerck Sxirpecoj (anstataŭ monumento) Antwerpen 1991
Poemaro
168
1540
Septembro estiĝos majo Sofia 1983
Antologio
198
1541
Saĝo-Sako Cxinaj popolaj rakontoj Peking 1983
Rakontoj
74
1542 R.De L'Isle Scienca fundamenta E-a terminaro Paris 1931

Sartorio 100
1543 J.Smuul Sxippereo Moskva 1968

Sartorio 38
1544 G.G.Belli Elektitaj Sonetoj Roma 1982


80
1545
Septembra ribelo 1923 Sofia 1983
Referaĵoj
136
1546 J.Balbin Strangled cries New Jork 1981 C.Rizzuto Poemaro De Giorgi 24
1547 V.Benczik Studoj pri E-a literaturo Kameoka (Japanio) 1980


144
1548 Lu Sin Sovaĝa Herbaro Sxanhajo (Cxinio) 1951 S.J.Su Rakontoj Sartorio 68
1549 P.De Musset Sinjoro vento kaj Snjorino pluvo Paris 1907 P.Champion
Sartorio 128
1550
La Sankta Biblio Londono 1926

Sartorio 998
1551 J.Forge Saltego tran jarmiloj Leipzig 1924
Romano
196
1552 I.Malfeliĉulo Sep rakontoj Paris 1908
Rakontoj
96
1553 W.Shakaspeare Sonĝo de someromeza nokto London
L.Briggs
Sartorio 76
1554 P.Gille Skizo pri filozofio de la homa digno Paris SAT 1934 E.Lanti
Sartorio 148
1555 ISAE Sciencaj studoj Kopenhago 1958

Sartorio 242
1556 K.Kalocsay Plena gramatico de E-o I. Milano 1958


182
1557 K.Kalocsay Plena gramatico de E-o II. Milano 1964


180
1558 K.Kalocsay Plena gramatico de E-o I. Milano 1958


182
1559 K.Kalocsay Plena gramatico de E-o II. Milano 1964


180
1560 V.Amoretti Volapuek Grammatica e Lessicologia Paris 1887


124
1561 V.Martellotta Latinulus, grammaticas de latinula linguas Bari 1919


200
1562 W.Auld Esperanta Antologio 1887-1957 Tenerife 1958


642
1563 W.Auld Esperanta Antologio 1887-1957 Tenerife 1958

Cattorini 642
1564 W.Auld Esperanta Antologio 1887-1957 Tenerife 1958


642
1565 W.Auld Esperanta Antologio 1887-1981 Rotterdam 1984


888
1566 I.La Penna Esperanto en perspektivo London – Rotterdam 1974


844
1567 R.Eichholz E-anta bildovortaro Ontario Canada 1989


880
1568 C.Minnaja Vocabolario Italiano E-o Milano 1996


1440
1569
Plena Ilustrita Vortaro Paris 1970

FOM 1300
1570
Plena Ilustrita Vortaro Paris 1981

FOM 1304
1571 D.Alighieri La Dia Komedio Milano 1979


766
1572 C.Grazzini Corso breve di E-o S.Vito al Tagliamento80
1573 K.Absolon Moravia Karsto – Abismo macoĥa kaj grotoj Brno - E-ista Klubo46
1574 R.Vambery Kriminologio Budapest 1924 V.toth

88
1575 P.Bennemann Tra la Mondo – internacia legolibro (Iia parto) Leipzig 1922


144
1576 J.M.van Stipriaan Luiscius Karaktero Hago 1928 H.J.Bulthuis

32
1577 T.Sillani Pri tri homoj kaj malnoblulo S.Vito al Tagliamento 1930 ?

24
1578 Tennyson Gvinevero kaj aliaj poemoj Bordigera 1907 C.Bicknell

60
1579 D.Pastorello La Kaoso Fos-sur-Mer France 1969
Dediĉo
76
1580 G.Moch Pri elparolado de E-o Paris 1907


76
1581
Germana Demokratia Respubliko bildoj kaj faktoj Dresden 1968


256
1582 E.Migliorini E-anta Legolibro S.Vito al Tagliamento 1925

Sartorio 144
1583 L.Cattorini Grammatica completa di E-o Milano 1914


240
1584
Bulgara antologio Sofia 1925


248
1585
Bulgara antologio Sofia 1925


248
1586 M.Beraru Spite la vivon Romania 1928
Poemaro
112
1587
La vendreda klubo Leipzig 1921
Antologio
116
1588
La vendreda klubo Leipzig 1921
Antologio
116
1589 J.Vilms La Malbonaj flankoj de sporto Tallin 1921 Vathkerl

26
1590 E.A.Sinnotte Lilio London 1918


194
1591 H.Heine La Rabeno de Baĥaraĥ Sxalom alejĥm LaGimnazio Paris 1924 L.L.Zamenhof

72
1592 S.Asch La sorĉistino el kastilio Budapest 1933 I.Lejzerowicz

148
1593 C.Dickens La Batalo de la vivo London – Paris
L.L.Zamenhof

88
1594 I.Malfeliĉulo Sep rakontoj Paris 1908
Rakontoj
96
1595 I.Malfeliĉulo Sep rakontoj Paris 1908
Rakontoj
96
1596
Germana Demokratia Respubliko bildoj kaj faktoj Dresden 1968


256
1597 J.Baghy Dancu marionetoj! Budapest 1931


78
1598 E.Privat Esprimo de sentoj en E-o Geneve 1932


68
1599 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Genova 1912


156
1600 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Genova 1912


156
1601 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Genova 1912


156
1602 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Genova 1912


156
1603 H.C.Mees La kaŭzo de la senlaboreco Geneve59
1604 A.Arpad Mallumaĵoj Paris 1907 L.Pal Rakontoj
48
1605 A.Arpad Mallumaĵoj Paris 1907 L.Pal Rakontoj
48
1606 A.Rivier En Rusujo per E-o Moskva 1911


132
1607 I.Nievo La Idilio ĉe la fonto Bologna 1910


32
1608 S.Asch La sorĉistino el kastilio Budapest 1933 I.Lejzerowicz

148
1609 F.Szilagyi Fabeloceano Budapest 1931


136
1610 E.A.Sinnotte Lilio London 1918


194
1611 E.Privat Ginevra Geneve

Teatraĵo
48
1612 E.Privat Esprimo de sentoj en E-o Hago 1957


62
1613 J.W.v.Goethe Hermano kaj Doroteo Magdeburg 1911 B.Kuester Poemaro
92
1614
Germana Demokratia Respubliko bildoj kaj faktoj Dresden 1968


256
1615 E.D.Krause Taschenwoerterbuch E-o Deutsch Leipzig 1967


190
1616 F.Schiller La Rabistoj Paris 1908 L.L.Zamenhof Teatraĵo
144
1617 W.Winsh Pri varmokulturo Dresden 1913


72
1618 L.L.Zamenhof Fundamenta krestomatio (9a eldono) Paris 1922


464
1619
Belga Antologio – Franca Parto Belga E-o Instituto 1928


292
1620
Belga Antologio – Flandra Parto Belga E-o Instituto 1928


292
1621 L.L.Zamenhof Konkordanco de Ekzercaro Paris 1907


96
1622 K.R.C.Sturmer Notlibro de praktika E-isto Budapest 1934


128
1623 A.Moebusz Dokumentoj de E-o Berlin 1921


200
1624 P.Kropotkin Etiko I Moskva 1924


238
1625 M.Jeluŝiĉ Cezaro Budapest 1934 I.Rotkvic

536
1626 F.Nitti Eŭropo ĉe abismo Frankfurt 1924 R.Kreuz

180
1627 N.V.Gogol La Revizoro Paris

Teatraĵo
104
1628 L.L.Zamenhof Lingvaj Respondoj Paris 1910


32
1629 Goethe Ifigenio en Taŭrido Paris 1921 L.L.Zamenhof Teatraĵo
112
1630 Goethe Ifigenio en Taŭrido Paris 1908 L.L.Zamenhof Teatraĵo
112
1631 Moliere Georgo Dandin Paris 1924 L.L.Zamenhof Teatraĵo
56
1632 J.G.Casas Kataluna Antologio Barcelona 1925


416
1633 S.Asch La sorĉistino el kastilio Budapest 1933 I.Lejzerowicz

148
1634 L.Tarkony De paĝo al paĝo Budapest 1976
Antologio
122
1635 Andersen La virineto de Maro Paris 1907 L.L.Zamenhof

42
1636 E-Aisberg Fine! Nun mi komprenas la radion! Budapest 1934


140
1637 I.Madach La Tragedio de l'homo Budapest 1965 K.Kalocsay

260
1638 I.H.Krestanov La Bulgara Lando kaj Popolo Bulgara E-o Biblioteko128
1639 P.Bertrana Barbaraj Prozaĵoj Leipzig - Ferdinand Hirt & sohn 1926 J.Grau Casas

62
1640 E.A.Poe Ses noveloj Leipzig 1924 A.F.Milward Rakontoj
80
1641 H.T.Craven La kamena angulo Pasis 1913 Gego Teatraĵo
52
1642 L.Cogen La demando pri la plibonigo de la Muzikskribo ktp. Antwerpen 1922


12
1643 N.V.Gogol Maja Nokto aŭ La Dronintino Bucuresti Seditura “E-o”
R.Frenkel
36
1644 Liu Beju Fajrolumo en la fronto Sxanhajo (Cxinio) 1951 S.J.Su

148
1645 J.B.Marchlewinski Ekonomio socia Krakovo 1912 E.Pfeffer

74
1646 M.Wolf Patreco Paris 1913
Teatraĵo
56
1647 L.Giambene Tra la E-a literaturo Paris 1908


112
1648 E.Nodot La Puntistino Paris 1909 C.Royer

16
1649 T.W.Wilson La fina batalilo London 1916 Kelkaj amikoj

176
1650 D.Quarello Komplementoj de l' substantivo Buenos aires 1947


64
1651 D.Quarello Komplementoj de l' substantivo Buenos aires 1947


64
1652 D.Quarello Komplementoj de l' verbo Buenos aires 1947


100
1653 D.Quarello Komplementoj de l' verbo Buenos aires 1947


100
1654 D.Quarello Lernu E-on (Estrakto) Buenos aires 1947


32
1655 D.Quarello Lernu E-on (Estrakto) Buenos aires 1947


32
1656 W.Raabe La nigra galero Leipzig68
1657 I.H.Krestanov La Bulgara Lando kaj Popolo Bulgara E-o Biblioteko128
1658 A.Houssaye La Reĝlando de l' Rozoj Paris 1908 P.Champion

40
1659
Rolandkanto Paris 1906 Noel Poemaro
176
1660 M.Bardini Per imparare l'E-o (primo libro) Mantova116
1661 I.H.Krestanov La Bulgara Lando kaj Popolo Bulgara E-o Biblioteko128
1662 J.Baghy La Verda Koro Rotterdam 1947


76
1663 L.Cattorini Grammatica completa di E-o Milano 1922


306
1664 K.Kalocsay Hungara Antologio Budapest 1933


460
1665 W.Shakapeare La Venecia Komercisto London 1914 A.E.Wackrill Teatraĵo
102
1666 Lesage Gxil Blas de Santillana Paris - Presa E-ista Societo 1912 R.Busquet
Sartorio 78
1667 Porqui Pas Magio The British E-o Association 1919
Teatraĵo po infanoj
32
1668 P.Clissod Marista terminaro Anglujo - UEA 1950


62
1669 P.Fruicter E-a Sintakso Paris 1907


80
1670 O.Mirbeau & L.Andrejev Ili estis frenezaj & Ruĝa rido Paris 1906


118
1671 P.Lusana Compendio di Grammatica E-o Biella 1908


80
1672 F.Puĵula-Valjes La Rompantoj Paris

Monologoj
36
1673 T.Bernard Angla Lingvo sen Profesoro Paris 1907
Teatraĵo
48
1674 J.B.Briano E-o – Lingva Muzika laeksikono Milano FEI 1972
Dediĉo
95
1675 J.Grau Casa Novaj amaj poemoj Barcelona 1927
Poemaro
32
1676 R.Untermann En danero Antwerpen 1911
Teatraĵo
96
1677
La akupunturo kaj kaŭterizo de Cxinio Pekino 1964


16
1678 N.Kolovrat Teorio kaj evolucio de kono Paris 1909


32
1679 F.Karinthy Morgaŭ Matene Budapest - Hungara E-o Instituto 1923 K.Kalocsay Teatraĵo
144
1680 SAT El la mondlibro de l' nova fiziko Leipzig 1924 H.Mauravkin

52
1681 J.Penndorf Grekaj Papirusoj Rudolf Mosse E-o-Fako 1927
Biblioteko tutmonda n.11-12
112
1682 C.Baudouin La arto de Memdisciplino: Psikagogio Berlin 1926


96
1683 W.E.Collinson La homa Lingvo Berlin 1927


96
1684 R.De Ladevèze Demandaro Dresden 1911


88
1685 C.Dickens La Batalo de la vivo London – Paris
L.L.Zamenhof

88
1686 F.Schiller La Rabistoj Paris 1908 L.L.Zamenhof Teatraĵo
144
1687 K.R.C.Sturmer Notlibro de praktika E-isto Budapest 1934


128
1688 S.Engholm Infanoj en Torento Budapest 1934


120
1689 A.Petofi Elektitaj poemoj (I)
1910 E.Fuchs

56
1690 J.Baghy Pilgrimo Budapest 1926


128
1691 E.Nodot La Puntistino Paris 1909 C.Royer

16
1692
La lastaj tagoj de d.ro L.L.Zamenhof Kolonjo-Horrem 1921


48
1693 M.Wolf Patreco Paris 1913
Teatraĵo
56
1694 B.Kotzin Historio kaj teorio de Ido Moskva 1913


144
1695 F.Karinthy Vojaĝo en Faremidon kaj du Sxpoj Budapest 1934 L.Totsche

84
1696 E.Privat Esprimo de sentoj en E-o Geneve 1931


68
1697 A.S.Puskin La Kapitanfilino Rudolf Mosse E-o-Fako 1927 M.Sxidlovskaja Biblioteko tutmonda n.15-17 Sartorio 176
1698 W.E.Collinson La homa Lingvo Berlin 1927


96
1699 P.Merimee Mateo Falcone Kaj aliaj rakontoj Berlin 1926 J.Borel

64
1700 P.Merimee Mateo Falcone Kaj aliaj rakontoj Berlin 1926 J.Borel

64
1701 P.H.Paruzel Mi ludas Gram Muzilo Dordrecht (NL)110
1702 P.H.Paruzel Mi ludas Gram Muzilo Dordrecht (NL)110
1703 E.Stettler Hector Holder, lia vivo kaj lia verko Geneve 1928


168
1704 E.Stettler Hector Holder, lia vivo kaj lia verko Geneve 1928

Sartorio 168
1705 R.De Ladevèze Demandaro Dresden 1911


88
1706 A.Mazzolini Helpilo S.Vito al Tagliamento 1923


40
1707 A.Mazzolini Helpilo S.Vito al Tagliamento 1923


40
1708 J.Herben Malriĉa knabo, kiu gloriĝis Olomouc 1930 T.Mradzkova

136
1709 S.A.Andree & N.Strindberg & K.Traenkel Per balono al la poluso Stockolm 1930 S.Engholm

412
1710 E.De Amicis De Apeninoj ĝis Andoj S.Vito al Tagliamento 1924 R.Castagnino

48
1711 E.Privat Historio de la Lingvo E-o (1.a parto 1887-1900) Geneve 1912


54
1712 E.Privat Historio de la Lingvo E-o (1.a parto 1887-1900) Leipzig 1923


78
1713 A.Mazzolini Ekzercilo S.Vito al Tagliamento 1923


72
1714 A.Mazzolini Ekzercilo + Helpilo S.Vito al Tagliamento 1923


112
1715 P.Boulet Franca Gramatico por E-istj Dijon 1907


88
1716 P.Boulet Franca Gramatico por E-istj Dijon 1907


88
1717 E.Gasse Kurso tutmonda de la lingvo internacia E-o Paris 1909


64
1718 M.Wolf Patreco Paris 1913
Teatraĵo
56
1719 I.H.Krestanov El la proksima oriento (de Ukrajnio ĝis Georgio) Bern (BEB) 1919


68
1720 E.Privat Pri E-a Literaturo Paris 1912
Parolado
24
1721 T.Storm Imenlago Paris
A.Bader

40
1722
Esperantaj rakontoj Paris16
1723 C.Bourlet Piccolo manuale della< lingua internazionale ausiliaria neutra E-o Genova 1911 E.Fasce

32
1724 E.Privat Karlo Paris 1909
Facila legolibro
48
1725
Mil kaj Unu Noktoj (kelkaj rakontoj ...) Horrem bei Koeln - Heroldo de E-o 1927


32
1726 S.Pellico Pri la devoj de l' homoj S.Vito al Tagliamento 1922 A.Tellini

96
1727 R.Vambery Kriminologio Budapest 1924 V.toth

88
1728 J.M.van Stipriaan Luiscius Karaktero Hago 1928 H.J.Bulthuis

32
1729 K.Kalocsay Lingvo Stilo Formo Budapest 1931

144
1730 G.E.Lessing Natan la saĝulo Berlin & Dresden 1923 K.Minor Teatraĵo
208
1731 A.S.Puskin Eŭgeno Onegin Paris – SAT 1931 N.V.Nekrasov

236
1732 H.Barbusse Eklumo en la abismo Duessendorf 1923 Else

96
1733 K.R. La Reĝo Judea Kaunas 1923 V.Devjatnin Teatraĵo
182
1734 E.Wuester Enciklopedia vortaro E-a-Germana (1.a parto) Leipzig 1920


136
1735 E.Wuester Enciklopedia vortaro E-a-Germana (2.a parto) Leipzig 1920


144
1736 E.Wuester Enciklopedia vortaro E-a-Germana (3.a parto) Leipzig 1920


136
1737 Macaulay Horacio el la balotoj pri antikva Romo Bordighera 1907 C.Bicknell Poemaro
64
1738 T.Sillani Pri tri homoj kaj malnoblulo S.Vito al Tagliamento 1930 ?

24
1739 B.Mussolini La antikva Romo surmare S.Vito al Tagliamento 1928


76
1740 Germana Demokratia Respubliko bildoj kaj faktoj Dresden 1968


256
1741 H.Barbusse Eklumo en la abismo Duessendorf 1923 Else

96
1742 H.Haefeker Jarmiloj pasas (vol. I) Koeln 1931


246
1743 H.Haefeker Jarmiloj pasas (vol. II) Koeln 1931


254
1744 T.Derlatka & J.Lubojanski Polaj Okcidentaj kaj Nordaj Teritorioj Varsovio 1966 J.Uspienski

188
1745 T.Herzl La Juda Sxtato Budapest 1934 B.Selzer

144
1746 Verdiro Elingita glavo Tenerife 1962


148
1747
La Germana popolo kaj la Unuĝintaj nacioj Berlin 1966


64
1748
Proletoj ce \ĉiuj landoj unuiĝu por oponi nian komunan malamikon Pekino 1965


402
1749
Refoje pri la malakordoj inter k-do Togliatti kaj ni Peking 1963


192
1750
Cxarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj Statuto de la Internacia Kortumo Rotterdam 1970


96
1751 B.Marsh Voĉo de virinoj Ontario Canada 1961 K.Price kaj aliaj
Sartorio 40
1752 F.G.Ferrer La pledo por Ferrer Chalon sur Saune 1909


8
1753 J.S.Machar Benedex Prostejov 1913 R.Fridrich
Sartorio 24
1754 A.Honnorat La sendanĝereco de Francujo Paris 1924

Sartorio 164
1755 T.Monnens Nova Afriko Paris (Espero Katolika) 1926


24
1756 H.Unger Albanio Internaci Komerco 1923

Sartorio 16
1757
Kostitucio de Popola Respubliko Bulgario Sofia 1950

Sartorio 24
1758 E.Privat Cxe l' koro de Eŭropo Geneve


Sartorio 24
1759 B.Lavrenev La kvardekunua Moskva 1972 Diversaj
Sartorio 82
1760 K.Smogorzewski Pol-Pomeranio Jaslo (Pollando) 1931 S.Krenkamp-Kornfeld
Sartorio 136
1761 T.Lindbom Sveda laborista movado Stockolm 1947

Sartorio 92
1762 Vu Kan & Hoang Nguyen Kampuĉio , La nigraj jaroj Hanojo 1979

Sartorio 156
1763
La demokrata respubliko de Vjetnamio Hanojo 1961

Sartorio 184
1764 H.Bing Historia kaj Filosofia fono de la moderna pacifismo Gloucester 1971
Fotokopio Sartorio 24
1765 Mmaŭ Zedong Pri Kontraŭdiro Peking 1964 ?
Sartorio 62
1766 E.Lanti Naciismo Leipzig 1930

Sartorio 128
1767
Dokumentoj de komunismo Duessendorf 1923 E.Pfeffer
Sartorio 132
1768
Nova gvidlibreto por Soldato Paris 1906 Fi-Blan-go
Sartorio 32
1769 G.Herve Antipatriotismo Paris 1907 Fi-Blan-go
Sartorio 32
1770
Nuntempa Pollando Varsovio 1848

Sartorio 60
1771 H.C.Mees La kaŭzo de la senlaboreco Geneve


Sartorio 60
1772 G.Fradier Oriento kaj Okcidento, al reciproka kompreno? UEA 1962 C.D.A.Capp
Sartorio 52
1773 E.Ferri Kio estas socialismo aŭ signifo de la unua de Majo Amsterdam 1912 P.S. Konferencaĵo Sartorio 32
1774 Itala Registaro La laborĉarto S.Vito al Tagliamento 1928 L.Reni
Sartorio 16
1775 H.Dunand El Literatura Aldono: Rememoro de Solferino Paris 1906 Villant & Fruicter
Sartorio 66
1776 E.Cxirikov En Malliberejo Moskva
Kabe
Sartorio 32
1777 P.Kropotkin La Salajro Amsterdam 1914 D.J.
Sartorio 24
1778 Brogaĵota Federacio Interregna Paris 1911

Sartorio 32
1779 R.Rolland Al la forbuĉataj popoloj Berlin 1919 G.Mahn

16
1780 T.Monnens Nova Afriko Paris (Espero Katolika) 1926


24
1781 V.Elsudo A.B.C de Sennaciismo Leipzig 1926

Sartorio 60
1782 E.Lanti For la Neŭtralismon! Leipzig32
1783 C.A.Laisant La parlamentisma iluzio Paris16
1784 E.Lanti For la Neŭtralismon! Leipzig24
1785 A.L.Strong Leteroj el Cxinio Peking 1965

Sartorio 118
1786 T.Jxivkov Triunfu la politiko de paco kaj ktp. Sofia 1960

Sartorio 168
1787
Vivu leninismo Peking 1960 Pandiŝo?
Sartorio 104
1788
Vortoj de kamarado E.Lanti Leipzig 1931

Sartorio 192
1789 E.Izgur Nur volu! Mosvo 1927

Sartorio 48
1790
Mizero kaj sufero de Nurnbergaj infanoj Nurndberg 1920

Sartorio 24
1791 E.Adamson Sub ruĝaj standardoj Goeteborg 1928

Sartorio 40
1792 L.Buday La Ekonomia unueco de Hungario Budapest 1919 R.Bartal
Sartorio 16
1793 A.Rzewski Ekzilo rememoroj Varsovio 1922 K.Domoslawski
Sartorio 60
1794 H.Fingeller La vero pri Suda Tirolo 1918-1926
1927 Sud-Tirolano
Sartorio 52
1795 V.Majakovskij Bone! Moskvo - Komisiono pri internaciaj ligoj de sovietaj E-istoj 1967


110
1796 N.Lenin Sxtato kaj revolucio Leipzig 1926 G.Demidjuk
Sartorio 150
1797 A.Novak Cxeĥa Literaturo laŭ la birdperspektivo Brno 1921 Krouzil

58
1798 C.Mattei Dizionario Italiano Volapuek Milano 1890


234
1799 L.L.Zamenhof Fundamento de E-o Paris 1918


120
1800 A.Grabowski El Parnaso de Popoloj Varsovio 1913
Poemaro Sartorio 228
1801 C.Grazzini Vocabolario Italiano E-o S.Vito al Tagliamento 1961


172
1802 J.Baghy La Verda Koro Verona 1978


112
1803 A.Pechan Gvidlibro por super ekzameno Budapest 1979


582
1804
Antologio de Braziliaj Rakontoj Brazila E-ligo 1953


312
1805
Kataluna Antologio Editorial Iberica – Baecelona 1931


414
1806
Ĉina Antologio 1919-1949 Ĉina E-Eldonejo – Pekino 1986


604
1807 W.Auld Esperanta Antologio La Laguna 1958


642
1808 G.Azzi Itala Antologio Co-Ed-Es 1987


478
1809
Hungara Antologio Literatura Mondo – Budapest 1933


472
1810
Dana Antologio Centra Dana E-Ligo 1961


260
1811 W.Auld Esperanta Antologio La Laguna 1958


642
1812 W.Auld Esperanta Antologio UEA – Rotterdam 1984


888
1813
Sveda Antologio Stckolm 1934


432
1814
Angla Antologio Rotterdam 1957


320
1815
Slovaka Antologio Bratislava 1977


538
1816
Kataluna Antologio Editorial Iberica – Baecelona 1931


414
1817 Arthur Baur Svisa Antologio Budapest 1939


540
1818
Ĉeĥoslovaka Antologio Budapest 1935


466
1819 K.Kalocsay & G.Waringhien Plena Analiza Gramatiko vol. I Milano 1958


182
1820 K.Kalocsay & G.Waringhien Plena Analiza Gramatiko vol. II Milano 1964


362
1821 K.Kalocsay & G.Waringhien Plena Analiza Gramatiko vol. I Milano 1958


182
1822 K.Kalocsay & G.Waringhien Plena Analiza Gramatiko vol. II Milano 1964


362
1823 K.Kalocsay & G.Waringhien Plena Analiza Gramatiko Rotterdam 1980


600
1824 C.Grazzini Corso di Esperanto S.Vito al Tagliamento256
1825 Vittorio Dall'Acqua Esperanto Rivoluzione della Parola Milano 1977


168
1826 B.Prus La Faraono vol.I Varsavia 1957


296
1827 B.Prus La Faraono vol.II Varsavia 1957


358
1828 B.Prus La Faraono vol.III Varsavia 1957


307
1829 B.Prus La Faraono vol.I Varsavia 1957


296
1830 B.Prus La Faraono vol.II Varsavia 1957


358
1831 B.Prus La Faraono vol.III Varsavia 1957


307
1832
Bulgara Antologio Sofia 1925


248
1833 L.L.Zamenhof Lingvaj Respondoj Marmande 1962


134
1834 A.Chiti Batelli La Comunicazione internazionale tra politica e glottodidattica Milano 1987


192
1835
Esperanta Misalo (Roma Rito)
524
1836
Esperanta Misalo (Roma Rito)
1975


?
1837 Don F.Longoni Esperanta Misalo (Roma Rito)
?
1838 H.Heine Kantoj Tokaj Romacoj Tenerife 1968 Kalocsay – Waringhien

384
1839 M.Bulton Kfaktoj Tokaj fantazioj Rotterdam 1984


432
1840 Ivo La Penna Retorico Rotterdam 1958


296
1841 Ho Chi Min Versaĵoj Tokaj prozo Hanojo 1980

De Giorgi 132
1842 C.Piron Sen Pardono Vienna 1996
Poe komencantoj Sartorio 20
1843 Kjell Walraamoen – L.Gabrielli Ni deva svivi Ascoli Piceno 1974


154
1844 F.C.Xavier Antaŭ dumil jaroj Rio de Janeiro 1951 P.C.Neto Romano
400
1845 M.bulton Eroj Tenerife 1959


368
1846 G.Pascoli Poemoj elektitaj el liaj verkoj Como 1952 G.Azzi

50
1847 G.Pascoli Poemoj elektitaj el liaj verkoj Como 1952 G.Azzi

50
1848 C.Grazzini Dizionaio E-Italiano San vito al Tagliamento 1955


56
1849 Arthur Baur La Fenomeno Svislando Winterthur 1979


144
1850 T.Nakamura Enklopedieto Japana Osaka 1964


218
1851 Johan Valano Ĉu li bremsis sufiĉe Antverpeno 1979
KrimRomano
128
1852 F. Szilagyi Koko krias jam Tenerife 1955
Novelaro
232
1853 I.La Penna Esperanto en Perspektivo Rotterdam 1974


844
1854 S.Petofi Libero Tokaj amo Hungary 1970 K.Kolocsay

260
1855 E.Migliorini Esperanta Legolibro S.Vito al Tagliamento 1958


216
1856 H.Paruzel E.Wojtakowski J.Lanzoni R.Di Princio Biblia Vortaro Romo 1984


832
1857 M.Boulton Zamenhof aŭtoro de Esperanto Tenerife 1962


268
1858 k.kalocsay Streĉita kordo Budapest 1931


196
1859 L.L.Zamenhof Letero vol. I Paris 1948


370
1860 L.L.Zamenhof Letero vol. II Paris 1948


376
1861 l.l.Zamenhof Originala vekaro Leipzig 1929


608
1862 l.l.Zamenhof Originala vekaro Leipzig 1929


608
1863 Vittorio Dall'Acqua Esperanto Rivoluzione della Parola Milano 1977


168
1864 w.f.Pilger Provizora privata listo de komunlingvaj nomoj de plantoj de nord-okcidenta eŭropo Vulpo 1982


82
1865 S.Jesenin Versoj Elektitaj Moskvo 1965 k.Gusev I.Ĥoves

64
1866 Rejna de Jong Facetoj Nederlando 1984
Poemoj
42
1867 C.C.Guglielminetti Unu tago post la alia Saarbrucken 1982 R.Bernard

136
1868
Germana Demokratia Respubliko Bildoj Tokaj Faktoj Dresden 1968


256
1869 k.kalocsay Izolo Rotterdam 1977


80
1870 E.de Rock Ombroj de la kvara dimensio Tenerife 1961


160
1871 T.Ujlaky-Nagy La sporta lingvo en E-o Budapest 1972


304
1872
Internacia Komerca-ekonomia vortaro en 9 lingvoj Holland 1974


536
1873 P.G.Forster The E-o Movement Paris-New York 1982


414
1874 G.Gardony Sklavoj de Dio Budapest 1972 J.Hamvaj Romano
412
1875 G.Gardony Sklavoj de Dio Budapest 1972 J.Hamvaj Romano
412
1876 G.Waringhien Lingvo Tokaj Vivo Tenerife 1959


450
1877 l.l.Zamenhof Fundamento de E-o Marmande 1962


356
1878 Omero Odusseias de Homeros Nederlando ?
Fotokopio
294
1879 G.Silfer A.Agostini La spegulo de Vedolajo L.F. 1990


32
1880 H.Paruzel Musilo kajero n.1
36
1881
La Kurso de Andreo Cseh Nederlando

Dattiloscritto
143
1882
Gerda malaperis! Instruilaro Bonn 1991
Fascicolato
?
1883 L.Cattorini Grammatica completa di E-o Milano 1922


306
1884 E.Fasce Manuale preatico di E-o Parigi – Genova 1912


232
1885 A.Alfandari Rapid Method of Neo brŭelles402
1886 E.Stark Praktika Metodo por la instruado de la internacia lingvo E-o Magdeburg

In Tedesco
64
1887 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Genova 1912


156
1888 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Genova 1912


156
1889 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Genova 1912


156
1890 A.Stromboli Manule completo per lo studio della lingua internazionale ausiliaria E-o Genova 1912


156
1891 P.Christaller Esperanto Die Grammatik von Dr.Samenhof mit Erlaeuterun Stuttgard 1921


90
1892 E.Privat Esperanto – Kursa lernlibro Geneve64
1893 A.Esselin Esperanto – Grammaire et Syntaxe Paris 1908
In francese
102
1894 Leopold Kronenberg Samouczek pomocniczego jesyka miedzynarodowego E-o Kalisz 1927
In polacco
64
1895 L.Couturat – L.Leau Extraits de l'historie de la langue universelle Paris 1904 Sartorio In francese
90
1896
Il nuovo manuale di “Esperanto Lingvo” Novara
Sartorio

48
1897 j.k.Hammer Ĵamborea Lingvo Skolta E-Ligo60
1898
Ni lernas E-o Cesena 1974
Dattiloscritto
43
1899 G.Braschi Taddei E-o po junaj lernantoj Cesena 1978
Dattiloscritto
46
1900 P.Janton L'Esperanto Paris 1978
In francese
128
1901 D.Quarello Komplementoj de l' verbo Buenos aires 1947


100
1902 D.Quarello Komplementoj de l' verbo Buenos aires 1947


100
1903 K.Ludw Pri la prononcado de E-o Katowice 1931 Fasce/sartorio

32
1904 O.Nederland Tom kaj Tina Abihoj

Po infanpj
48
1905 Heinz Jacob Internacia Lernolibro Berlin 1934
Pri Ido
32
1906
Slosiloj de E-o


En diversaj lingvoj

1907 P.Babin Por la pratikantoj – Pluraj paŝoj al vivanta lingvo Bauge 1987
Gramatiko
86
1908 A.Childs-Mee La Baza kurso en E-o – Gvidlibro por la instruanto Rotterdam 1982


?
1909 E.Weferling Standard Gramatike del international planlingve Intal Braunschweig 1978
In Tedesco
38
1910 P.Capponi Propostta di pianificazione delle lingue romanze Milano 1984
In italiano
60
1911 P.Capponi Propostta di pianificazione delle lingue romanze Milano 1984
In italiano
60
1912 W.Lippmann La rifleksiva pronomo en E-o Koeln20
1913 E.Formaggio Notkajero


Dattiliscritto Por Infanoj
?
1914
La Kurso de Andreo Ĉe Nederlando 1929
Dattiloscritto (doppio)
143
1915
Esperanto lernolibro (por infanoj)- daŭriga kurso Budapest 1968
En la Hungara
230